Ajalugu

Ajalugu

Põlvamaa Spordiliidu ajalugu

5. detsember 1946 - Eesti Vabatahtlik Spordiselts "Jõud" 
7.  mai 1951 - Vabatahtlik Spordiühing "Kolhoosnik" 
31. august 1956 - Spordiühing "Jõud" 
22. mai 1987 - "Jõud" ühendati "Kaleviga" 
Moodustati Üleliidulise Vabatahtliku Ametiühingute Kehakultuuri- ja Spordiühingu Eesti Vabariiklik organisatsioon "Kalev" 
24. aprill 1990 - loodi maakonna iseseisev spordiühendus Põlva Maakonna Spordiselts 
6. aprill 1995 - spordiselts reorganiseeriti klubide liiduks Põlva Maakonna Spordiliit
 
1990 
4. aprillil 1990 võttis KSÜ Kalev Põlva RN presiidium vastu otsuse Põlva maakonna spordiorganisatsiooni moodustamise kohta. 24. aprillil 1990 kutsuti kokku konverents kahe esindajaga igast kehakultuurikollektiivist ja spordiklubist (Põlva KEK-i Spordiklubi Aleks, Põlva kolhoosi SK Serviti, EPT Spordiklubi, OK Kobras). Koosolekut juhatas Toivo Kaldmäe. 
Miks oli tarvis reorganiseerida? 
1.Kadunud oli sportlik konkurents, puudus maasportlaste tunnustamine. 
2.Rahalisi vahendeid oli jagatud linnameeste kasuks. 
3.Raha oli oma, kuid seadused võõrad. 
4.Halvenenud oli maasportlaste varustamine inventariga. 
5.Halvenenud oli spordiühingu majanduslik olukord. 
Mis pidi muutuma? 
1.Kehakultuurikollektiivide kõrval ühinevad uue seltsiga ka spordiklubid, mis on uue spordisüsteemi aluseks. 
2.Üleminek klubilisele tegevusele ja alakesksele juhtimisele. 
3.Iseseisva spordiorganisatsiooni tegevuse, vahendite saamise ja kasutamise otsustavad liikmed ise ja otsustamine toimub kollegiaalselt. 
4."Kalev" Rajooninõukogu lõpetab oma tegevuse uue organisatsiooni sündides. 
Ettepanek üleminekuperioodiks ei leidnud toetajaid. Võeti vastu esimese maakonnakeskse iseseisva spordiühenduse põhikiri. Nimede ettepanekud: Põlva Maasportlaste Selts; Põlva Maakonna Spordiselts + konkursiga nimi (Jõud). Spordiühenduse nimeks sai 58 häälega Põlva Maakonna Spordiselts. Valiti 9-liikmeline volikogu ja 3-liikmeline revisjonikomisjon (Üllar Roostoja, T. Rauba, Lehte Kalda). Volikogusse esitati 15 kandidaati. Valituks osutusid: Anne Vasarik, Kalle Ojasoo, Tarmo Volt, Vassili Mahla, Toomas Paur, Riho Sajale, Nikolai Järveoja, Heini Lumpre, Tõnu Nurm. Põlva Maakonna Spordiseltsi esimeheks valiti Tarmo Volt. 
Põlva Maakonna Spordiselts oli üks esimesi maakondlikke spordiliite Eestis. Hiljem eraldusid ka teiste maakondade maaspordiorganisatsioonid spordiühingust "Kalev". 
Kalevi tegevuse lõpetamine ja vahendite üleandmine. 
Spordiseltsi nime konkurss, nimi jäi samaks. 
Buss viidi isemajandamisele. 
Kadaja Jahilasketiiru probleemide lahendamine. 
Võeti vastu sportlaste stipendiumide määramise kord (seoti maakonna k/k kollektiivi või spordiklubi esindamisega), stipendiumid määrati kolmes kategoorias (100.-, 75.-, 50.- rubla kuus). 
Eelarve, kalenderplaan. 
Alakeskse juhtimise suurendamine (sportlane võis esindada hooaja jooksul ühel spordialal ainult ühte klubi või kollektiivi). 
Arutati ühinemist Eesti Spordi Keskliiduga. 
Eesti Maaspordiorganisatsiooni moodustamise konverentsil osales 10 delegaati, tehti rida ettepenekuid põhikirja muutmiseks, mis enamuses ka läbi läksid. 11. juulil 1990. a. moodustati Eesti Maaspordi Liit "Jõud". 
 
1991 
Astuti Eesti Spordi Keskliidu liikmeks. 
Eelarve, kalenderplaan, toetuste taotlemine. 
Majandustegevuse arendamine. 
28 kollektiivliikmega sõlmiti lepingud. 
Räpina Spordiklubi, Põlva Laskespordiklubi, Spordiklubi Põlva Piim ja Põlva Maleklubi astusid spordiseltsi liikmeks. 
Osaleti Eesti VIII maaspordimängudel. 
Auhindu hakati väljastama ilma allkirjata. 
Isikliku auto kulutuste kompenseerimine võistlussõitudel. 
Autobussi LAZ-695 (remont oli mõttetu) ja veoauto müümine. 
4 uut kollektiivliiget. 
Maatöötajate XXIII spordimängud. 
Põlva Laskespordiklubiga sõlmiti leping relvade üleandmise kohta. 
 
1992 
Koondati instruktori ametikoht (jäi esimees, pearaamatupidaja, vaneminstruktor, bussijuht). 
Eelarve, kalenderplaan, toetati eelkõige ametlikke võistlus (stipendiumide raha tuli maavalitsuselt). 
OK Peko, Karateklubi Wadokai ja Põlva Käsipalliklubi astusid spordiseltsi liikmeks. 
Spordiklubi "Serviti" ettepanekul moodustati munitsipaalettevõte Põlva Tervisekeskus "Serviti". 
Põlva Maakonna XXIV spordimängud. 
Spordiameti ja spordiseltsi vajalikkus ja koostöö, funktsioonide jaotamine. 
Valuline üleminek kroonile. UAZ müümine eesmärgiga soetada autobuss. 
Selgitati spordialade rahavajadus järgmiseks aastaks. Liikmemaks 100.- krooni. 
Eesti MSL Jõud üldkogust osavõtt. 
 
Üldkogu 28. aprilllil 1992. a. Koosolekut juhatas Riho Sajale. Viidi sisse põhikirja muudatused. Volikogusse valiti Tarmo Volt, Nikolai Järveoja, Riho Sajale, Johan Utt, Anne Vasarik, Mati Nigul, Heini Lumpre, Toomas Paur ja Harri Hansen. Esimeheks valiti Tarmo Volt. 
 
Kõik finantsprobleemid lahendati iseseisvalt, üleminek alakesksele juhtimisele, maakonna sport polnud enam nii killustatud, koostöö, demokraatia spordis + tagasiside, välja oli kujunenud kindel võistlussüsteem, parimatele sportlastele maksti stipendiume. Võideldi spordialaliitudega, et nad näeksid pealinna sildist kaugemale. 
Kuidas edasi... kajastub üldkogu materjalides. 
 
1993 
Soetati autobuss Mercedes-Benz O 309D. 
Soomlaste kaudu meile jõudnud Bingo mängu korraldamine ja propageerimine. 
XXV spordimängudel osalesid vallad, firmad, klubid. 
Arutati Põlva linna osalemist Ülemaailmsel Väljakutsepäeval. 
Tarmo Volt jätkas tööd spordiseltsi esimehena ühiskondlikel alustel (põhitöökoht Põlva Maavalitsuses). 
Koostati maakonna parimate sportlaste valimise juhend. 
 
1994 
Põlva linn osales rahvusvahelisel spordiüritusel Challenge Day. 
Korrastati liikmelisust. Põlva Tenniseklubi Serv ja Põlva POÜ Spordikool astusid spordiseltsi liikmeks. 
Spordiklubide põhikirjad viidi vastavusse mittetulundusühingute seadusega. 
Kalender, eelarve, rahalised vajadused. 
Põlva Maakonna XXVI spordimängud. 
Põlva Maakonna Omavalitsuste Liit võttis üksmeelselt vastu otsuse kõikide valdade lepinguliseks vahekorraks spordiseltsiga. Kõik omavalitsused toetasid spordiseltsi 2.- krooniga elaniku kohta. 
Spordiselts võttis koolide sporditegevuse korraldamise oma alluvusse ja asuti looma uut võistlussüsteemi. 
 
1995 
Spordiseltsi reorganiseerimine mittetulundusühingute liiduks- 
Põlva Maakonna Spordiliit . 
Spordiliidu moodustasid 13 liikmesklubi: Räpina Spordiklubi, Põlva Laskespordiklubi, Põlva Tenniseklubi Serv, Spordiklubi Põlva Piim, Põlva Käsipalliklubi, OK Kobras, Põlva valla SK Serviti, Põlva Maleklubi, Värska OK Peko, Spordiklubi Wadokai, AS Põlva KEK SK Aleks, Võrkpalliklubi Volly, Põlva Jalgpalliklubi Lootos. 
Üldkogu 6. aprillil 1995. a. Koosolekut juhatas Tarmo Volt. Valiti 7-liikmeline juhatus: Anne Vasarik, Tarmo Volt, Tõnu Zirnask, Kalle Ojasoo, Viljo Randoja, Marge Koort ja Riho Sajale. Revidendiks valiti Lehte Kalda. Põlva Maakonna Spordiliidu presidendiks valiti Tarmo Volt, asepresidendiks Tõnu Zirnask. Peasekretäriks kinnitati Ingrid Muuga. Spordiliidus töötas veel lepinguline raamatupidaja ja bussijuht. 
 
Vastavalt põhikirjale korraldab spordiliit nii maakonna täiskasvanute kui ka noorte sporditegevust. 
Maakonna tervisespordiprogrammi koostamine. 
Korraldati Põlvamaa valdade I suvemängud. 
Kinnitati spordiliidu sümboolika (autor Indrek Koduvere). 
Kalenderplaan, eelarve, parimate sportlaste valimine. 
Põlva maakonna XXVII spordimängud. 
Põlva POÜ Spordikooli pöördumine spordiliidu poole ja spordikooli võtmine spordiliidu alluvusse. 
 
1996 
Eelarve, kalender, parimad, uued liikmed. 
Kehtestati spordikooli õppemaks. 
Valgjärve Spordiklubi ja Valgjärve valla Meesteklubi Meetod astusid spordiliidu liikmeks. 
XXVIII spordimängud. 
Põlvamaa II suvemängud. 
 
1997 
Kalender, eelarve, parimad, spordimängud ja suvemängud. 
Kadaja jahilasketiir müüdi Põlva Jahiseltsile. 
Põlva Maakonna XXIX spordimängud. 
Põlvaa III suvemängud. 
Kõlleste valla SK Kõlleste astus spordiliidu liikmeks. 
Põlva Linna Spordikooli ja Põlva POÜ Spordikooli ühendamine. Põlva POÜ Spordikoolis avastati puudujääk, revideerimise käigus selgus spordikooli raamatupidaja poolt tekitatud kahju 6 aasta jooksul 454514.- krooni. 
Üldkogu 30. aprillil. Juhatus jätkas tööd samas koosseisus: Tarmo Volt, Tõnu Zirnask, Riho Sajale, Viljo Randoja, Kalle Ojasoo, Anne Vasarik, Marge Koort. Presidendina jätkas Tarmo Volt ja asepresidendina Tõnu Zirnask. Peasekretär Ingrid Muuga. 
 
1998 
Eelarve, kalender, parimad.
Põlva Maakonna XXX spordimängud. 
Põlvamaa IV suvemängud. 
Müüdi autobuss Mercedes-Benz. 
Maapanga pankrot. 
 
1999 
Lumelauaklubi Mässer, Mooste valla SK Mõis, Kanepi Spordiklubi, Põlva Kergejõustikuklubi ja Korvpalliklubi Põlva Basket astusid spordiliidu liikmeks. Spordiliitu kuulus 18 mittetulundusühinguna registreeritud spordiklubi. 
3. veebruaril 1999. a. üldkogul valiti 8-liikmeline juhatus: Tarmo Volt, Tõnu Zirnask, Nikolai Järveoja, Arne Tilk, Anne Vasarik, Raul Kudre, Riho Sajale ja Andres Kumari. Revidendiks kinnitati Lehte Kalda. Presidendiks valiti Peeter Sibul, asepresidendiks Tarmo Volt. Peasekretär Ingrid Muuga. 
 
Eelarve, kalender, parimad.
Põlva Maakonna Spordiliit astus Eesti Koolispordi Liidu liikmeks (juhatusse valiti Ingrid Muuga). 
Eesti X Maaspordimängudest osavõtt. 
Põlvamaa V suvemängud. 
Põlva maakonna XXXI spordimängud. 
 
2000 
Eelarve, kalender, parimad.
Põlva Maadlusklubi Lapiti ja Põlva Matkaklubi astusid spordiliidu liikmeks. 
Põlvamaa VI suvemängud (toimusid augustis). 
Soetati 15-kohaline autobuss Citroen Jumper 2,5 TD (1997). 
Eesti MSL Jõud suvepäevade korraldamine Värskas. 
Töötati välja kriteeriumid riigieelarvelise raha jaotamisel spordiklubide tegevuse toetamiseks. 
 
Põlva Maakonna Spordiliidu 10. aastapäev 
24. aprillil toimus laiendatud üldkogu koosolek. Spordiliidul 20 liikmesklubi. 
 
Oluline 10 aasta arengus: 
 
•käsumajanduselt demokraatiale 
•otsustatakse kollegiaalselt 
•üleminek klubilisele süsteemile (juhtide paljusus) ja alakesksele juhtimisele 
•paralleelselt territoriaalne ja alakeskne struktuur 
•maakonnas kujunenes välja üks töövõimeline katusorganisatsioon 
•põhikirjaliselt koordineerib spordiliit kogu maakonna, nii täiskasvanute kui ka noorte sporditegevust 
•Eesti Spordi Keskliidu, Eesti MSL "JÕUD" ja Eesti Koolispordi Liidu liikmelisus 
•koostöö (omavalitsused, koolid, spordiklubid, maavalitsus jt.) 
•spordiliidu roll olulisem, kuna valdades puuduvad palgalised sporditöötajad 
•oli välja kujunenud kindel võistlussüsteem 
•kindlad eelarved, korrektsus, avalikkus 
•finantseerimise mitmekesisus 
 
2001 
Eelarve, kalender, parimad. 
Põlva maakonna XXXII spordimängud (esmakordselt I kvartalis). 
Veriora valla Spordiklubi Verko, Põlva Naiste Terviseklubi, Vastse-Kuuste valla Spordiklibi Känguru ja Karateklubi Sun Dome astusid spordiliidu liikmeks. Liikmesklubisid 24. 
Mammaste Tervisespordikeskus esitati regionaalsete tervisespordikeskute riiklikku programmi. 
Eesti IX Maaspordimängudest osavõtt. 
Koolituse korraldamine spordiklubide juhtidele. 
Kolimine Serviti Majja. 
Põlvamaa VII suvemängud. 
ESK ja EOK ühinemine. 
Eesti Maaspordi Liit JÕUD 55.aastapäev. 
 
Üldkogu koosolek 5. juunil 2001. a. Juhatusse valiti Peeter Sibul, Andres Kumari, Nikolai Järveoja, Tarmo Volt, Alar Kõiv, Sulev Arund, Indrek Käo, Arne Tilk ja Margus Uibo. Presidendiks valiti Peeter Sibul, asepresidendiks Tarmo Volt. Peasekretär Ingrid Muuga. 
 
2002 
Eelarve, kalender. 
Põlva maakonna XXXIII spordimängud. 
AS Põlva Piim SK Mumuu, Ahja Spordiklubi Sipelgas ja Põlvamaa Spordiveteranide Klubi astusid spordiliidu liikmeks. Liikmeid 27. 
Põlvamaa VIII suvemängud. 
Põlva Maakonna Spordiliidu arengukava 2003-2006 väljatöötamine. 
Eesti V Spordi Kongressi töös osalemine. 
Spordiinfot hakati edastama kodulehekülje Põlvamaa Sport kaudu. 
Aasta sportlaste valimise punktid edastati klubide poolt avalikult ning paremusjärjestus oli elektrooniliselt jälgitav. 
 
2003 
Eelarve, kalender, parimad. 
Spordiliidu majandustegevusest saadud vahendite arvelt tehti eelarvesse rida- spordiliidu toetusfond. 
Põlva maakonna XXXIV spordimängud. 
Eesti XI Maaspordimängudel saavutati maakondade arvestuses III koht ja väikelinnadest tuli Põlva teiseks. 
06.-13.07.03 toimusid Põlvas XIV juunioride maailmameistrivõistlused orienteerumisjooksus (377 osalejat 34 riigist), peakorraldaja OK Põlva Kobras. 
Põlvamaa IX suvemängud toimusid Värskas. 
Eesti omavalitsusjuhtide 8. spordipäevade korraldamine. 
Korvpalliklubi Räpina Kotkad astus spordiliidu liikmeks. Liikmeid 28. 
Spordiklubi Wadokai uueks nimeks registreeriti Karateklubi Keiko. 
Korraldati maakondade kehalise kasvatuse õpetajate ning spordiaktiivi koostööpäev SÜGIS 2003. 
Regionaalsest noortespordi rahast toetati noorte spordiga tegelevaid ja riikliku statistilise aruande esitanud maakonna spordiklubisid. 
 
2004
Eelarve, kalender, parimad.
Spordiliidu toetusfondist hakatakse lisaks klubidele toetama ka Eesti Koolispordi Liidu vabariiklikel finaalvõistlustel kolme parema hulka jõudnud koole.
Põlva Maakonna Spordiliit sai uue sümboolika. Autoriks Mall Sermand firmast AS Markes FIN.
Põlvamaa XXXV spordimängud.
Üldkogu toimus 3.juunil 2004.a. Spordiliidu liikmeid 28.  Võeti vastu uus täiendatud põhikiri. Juhatusse valiti Peeter Sibul, Nikolai Järveoja, Janika Usin, Alar Kõiv, Andres Neeme, Raul Kudre, Taavi Nagel, Kaido-Meihnard Kukli, Viktor Kass. Presidendiks valiti Peeter Sibul, asepresidendiks Nikolai Järveoja. Peasekretär Ingrid Muuga.
Otsusest lahkuda Põlvamaa spordielu juhtimisest teatas Tarmo Volt. Sporditööle ta jääb - Tallinnas, Eesti Maaspordi Liit Jõud projektijuht.
Põlvamaa X suvemängud Räpinas.
Spordiliidu juhatus kohtus Põlvamaa uue maavanema hr. Urmas Klaasiga.
Eesti X maatalimängude (4.-6. märtsil 2005.a Põlva) korraldustoimkonna kaks töökoosolekut.
 
2005
Eelarve, kalender, parimad.
7.jaanuaril 2005.a. kirjutati esimesena vabariigis alla Eesti Olümpiakomitee, Kultuuriministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Põlva Maavalitsuse, Põlvamaa Omavalitsuste Liidu, Põlva Maakonna Spordiliidu ja Põlva Äriklubi esindajate poolt  ühiste kavatsuste protokollile, milles osapooled väljendasid oma tahet ja valmisolekut aidata kaasa rahva tervisekäitumise aktiivsemaks muutmisele ning tervete eluviiside väärtustamisele Põlva maakonnas.
Käivitus harrastusspordisari LIIGU TERVISEKS!, mille raames toimus maakonnas 39 erinevat ettevõtmist. Kokku osales üritustel 1336 erinevat Põlvamaa inimest, stardikordi kogunes 3026. Sportlikum eakam inimene - Kalju Johanson Räpinas, sportlikum pere - perekond Maidla Põlvast, sportlikum kool - Krootuse Põhikool, sportlikum asutus - AS Nycomed Sefa, spordisõbralikum omavalitsus - Värska vald.
Soetati autobuss Ford Transit 350EF(2003). Ühistranspordiluba,  rahvusvaheline veoluba.
Eesti Koolispordi Liidu õpetajate võrkpallivõistlused Põlvas.
4.-6.märtsini Eesti X maatalimängud Põlvas, 15 maakonda, 22 väikelinna, 70 valda.
Üldkokkuvõttes: Põlva maakond 5.koht (parim väikeste maakondade arvestuses), Põlva linn 3.koht, Räpina linn 22.koht, Ahja vald 24.koht, Valgjärve vald 33.koht, Värska vald 37.koht, Kanepi vald 70.koht.
Põlva maakonna XXXVI spordimängud.
3.juunil laiendatud üldkogu ja spordiliidu 15.aastapäeva tähistamine Kõlleste vallas Käbliku talus. Spordiliidu liikmeks kinnitati Laheda Spordiklubi, liikmeid kokku 29. 
 
Oluline spordiliidu senises arengus:
* kindel koht maakonna spordielu korraldamisel
(maakonna koolinoorte ja täiskasvanute meistri- ja karikavõistlused, traditsioonilised spordi- ja liikumisharrastusüritused)
* koostöösidemete tihenemine erinevatel tasanditel
* võistlussüsteemise täiustamine
* üldise infovahetuse täienemine
* Põlvamaa Spordi kodulehe korraldamine
* finantseerimise suurenemine
 
Põlvamaa XI suvemängud Laheda vallas Tilsis.
28.juuli - 3.august 2005 - V rahvusvaheline kehalise kasvatuse õpetajate suvekursus Põlvas. 
Telliti meene-helkur-võtmehoidja Põlva Maavalitsuse, Põlva Maakonna Spordiliidu logodega, Põlvamaa portaali aadressiga.
 
2006
Eelarve, kalender, parimad.
6.jaanuaril 2006.a. Põlvamaa liikumisharrastuse ja tervisespordi koostöölepingu allkirjastamine, osapoolteks Eesti Olümpiakomitee, Põlva Maavalitsus, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Põlva Maakonna Spordiliit, Sotsiaalministeerium, Kultuuriministeerium, Keskkonnaministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Maaspordi Liit Jõud, Eesti Koolispordi Liit, Põlva Äriklubi, ajaleht Koit.
Harrastusspordisarja LIIGU TERVISEKS! raames 42 sportlikku ettevõtmist. Sarjas osales 1547 erinevat Põlvamaa inimest, stardikordi 3223.
Sportlikum eakam inimene - Kalju Johanson Räpinast, aktiivseimad osalejad Madli Johanna Maidla, Aili Laanjõe, sportlikum pere - perekond Kudre Värskast, sportlikum kool - Räpina Ühisgümnaasium, sportlikum asutus - Lõuna Politseiprefektuuri Põlva Politseijaoskond, spordisõbralikum omavalitsus - Põlva vald.
Põlvamaa XXXVII spordimängud.
Spordiliidu liikmeks astusid HAT Racing Spordiklubi, MTÜ Raadioabi. Spordiklubisid maakonnas 40, nendest spordiliidu liikmed 31.
Põlvamaa XII suvemängud Ahja vallas Akste järve ääres.
8.-9.juulil Eesti väikelinnade suvemängud Põlvas. Osales 18 väikelinna, Põlva linn saavutas üldkokkuvõttes I koha.
Põlvamaa Omavalitsuste Liit astus Põlva Maakonna Spordiliidu toetajaliikmeks.
Maakonna spordiklubidele korraldati õppepäev arengukavade koostamisest.
Alustati spordiliidu arengukava 2007 - 2011 koostamisega.
Eesti Maaspordi Liit JÕUD 60.aastapäev.
 
2007
Eelarve, kalender, parimad.
Põlvamaa aasta parimate sportlaste valimisesse lisandus seenioride vanuseklass.
Esmakordselt kuulutati välja Põlvamaa 2007.a. spordi toetaja AS VÄRSKA VESI.
Korrektuure tehti riigieelarvelise harrastusspordi toetuse jaotamise kriteeriumidesse.
17.veebruril 2007.a. kinnitasid jätkuvat koostöövalmidust Põlvamaa liikumisharrastuse ja tervisespordi arendamisel 
Eesti Olümpiakomitee, Põlva Maavalistus, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Kultuuriministeerium ja Põlva Maakonna Spordiliit.
Põlvamaa harrastusspordisari LIIGU TERVISEKS! kolmas hooaeg koosnes kaheksast osasarjast -
jooksusari (7 etappi), kossusari ( 4 etappi), kõnnisari (11 etappi), matkasari (5 etappi), orienteerumissari (20 etappi),
rattasari (8 etappi), suusasari (6-est etapist toimus 2 etappi), suvevolle (4 etappi) + igaühe trennipäev ja Maakera matk.
Harastusspordisarjas osales kokku 1180 erinevat Põlvamaa inimest, stardikordasid kogunes 3579.
Põlvamaa 2007.a. eakam liikumisharrastaja meeste arvestuses - Kalju Johanson Räpinas, eakam liikumisharrastaja 
naiste arvestuses - Gerda Näppi Põlvast, aktiivsemad noortest Madli Johanna Maidla ja Martin Zvirblis Põlvast.
Põlvamaa 2007.a. sportlikum perekond - Rauno, Ranno, Mauno, Tauno, Kaia, Ülle ja Roland Tamm Ahjalt;
sportlikum kool Värska Gümnaasium, sportlikum asutus Lõuna Politseiprefektuuri Põlva Politseijaoskond,
spordisõbralikum omavalitsus Põlva linn.
Liigu terviseks! hooaeg päädis seminariga JAH TERVISELE!, milles osalesid maakonna liikumisharrastuse ja tervisespordi 
eestvedajad, kehalise kasvatuse õpetajad. Lektoriteks Tallinna Ülikooli dotsent Kaarel Zilmer ja Põlva Maavalitsuse
Sotsiaal- ja Tervishoiuosakonna juhataja doktor Mare Dreyersdorff.
Põlvamaa XXXVIII talimängud "venitati" kahele nädalale. Võistlusaja pikendamine kahe päeva pealt pikemale ajale
leidis osalejate heakskiidu: võistlused toimusid äripäeva õhtuti, erinevad alad erinevatel päevadel (inimesed haaratud
korrapärase sportliku tegevusega, nädalavahetused jäävad oma tegemisteks); sisse toodi noorteklass, st 15.-18.aastased 
(millal veel noored oma omavalitsuse või spordiklubi eest osaleda saaksid); võistkondade eestvedajatel kergem võistkondade komplekteerimisega (äripäevadel kergem inimesi kätte, 3-6 inimese transporti kergem korraldada kui 30).
Esmakordselt autasustati õppeaasta lõpul mitmekülgsemaid-edukamaid õppursportlasi.
Põlvamaa XIII suvemängud Vilustes.
Spordiliidu korralisel üldkogul võeti vastu uus täiendatud põhikiri, kinnitati Põlva Maakonna Spordiliidu arengukava 2007-2011.
Valitud juhatus koosseisus Andres Neeme, Taavi Nagel, Raul Kudre, Janika Usin, Kaido Meinhard Kukli, Alar Kõiv, Kurmet Karsna,
kinnitas presidendiks Peeter Sibula ja asepresidendiks Nikolai Järveoja. Revident Andres Kund. Peasekretär Ingrid Muuga.
Spordiliidu liikmeks astus Räpina Mälumängu Selts, oma soovi spordiliidu liikmeskonnast valja astuda avaldasid Lumelauaklubi 
Mässer (tegevus üldse peatatud) ja MTÜ Raadioabi (juhi ja klubi tegevuse kolimine Tallinnasse). Spordiliidul 30 liiget.
Kasutusrendile võeti sõiduauto Toyota Corolla (2007).
6.-8.juulini toimunud Eesti XII maaspordimängudel Valgas osales 21 linna, 24 väikevalda (elanike arv ~2000), 51 suurt valda, 15 maakonda. Linnade arvestuses saavutas Põlva linna 3.koha, Räpina linn 19.koha, väikevaldade arvestuses 
Värska vallale 3.koht, Mikitamäe vald 11. 
Väiksemate maakondade (elanike arv alla 40000 - kokku selliseid maakondasid 9) saavutas Põlvamaa 2.koha.
1.septembrist spordiliidus tööl projektijuht Anneli Patrail.
Eestimaa Spordiliit Jõud 2007.aasta treeneri tiitli pälvis Kalmer Musting.
 
2008
Eelarve, kalender, parimad.
Spordiliit kui maakonna spordiinfokeskus.
Lumepuudusel jäid pidamata nii maakonna suusatamise meistrivõistlused, maakonna talimängude suusavõistlused
kui suusasarja kõik etapid. Kui kuntslumekattega Mammaste suusaradadel suusatada sai, siis millegipärast ilmataat
muutis iga kord suusavõistluse toimumise kuupäevaks suusaraja sõidukõlbmatuks.
Põlvamaa XXXIX talimängud kestsid kolm kuud - osalejaid arvukalt. Esmakordselt üldkokkuvõttes parimatele võistkondadele auhinnaks rahaline stipendium harrastusspordialase tegevuse arendamiseks.
13.veebruaril teostasime mõtte  võtta kokku koolide direktorid ja kehalise kasvatuse õpetajad. Üldhariva päeva lektoriks 
Tallinna Ülikooli dotsent Kaarel Zilmer. Kehalise kasvatuse õpetajatele jätkus päev suusaspordialase koolitusega. 
Päeva lõppedes jõudsime arusaamisele, et koolituste "koju toomine" on igati tänuväärne. 
Kaarel Zilmer lubas igati selle algatuse toetaja olla.
29.veebruar - 2.märts - Eesti valdade XVI Talimängud Põlvas. 
4.juunil kinnitasid Eesti Olümpiakomitee, Põlva Maavalitsus, Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Põlva Maakonna Spordiliit oma
jätkuvat valmidust kinni pidada ühiste kavatsuste protokollis märgitud kohustustest  liikumisharrastuse ja tervisespordi 
edendamisel Põlva maakonnas. Olümpiakomitee president Mart Siimann, Põlva Maavanem Priit Sibul, Põlvamaa Omavalitsuste
Liidu juht Andrus Seeme ja Põlva Maakonna Spordiliidu president Peeter Sibul autasustasid Põlvamaa koolide 
aktiivsemaid, mitmekülgsemaid ja edukamaid õppursportlasi.
Trükivalgust nägi Põlvamaa harrastusspordisarja LIIGU TERVISEKS! 2008 kalender.
Liigu terviseks! koosnes 8 osasarjast - kõnnisari (13 etappi), jooksusari (7 etappi), matkasari (6 etappi), rattasari (7 etappi), 
orienteerumissari (20 etappi), suvevolle (6 etappi), tänavakoss (5 etappi), rulluisusari (4 etappi).  
Osales 892 erinevat Põlvamaa inimest, osaluskordi kogunes 3329. 
Põlvamaa 2008.a. aktiivsem harrastussportlane-seenior Kalju Johanson, aktiivsem täiskasvanu Lea Oras, aktiivsem noor 
Madli Johanna Maidla, sportlikum perekond - Egert, Eleriin, Pilleriin, Erlend Aalde Põlvast; sportlikum kool - Vastse-Kuuste Kool; spordisõbralikum omavalitsus Räpina vald.
Põlvamaa XIV suvemängud algasid mai lõpus murdmaajooksuga Intsikumus, lõppesid 30.septembril VIP tõukerattaorienteerumise,
võistkondliku vigurteateujumisega Värska Veekeskuses. Traditsiooniliste alade kõrval oli uueks alaks veel võistkondlik 
orienteerumistriatlon.
9.augustil toimusid Mikitamäel XXXV Peipsi suvemängud. Võitis Räpina vald Värska ja Mikitamäe valla ees. 
Järgnesid Vara, Alatskivi, Avinurme.
"Koolitus koju" sai teoks - Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja spordi teaduskonna rekreatsioonikorralduse lektor Reeda Tuula ja Seikluskoolituse OÜ juhendaja Katrin Soidra-Zujeva viisid läbi õppepäeva Mäng õpetab I osa. Tunnistuse said 20 Põlvamaa
laste ja noortega töötavat spetsialisti.
Eestimaa XI talimängude korraldustoimkond pidas maha kaks tegusat töökoosolekut, et ajavahemikul 
27.veebruar kuni 1.märts 2009 Põlvas toimuval lõppvõistlusel kõik sujuks.
 
2009
*Eelarve, kalender, parimad.
*Millega eelmine aasta lõppes, sellega uus algas - Eestimaa XI talimängude korraldustoimkonnal kibekiire, töine aeg, et 27.veebruarist kuni 1.märtsini toimuvaks valmis olla.
*Eesti Olümpiakomitee egiidi all toimunud Eestimaa XI talimängudel osalesid kõigi maakondade ning 26 linna ja 69 valla võistkonnad 2952 sportlasega.
Eelturniiridel osales 64 korvpallimeeskonda ja 18 -naiskonda, 46 male-, 44 lauatennise- ja 43 kabevõistkonda.
Nelja aasta tagant peetavate talimängude ajaloos osalevad esimest korda ka Tallinn, Tartu, Narva, Kohtla-Järve ja Pärnu.
*MASU jõudis ka sporti, koondati projektijuht. Koolinoorte spordi toetus langes 2005.a. tasemele.
*Põlvamaa 40. talimängud möödusid lumiselt ja aktiivselt. Noorte vanuseklassi sissetoomine on õigustanud - millal siis veel saab noor esindada oma valda/spordiklubi! Tõime talimängude programmi mälumängu.
*1. aprillist asub spordiliit aadressil Kesk 20, 63308 Põlva, ehk siis maavalitsuse majas.
*Põlvamaa XV suvemängud toimusid kahel päeval: Orava vallas Piusal - liivamängud, Laheda vallas Tilsis - murumängud.
*LIIGU TERVISEKS! 2010 sarjas osalejate "kiibistamine", st analoogselt orienteerumises kasutatava SI (Sport Ident)-pulgagaon võimalus harrastusspordisarjas osalejatel Põlva- ja Võrumaal end üritustel registreerida SI-kaartiga. Projekti toetas KÜSK.
*LIIGU TERVISEKS! 2010 Põlvamaal koosnes 5 osasarjast - orienteerumissari, jooksusari, kõnnisari, rattasari, vollesari. Iga sari tunnustas oma aktiivseimaid ise. Põlvamaa sportlikum perekond - Siret, Raul, Annika ja Hugo Kalbus Räpinast.
*KOP projekti kaudu rahastati projekti VÕRKPALLIPÄEV MEIEGA! Soetasime kaks komplekti kaasaskantavat-teisaldatavat võrkpallimängu konstruktsiooni, väljaku piirjooned, toimus õppepäev Piusa suurepärastel liivaväljakute. Tegusaid võrkpallihuvilisi noori ja nende õpetajaid/treenereid juhendasid Laimons Raudsepp ja Vendu Suurmann.
*Spordikoolituse ja -teabe SA-ga koostöös alustasime pilootprojektiga "Põlvamaa spordiehitiste kaardistamine".
*Eestimaa Spordiliit Jõud 2009.a tegija tiitli pälvis Ingrid Muuga.
 
2010
* Eelarve, kalender, parimad.
* Spordiliidu korralisel üldkogul võeti vastu uus täiendatud põhikiri, 
* Valitud juhatus koosseisus Andres Neeme, Taavi Nagel, Raul Kudre, Janika Usin, Kurmet Karsna, Olev Veberson, Ants Järv kinnitas presidendiks Peeter Sibula ja asepresidendiks Nikolai Järveoja. 
Revident Andres Kund. Peasekretär Ingrid Muuga.
* Seoses tegevuse lõpetamisega rahuldati MTÜ HAT Racing Spordiklubi soov spordiliidu liikmeskonnast valja astuda. Maakonna 40-st tegutsevast spordiklubst on 28 sprdiliidu liikmed.
* Põlva Maakonna Spordiliidu 20.aastapäeval osalesid Eesti Olümpiakomitee president Mart Siimann, Kultuuriministeeriumi Spordiosakonna nõunik Malle Englas, Eestimaa Spordiliit Jõud peasekretär Tarmo Volt, Eesti Koolispordi Liidu peasekretär Madis Pettai, Põlamaa Omavalitsuste Liidu esimees Raul Kudre ja tegevjuht Hele Oidermaa. Põlva Maakonna Spordiliidu juhatuse otsusega autasustati Vancouveri taliolümpia-mängude meenemedaliga teenekaid, tegusaid klubide eestvedajaid, aktiivseid võistluste/ürituse korraldajaid, maakonna esinduste väljaviijaid, „ karastunund kaadrit".
 
Oluline spordiliidu senises arengus:
* Liikmelisuse kaks sammast:
- alakeskne ja territoriaalne printsiip;
- täiendavad teineteist;
- spordialade kohapealne arendaja, vajadusel spordialaliitude käepikendus.
* Seaduslikult tunnustatud, Spordiseadus:
- maakonnas tegutsevate spordiklubide ühendus;
- maakonna spordi esindusorgan;
- maakonna meistrivõistluste korraldamise ainuõigus.
* Maakonna sporditegevuse korraldamine ja koordineerimine.
* Aitab kaasa spordi ja tervislike eluviiside arenguks vajalike tingimuste loomisele maakonnas.
* Koostöösidemete tihenemine erinevatel tasanditel.
* Maakonna spodiinfokeskus:
- maakondliku spordiinfo ja liikumsharrastuse ideede levitamine;
- Eesti spordiregistri administreerimine.
* Asjatundlikud töötajad, kes loovad uusi väärtusi.
* Oma logo, sümboolika ja koduleht.
* Maakonna spordiliit ei ole ainult küsija rollis, vaid tegeleb pidevalt projektipõhise rahastamise ja oma
majandustegevusega.
 
* Muutus riigieelarvelise harrastussporditoetuse jaotamise süsteem - toetuse taotlemine ja jaotamine maavalitsuse kaudu Põlva maakonna spordinõukogu poolt kinnitatud juhendi alusel.
* Mart Siimanni ettekanne teemal: "Noorte spordimeisterlikkuse treeninggruppide loomine maakonda" tekitas elevust, aga ka palju küsimusi. Asuti kaaluma ettepaneku positiivseid külgi, tulenevaid ohte.
Kõik klaarub, kui tehakse konkreetne ettepanek.
* Toimusid Põlvamaa 41.talimängud, Orava vallas Piusal Põlvamaa 16.suvemängud.
* Harrastusspordisarja LIIGU TERVISEKS! viie hooaja põhjal saab järeldada mõndagi:
- erinevate alade koondumine sarjadesse on toonud tähelepanu kõikide alade etappidele;
- sari on leidnud tuntuse nii meie maakonna kui ümberkaudsetegi maakondade harrastussportlaste seas;
- oleme tutvustanud maakonna erinevate paikade võimalusi liikumisharrastusega  tegelemiseks;
Viie aasta kohta nimelist arvestust pidades paistab silma, et osalejate ring on suures osas sama. See tähendab, et need inimesed on leidnud huvi ja võimaluse liigumisharrastusega tegelemiseks. Ja teevad seda ka edaspidi! Liikumisharrastust ja inimeste tervist silmas pidades on aeg tähelepanu suunata veelgi enam nendele, kes  osalenud meie sarjas mõne üksiku korra või ei ole osalenud üldse. Võimaluste loomine, kohaliku initsiatiivi toetamine – need on märksõnad järgmisteks aastateks.
* Kampaania MEHED LIIKUMA käivitumine Põlvamaal.
* Noortespordi motiveerimseks, kohapeal alanud initsiatiivi toetamiseks toetati riigieelarvelisest harrastusspordi toetusest Vastse-Kuuste SK Känguru ja Räpina Spordiklubi korvpallureid, Võrkpalliklubi Volly ja Orava Spordiklubi võrkpallureid. 
* VII Eesti Spodi Kongressil esindasid Põlvamaad Peeter Sibul, Nikolai Järveoja, Kurmet Karsna, 
Ants Järv ja Ingrid Muuga.
* Põlvamaa 2010.aasta sportlkum perekond Anni, Mari, Sander, Kristjan, Artur, Marje ja Mart Linnus Värskast, Põlvamaa spordi toetaja 2010 on AS Värska Vesi.
* KULKA Põlvamaa ekspertgrupi spordi elutöö preemia pälvis Nikolai Järveoja.
* Eestimaa Spordiliit Jõud Aasta tegija tiiltli pälvis Kalmer Musting.
* Kinnitati Põlvamaa arengukava 2012 - 2016 spordi töögrupp.
 
 
2011
* Eelarve EURODES, kalender, parimad.
* Maakonna spordiga tegelevate klubide üldarv on 40, spordiliidu liikmeid nendest on 29. Spordiliidu liikmeks võeti sooviavalduse alusel vastu MTÜ Orava Spordiklubi. 
* Vabariigi Valitsus kiitis 26. mail 2011. a heaks riigi infosüsteemi kuuluva spordi andmekogu "Eesti spordiregister" asutamise 1. juunist 2011. a, mil jõustus ka andmekogu asutamiseks vastu võetud volitusnorm spordiseaduses (§ 61 lg-d 1-2). Eesti spordiregistri eesmärgiks on luua ühtne terviklik spordialane andmekogum, mis on abiks Eesti spordijuhtidele ja -töötajatele nende töös ning spordihuvilistele ja –harrastajatele spordi jälgimisel ja harrastamisel. Spordiregister koosneb neljast alamandmekogust: spordiorganisatsioonide alamandmekogu, spordikoolide alamandmekogu, spordiobjektide alamandmekogu ja treenerite alamandmekogu. Spordiregstri tööd spordiorganisat-sioonide ja - objektide osas maakonnas koordineerib Põlva Maakonna Spordiliit.
* Toimusid Põlvamaa 42.talimängud ja Moostes Põlvamaa 17.suvemängud.
* Harrastusspordi visiitkaartiks on üle nelja aasta tomuvad suvised ja talvised üle-eestilised mängud, millede põhieesmärk on elavdada kohtadel spordielu, lisada indu ja tegutsemislusti harrastajatele ja eestvedajatele, anda osavõtjatele võimalus esindada väärikalt oma kodukohta. Eestimaa suvemängud on üks võimalus, kus maakonna erinevate omavalitsuste ja erinevate spordialade võistkonnad sammuvad ühise perena oma maakonna lipu järel. Eestimaa XII suvemängudel Rakvares osales Põlvamaalt 190 inimest. Väiksemate maakondade grupis reastus Põlva maakond napilt neljandaks. Väiksemate valdade grupis saavutas Värska vald III koha, Mkitamäe vald oli 13., Värska vald 16. Väiksemate linnade grupis saavutas Põlva linn III koha.
* Põlvamaa arengukava 2012 - 2016 spordi töögrupp kogunes kolmel korral. Kesksel kohal inimene - tingimuste loomine, koolitamine, tunnustamine. Kogu arengukava võeti vasti 24.mail 2011.a. Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul.
* Põlvamaa 2011.a. sportlikum perekond – Kaarel, Marimal, Liisbet, Timo, Anneli ja Arne Tilk Põlva vallast Aarna külast. Põlvamaa spordi toetaja 2011 on AS Värska Vesi.
* KULKA Põlvamaa ekspertgrupi spordi elutöö preemia pälvis Laine Saal.
* Eestimaa Spordiliit Jõud Aasta tegija kohaliku omavalituse sporditöötaja kategoorias Põlvamaalt on Einar Raudkepp Värska vallast, Aasta piirkondlik spordisündmus Põlvamaal Lootosspring 2011.
 
2012
* Eelarve, kalender, parimad.
* Maakonna spordiga telelevate klubide üldarv on 38, spordiliidu liikmeid nendest 27. Spordiliidu liikmeks võeti sooviavalduse alusel MTÜ Vabaajaklubi Toushi.
* Vastavalt Põlva Maavanema otsusele toimus riigieelarvelise harrastussporditoetuse eraldamine klubidele spordiliidu kaudu. Spordiliidu juhatus kinnitas toetuse taotlemise tingimused ja korra.
* Eesti spordiregistri spordiorganisatsioonide alamregistrisse ja spordiehitiste alamregistreisse alamandmete kogumine.
* Põlvamaa 43.talimängud toimusid Põlva linna erinevates spordibaasides. Talvematkad said teoks Mammaste TSK ja Värska suusaradadel.
* Põlvamaa 18.suvemängud korraldasime koostöös SK Verkoga Veirora vallas Vilustes.
* EOK poolt algatatud projekt "Spordimeisterlikkuse treeninngruppide loomine Põlva maakonda" sai reaalse tulemuse. Koostöös vastavate omavalitsustega käivitusid spordimeisterlikkuse treeninggrupid
käsipallis (Põlvas, treener Rein Suvi - 1,0 kohta), orienteerumises (Põlvas treener Kalle Ojasoo - 0,5 kohta, Värskas treener Alar Assor - 0,5 kohta), korvpallis (Räpinas treener Ants Järv - 0,5 kohta, treener Jaanus Meitus - 0,5 kohta).
* EOK esindajate kogusse valiti spordiliidu peasekretär Ingrid Muuga.
* Põlvamaa 2012.aasta sportlikum perekond - Laivi, Henri, Lauri, Liina ja Vahur Loosaar Orava vallast. Põlvamaa spordi toetaja 2012 on AS Värska Vesi.
* KULKA Põlvamaa ekspertgrupi spordi elutöö preemia pälvis maadlustreener LEMBIT TÕEMÄE.
* Eestimaa Spordiliit JÕUD aastalõpupidu toimus Mooste Folgikojas. Eestimaa Spordiliit Jõud Aasta tegija kohaliku omavalituse sporditöötaja kategoorias Põlvamaalt on DAVIS KOSTÕGOV Laheda vallast, Aasta piirkondlik spordisündmus Põlvamaalt on Värska OK Peko korraldatud MK rattaorienteerumise etapp.
 
2013
* Eelarve, kalender, parimad.
* Maakonna spordiga tegelevate klubide üldarv on 38, spordiliidu liikmeid nendest 26. 
Spordiklubide arv väheneb klubide tegevuse lõppemise/lõpetamisega. 
* Vastavalt Põlva Maavanema otsusele toimus riigieelarvelise harrastussporditoetuse eraldamine klubidele spordiliidu kaudu. Spordiliidu juhatus kinnitas toetuse taotlemise, jaotamise tingimused ja korra.
* Põlvamaa 44. talimängude erinevate alade toimumise viisime "Põlvast välja" - lauatennis Moostes, saalijalgpall Ahjal, indiaca ja võrkpall Räpinas, korvpall Vastse-Kuustes. Tuues "mängud koju kätte" elavdame spordielu kohtadel näitame erinevate omavalitsuste võimalusi sporditegevuse korraldamisel.
Talimängude suusamatkad said teoks Mammaste ja Värska suusaradadel.
* Talve suursündmus - EESTIMAA XII TALIMÄNGUD 1.-3.märtsini Võrus. Maakond oli esindatud murdmaasuusatamise, juhtide võistluse, mäesuusatamise, suusaorienterumise, laskesuusatamise, kreeka-rooma maadluse, vabamaadluse motokrossi, meeste korvpalli, lauatennisega. Alavõidud pälvisime motokrossis ja suusaorienteerumises. Maakondade arvestuses saavutasime väiksemate grupis 4.koha.
Põlva linn saavutas väiksemate linnade arvestuses 5.koha, Värska vald väiksemate grupis 4.koha.
* Spordiliidu üldkogu kinnitas Põlva Maakonna Spordiliidu juhatuse järgnevaks kolmeks aastaks koosseisus Peeter Sibul, Nikolai Järveoja, Raul Kudre, Janika Usin, Taavi Nagel, Kurmet Karsna, Olev Veberson, Andres Neeme, Vendu Suurmann. 
Spordiliidu revidendina tegutseb järgmised kolm aastat Andres Kund.
Spordiliidu juhatuse esimene töökoosolek oli pingeline. Häältega 5 - 4 kinnitati presidendiks Peeter Sibul,
asepresidendiks valiti Taavi Nagel.
* Põlvamaa 19.suvemängud said teoks Laheda vallas Tilsis.
* Põlvamaa 2013.aasta sportlikum perekond - Kerret, Kerten, Getter,Janika ja Igmar Matto Veriora valla Veskimõisa külast. 
* Põlvamaa spordi toetaja 2013 ADDINOL Lube Oil OÜ.
* Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi spordi elutöö preemia pälvis MATI NIGUL, noore tegi ja tiitli spordis pälvis Helena Liiv.
* Eestimaa Spordiliit JÕUD aastalõpupidu toimus Võru Kultuurimajas KANNEL. Eestimaa Spordiliit Jõud Aasta tegija kohaliku omavalituse sporditöötaja kategoorias Põlvamaalt on ÜLLAS JAASKA Põlva vallast, Aasta piirkondlik spordisündmus Põlvamaalt on Avo Lusbo ja Kagu MOTOklubi poolt korraldatud rahvusvaheline motokross ISAD JA POJAD. EMSL Jõud Aasta noortetreeneri tiitli pälvis OK Peko orienteerumistreener RAUL KUDRE.
 

2014
Maakonna spordiga tegelevate klubide  üldarv on 41, spordiliidu liikmed on  nendest 28. Uued liikmed on  MTÜ Traps ja MTÜ Jäälind.

Spordiliidu  tööd juhtis 9 liikmeline juhatus. Aruandeperioodil töötas spordiliidu sekretariaadis 2 inimest: peasekretär koormusega 1,0 , raamatupidaja koormusega 0,5 ja bussijuht koormusega 0,5.

Soetati UUS  (väljalaskeaasta 2014) autobuss FORD TRANSIT 460L (17 kohta reisijatele + bussijuht), millega vahetasime välja meid 2005-st aastast „ausalt teeninud"  Ford Transit 350EF (2003).

Maakonna meistrivõistlused toimusid 19 spordialal, karikavõistlused 6 spordialal.
Põlvamaa 45.talimängude erinevad alad toimusid maakonna erinevates spordirajatistes.
Talimängudel oli kavas 7 võistkondlikku ala (saalijalgpall Ahjal, korvpall 3-3 Räpinas, võrkpall 4-4 noortele Oraval, võrkpall 4-4 veteranidele Oraval, mälumäng Põlvas, lauatennis Moostes, indiaca Ahjal, ) ja 3 individuaalset ala (sulgpall Krootusel, koroona Tilsis, laskmine Põlvas). Osales 18 võistkonda ligikaudu 275 osalejaga. Talimängude raames toimus 24.veebruaril TALVEMATK, kui toimus ka kampaaniaüritus  „Eesti Terviseradadel ümber maakera". Rajal Taevaskoja-Otteni-Mammaste TSK  (8km) osales 47 matkajat, rajal Kiidjärve-Taevaskoja-Otteni-Mammaste TSK lõi kaasa 44 matkajat, Mammaste TSK suusaradadel nautis suusasõitu 41 suusatajat – 132 osaleja panus oli 1408km.

Põlvamaa suvemängud toimusid maakonna erinevates omavalitsustes. Liikumisharrastuse edendamise ja propageerimise huvides on maakonnas korraldatavate ürituste üheks eesmärgiks tuua senisest enam pildile omavalitsustes toimuvaid liikumisharrastusega seotud üritusi ja sündmusi. Suvemängud toimusid 9 vallas – Põlva (17 küla, 1 võistkond Põlva linnast), Mooste (5 küla), Mikitamäe (8 küla), Veriora (6 küla), Kanepi (7 küla), Värska (6 küla), Valgjärve (8 küla), Kõlleste (8 küla), Räpina ( 17 küla, Räpina linn).

Lisaks olime abiks erinevate ettevõtmiste korraldamisel: Põlvamaa Omavalitsuste Liidu VI tervisepäev Kanepi vallas, Põlva valla VI suvemängud Taevaskoja külas, Põlva valla III võrkpalli karikavõistlused, Põlva valla II talimängud.

Põlvamaa harrastusspordisari LIIGU TERVISEKS! 2014 toimis kümnendat hooaega, toimis koostöös Põlva maavalitsuse, Põlvamaa omavalitsuste, spordiliidu, Räpina Spordiklubi, Värska OK Peko, Spordiklubi Serviti, OK Põlva Kobras, Põlva Terviseklubi, Põlva Matkaklubi, VK Volly, Laheda Spordiklubi, Kanepi Spordiklubi,  SK Mumuu, Põlva JK Lootos, Kõlleste Spordiklubi, MTÜ Jäälind,  Mammaste Tervisespordikeskuse, Värska Tervisespordikeskusega.

Põlvamaa koolinoorte oma sportlik süsteem leiab neile jõukohast, arendavat süstemaatilist tegevust ning toimib aastaringselt.

2014.a. maakonnas oli 5 gümnaasiumi/keskkooli (alates 1.septembrist 4, lõpetas Põlva Keskkool),  11 põhikooli (alates 1.septembrist 12, lisandus Põlva Põhikool), 2 laseaed-põhikooli, 1 kutsehariduskool (Räpina Aianduskool), 1 erivajadustega lasteaed-põhikool (Roosi Kool).

Põlva maakonna koolinoorte võistlused toimusid 19 erineval alal, võistlus-päevi kogunes 30.

Maakonna 20 koolist osalesid võistlustel 19. Aktiivsemad koolid – Põlva Ühisgümnaasium, Räpina Ühisgümnaasium, Värska Gümnaasium, Kanepi Gümnaasium, Krootuse Põhikool, Vastse-Kuuste Kool,  Saverna Põhikool, Tilsi Põhikool, Orava Põhikool, Mammaste Lasteaed-Algkool.


Spordivaldkond on Põlvamaa elu üks ja lahutamatu osa. Põlvamaa portaali ümberkujundamisse haarati ka sport ning seoses sellega muutus kogu portaali senine ülesehitus. Kogu maakonna sporti puudutavat infot saab lugeda  internetist Põlvamaa Spordi lehekülgedelt http://www.polvamaa.ee/spordiliit  ja http://www.polvamaa.ee/sport;jsessionid=DABAF00F77C1D970D4E45882ADB1CCBC.jvm2

Väljundiks maakonna võistlussüsteemis osalevate klubide/koolide võistkondadele on osalemine Eesti Koolispordi Liidu ja Eestimaa Spordiliit Jõud võistlustel.

Koostöös Põlvamaa Omavalitsuste Liidu ja Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupiga leidsime võimaluse toetada transpordikulude osalist katmist koolide osalemisel EKSL vabariiklikel võistlustel. 

Spordiliit toetab osalemist EMSL Jõud poolt korraldatud meistrivõistlustel osavõtumaksu ja transpordikulude katmisega.

EKSL finaalvõistlusele minekut kaalutakse põhjalikult. Koolide võistkonnad, kes osalesid/esindasid Põlvamaad  EKSL erinevate alade finaalvõistlustel, tegid seda edukalt. EKSL finaalvõistlustel osales 11 kooli – Põlva KK, Põlva ÜG, Räpina ÜG, Värska G, Kanepi G, Vastse-Kuuste Kool, Krootuse Põhikool, Ahja Kool, Mammaste LAK, Tilsi PK, Orava PK.

Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlustel osalesid laskurid (võistkondlikult 4.koht) ja vabamaadlejad (võistkondlikult 5.koht). EMSL Jõud kergejõustiku meistrivõistlustel esindas maakonda 12 kergejõustiklast, võistkondlikult saavutati 3.koht, käsipalli meistrivõistlustel saavutas Põlvamaa 1.koha nii meeste kui noormeeste arvestuses, võrkpalli noortevõistlustel saavutasid noormehed 1.koha (komplekteeritud Räpina ja Orava noormeestest), neiud 17.koha (Põlva SK neiud), kiirmale meistrivõistlustel lõi kaasa 12 maletajat.  30.Eesti linnade talimängudel lõi kaasa Põlva (üldkokkuvõttes 7.koht, väikelinnade arvestuses 5.koht).

Traditsiooniliselt valiti parimad spordis. Erinevatele kategooriatele (7) esitati kokku 49 kandidaati. Valiku tegid maavanem ja 13 klubi esindajad. Parimateks valiti:
 * Aasta naine - orienteeruja DAISY KUDRE
* Aasta mees – orienteeruja SILVER EENSAAR
* Aasta neiu - orienteeruja DORIS KUDRE
* Aasta noormees – orienteeruja KAREL-SANDER KLJUZIN  
* Aasta veteran – orienteeruja INGRIT KALA  
* Aasta treener – REIN SUVI (käsipall)
* Aasta võistkond - Põlva Serviti käsipallimeeskond.

Põlva Maakonna Spordiliidu juhatus leidis, et Põlvamaa spordi toetaja aastal 2014 oli LÕUNA PAGARID AS, juhatuse liige Uno Kaldmäe.

Aasta sportlikuma perekonna tiitli pälvis perekond JUHANDI – Piret ja Andrus ning nende tütred  Kerli, Mirjam ja Herti – Põlva vallast Aarna külast.

Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi 2014.aastapreemia laureaadid:
* aasta tegija spordis – KARIN JOALA, trampoliinitreeningute algataja ja laste trampoliini-laagrite korraldaja Kanepist;
* aasta tegus spordis - OK PÕLVA KOBRAS – suusaorienteerumise juunioride ja veteranide Maailmameistrivõistluste ning Euroopa noorte meistrivõistluste korraldamine kõrgel tasemel;
* elutööpreemia spordis - SIRJE TAMM,  aastetepikkuse eduka tegevuse eest elukestva liikumis- ja spordiharrastuse aluste õpetamisel, propageerimisel Põlva maakonnas.

EMSL Jõud 2014.a. kohaliku spordielu edendaja tiitel omistati Põlvamaalt Meelis Maidlale Põlva vallast ning Aasta piirkondliku spordisündmusena tunnustati Põlva valla VI Suvemänge Taevaskoja külas, külavanem Ahti Bleive.

2015

Maakonna spordiga tegelevate klubide  üldarv on 40, spordiliidu liikmed on  nendest 28.
Põlva Maakonna Spordiliidul on üks toetajaliige – Põlvamaa Omavalitsuste Liit. Spordiliidu  tööd juhtis 9 liikmeline juhatus. Aruandeperioodil töötas spordiliidu sekretariaadis  2 inimest:
* peasekretär koormusega 1,0 * raamatupidaja koormusega 0,5 * bussijuht koormusega 0,5.

2015.a. toimusid Põlva Maakonna Spordiliidu juhatuse koosolekud kuus korda, nendest kaks vormistati e-koosolekutena.
Spordiliidu juhatuse otusega nr 47, 7.detsember 2015 arvati alates 1. jaanuarist 2016  Põlva Maakonna Spordiliidu liikmeskonnast välja Räpina Mälumängu Selts seoses korduvate põhikirjaliste kohustuste täitmatajätmisega (tasumata spordiliidu liikmemaks aastatel 2012, 2014, 2015).

Maakonna meistrivõistlused toimusid 21 spordialal, karikavõistlused 6 spordialal. Esmakordselt selgitati maakonna meistrid sulgpallis, indiacas ja discgolfis.

Liikumisharrastuse edendamise ja propageerimise huvides on maakonnas korraldatavate ürituste üheks eesmärgiks tuua senisest enam pildile omavalitsustes toimuvaid liikumisharrastusega seotud üritusi ja sündmusi. Liikumisharrastust  propageerivateks üritusteks on maakonna erinevate omavalitsuste spordibaasides toimuvad Põlvamaa tali- ja suvemängud. 2015.aasta  toimusid talimängud viies omavalitsuses: Põlva vallas (14 küla), Värska vallas (6 küla), Valgjärve vallas (8 küla), Mikitamäe vallas (8 küla), Veriora vallas (6 küla).

Ülemaakonnalise üritusena toimus TALIMÄNGUDE toetuseks 24.veebruaril TALISPORDIPÄEV. Lumeolud lubasid suusarõõmu nautida vaid Mammaste Tervisespordikeskuse ja Värska Tervisespordikeskuse kunstlumerajal. Kesine suusatalv lubas suurepäraselt looduses matkata. TALVEMATKAL tunti liikumisrõõmu kahel erineva pikkusega rajal: Taevaskoja-Otteni-Mammaste TSK  (8km) rajal osales 47 matkajat, Kiidjärve-Taevaskoja-Otteni-Mammaste TSK rajal (13km) lõi kaasa 44 matkajat.

2015.aasta Põlvamaa suvemängud olid suuresti inspireeritud Eestimaa 14.suvemängudest. Ülemaakonnalise ettevõtmisena korraldasime kergejõustikuvõistlused, et anda "vormikontroll" Eestimaa suvemängudel startivatele kergejõustiklastele. Samuti toimusid suvemängude egiidi all  Põlvamaa KORVPALLISARI ja Põlvamaa VÕRKPALLISARI. Suvemängud toimusid viies omavalitsuses: Põlva vallas Aarna külas, Värska vallas Kolodovitsa külas, Orava vallas Piusal, Kanepi vallas Kooraste külas, Veriora vallas Leevi külas.

Lisaks olime abiks erinevate ettevõtmiste korraldamisel: Põlva valla VII suvemängud Aarna külas, Põlva valla IV võrkpalli karikavõistlused, Põlva valla III talimängud, 37.Peipsi talimängud Räpinas.

Põlvamaa harrastusspordisari LIIGU TERVISEKS! 2015 toimis koostöös Põlva maavalitsuse, Põlvamaa omavalitsuste, spordiliidu, Räpina Spordiklubi, Värska OK Peko, Spordiklubi Serviti, OK Põlva Kobras, Põlva Terviseklubi, Põlva Matkaklubi, VK Volly, Laheda Spordiklubi, Kõlleste Spordiklubi, Valgjärve VP, Põlva Tenniseklubi, MTÜ Jäälind, Orava Spordiklubi, Mammaste Tervisespordikeskuse, Värska Tervisespordikeskusega.

Põlva Maakonna Spordiliit koordineerib ja korraldab maakonna  kogu spordielu, sealhulgas ka koolinoorte sporditegevust. Koolinoorte oma sportlik süsteem leiab neile jõukohast, arendavat süstemaatilist tegevust ning toimib aastaringselt.
2015.a. maakonnas oli 4 gümnaasiumi, 11 põhikooli, 2 lasteaed-kooli, 1 kutsehariduskool (Räpina Aianduskool), 1 erivajadustega lasteaed-põhikool (Roosi Kool).
2015.aastal toimusid Põlva maakonna koolinoorte võistlused 18 erineval alal, võistluspäevi kogunes 23.
Maakonna 19 koolist osalesid võistlustel 17. Aktiivsemad koolid – Põlva Ühisgümnaasium, Räpina Ühisgümnaasium, Värska Gümnaasium, Kanepi Gümnaasium, Vastse-Kuuste Kool,  Saverna Põhikool, Tilsi Põhikool, Orava Põhikool, Mammaste Lasteaed-Algkool.

Väljundiks maakonna võistlussüsteemis osalevate klubide/koolide võistkondadele on osalemine Eesti Koolispordi Liidu ja Eestimaa Spordiliit Jõud võistlustel.

Eesti Koolispordi Liidu vabariiklikel finaalvõistlustel esindasid maakonda ja oma kooli:
* Kanepi Gümnaasium - algklaaside TÄHELEPANU, START! 6.koht; kool esindas Põlvamaad koolispordi suvemängudel MERI JA PÄIKE Hiiumaal.
* Põlva Ühisgümnaasium – 6.-9.kl. saalihoki rahvaliigas I koht; suusatamise võistlustel gümnaasiumide arvestuses võistkondlikult III koht, suurte koolide põhikooli arvestuses 4.koht; 1.-5.kl. poiste jalgpallis 6. ja 7.koht;   valikorienteerumise meistrivõistlustel 1.-9.kl. suurte koolid arvestuses I koht, 10.-12.kl. arvestuses III koht; 6.-9kl. poiste jalgpalli meistriliigas II koht; 6.-9.kl. tüdrukute jalgpalli meistriliigas 7.koht; 4.-5.kl. poiste rahvastepalli Lõuna piirkonnas 8.koht, 4.-5.kl. tüdrukute rahvastepalli Lõuna piirkonnas 9.koht.
* Räpina Ühisgümnaasium  - 6.-7.kl. poiste OSAVAIM KORVPALLUR võistkondlikult II koht, individuaalselt Andreas Närep II koht; 1.-3.kl. poiste rahvastepallis Lõuna piirkonna 8.koht.
* Värska Gümnaasium – suusatamise võistlustel gümnaasiumide arvestuses võistkondlikult 4.koht, väikeste koolide põhikooli arvestuses 4.koht;  valikorienteerumise meistrivõistlustel 10.-12.kl. arvestuses I koht, 1.-9.kl. väikeste koolide arvestuses 5.koht; 10.-12.kl. noormeeste jalgpalli rahvaliigas II koht; 4.-5.kl. poiste rahvastepalli Lõuna piirkonnas 10.koht.
* Tilsi Põhikool - algklaaside TÄHELEPANU, START!  II koht; 6.-9.kl. tüdrukute jalgpalli meistriliigas 4.koht.
* Põlva Põhikool - Mr Pritt minikäsipallis 4.koht, 1.-5.kl. tüdrukute jalgpallis  III koht; valikorienteerumise meistrivõistlustel 1.-9.kl. suurte koolide arvestuses 5.koht; 4.-5.kl. tüdrukute rahvastepalli Lõuna piirkonnas 10.koht.
* Orava Kool – 1.-3.kl. tüdrukute rahvastepallis Lõuna piirkonna 7.koht.
* Mammaste Lasteaed-Kool - 1.-3.kl Lõuna piirkonna rahvastepallis poiste arvestuses III koht, tüdrukutes 10.koht; Mr Pritt minikäsipallis I koht; 1.-5.kl. tüdrukute algpallis 4.koht.
* Johannese Rosma Kool - valikorienteerumise meistrivõistlustel 1.-9.kl. väikeste koolide arvestuses võistkondlikult I koht.

Eestimaa Spordiliit Jõud eestvedamisel toimusid  10.-12. juulini  XIV Eestimaa SUVEMÄNGUD Kuressaares. Üle nelja aasta toimuvaid suviseid üle-eestilisi mänge võib kahtlemata nimetada Baltimaade harrastusspordi suurpeoks. Ligikaudu 4000 osalejat koondanud spordimängud tõid Saaremaale Eestimaa kõik maakonnad, esindatud oli 24 linna ja 66 valda. Põlvamaalt osales suvemängudel 190 inimest. Omavalitsuste võistkondlikus konkurentsis olid esindatud Põlva linn ja Värska vald.
Põlva linn saavutas nn väikelinnade arvestuses 257 punktiga II koha. Kogutud punktisumma reastas linnade üldarvestuses Põlva 3. kohale! Põlva vallasisese linna tulemused: orienteerumine I koht, juhi võistlus I koht, mälumäng III koht, jalgrattakross ja jahilaskmine 4. koht, tennis 5. koht, naiste võrkpall 9. koht, kergejõustik 13. koht.
Valdade paremusjärjestuse määramisel arvestati kergejõustiku ja nelja parema spordiala kohapunkte. Värska valla tulemused: orienteerumine I koht, jalgrattakross ja meeste võrkpall 8. koht, kergejõustik 25. koht. 150 punktiga saavutati valdade üldarvestuses 21., väiksemate, kuni 2000 elanikuga valdade arvestuses 6. koht.
Valgjärve vallavanem Kaido Kõiv saavutas vallajuhtide võistluses III koha, Põlva valla asevallavanem Janika Usin naiste arvestuses I koha. Kolmanda koha medali sai Kaido Kõiv kaela ka kohalike omavalitsuste liitude juhtide arvestuses.
Maakondade paremuse selgitamiseks oli arvestuslike spordialade valik suurem - kavas oli 20 arvestuslikku ala. Väiksemate, alla 40 000 elanikuga maakondade grupis arvestati kergejõustiku ja kaheksa parema spordiala kohapunkte. Põlvamaa arvestuslike alade valik ja kohad: orienteerumine I koht, tüdrukute jalgpall  I koht, meeste käsipall III koht, õhkrelvadest laskmine III koht, juhi võistlus III koht, jalgrattakross ja jahilaskmine 5. koht, poiste jalgpall ja meeste korvpall 6. koht, meeste võrkpall 9. koht, mälumäng 11. koht, naiste võrkpall 12. koht, kergejõustik 14. koht. Väiksemate maakondade grupis saavutati 389 punktiga Saaremaa (397,5 punkti) järel ja Jõgevamaa ees (385 punkti) suurepärane II koht.

Aktiivselt ja tulemuslikult osalesid meie maakonna esindajad Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlustel:
* Esmakordselt esindasid Valgjärve valla 6 sulgpallihuvilist  Põlvamaa EMSL Jõud sulgpalli meistrivõistlustel. Saadi häid kogemusi ja tutvusi ning veendumuse, et ala armastamisest üksi
ei piisa, vajatakse juhendajat, kelle käe all sihikindlamalt tegutseda. Ja Tartust juhendaja leitigi!
* Laskmise meistrivõistlustel osales 17 erinevat laskurit, võistkondlikult saavutati 4.koht, individuaalselt kolm I kohta, kaks II kohta ja üks III koht.
* Vabamaadluse meistrivõistlustel esindas maakonda 3 võistlejat, kes kõik tulid ka auhinnalistele kohtadele.
* Käsipalli meistrivõistlustel saavutas Põlvamaa noormeeste arvestuses III koha;
* Võrkpalli noortevõistlustel saavutasid noormehed 10.koha (komplekteeritud Räpina ja Orava noormeestest), neiud (Põlva SK neiud) jäid jagama 5.-6.kohta;
* Kiirmale meistrivõistlustel lõi kaasa 13 maletajat.
* JÕUD spordiaastat kokkuvõtval üritusel osales 8 sporditöö eestvedajat-aktivisti.

Osavõtu-, transpordi- ja/või majutuskulu katmine on suureks toeks, et meie inimesed saaksid esindada Põlvamaad - maakonda, kus väärtustatakse  inimeste tervist, eneseteostust, loovust ja kodukoha sporditraditsioone.

Võrreldes eelnevate aastatega on meie omavalitsuste/klubide/koolide osalemisaktiivsus ja arvukus vabariiklikel võistlustel stabiilne. Tulemusi vaadates võib järeldada, et tiitlivõistlustele minnakse kaalutletult,  minnakse "näitama parimat". Järjest enam hakatakse tundma rõõmu osalemisest, koos tegemisest, läbi mille saadakse juurde vajalikke kogemusi, tutvustatakse ennast, leitakse uusi kontakte.

Maakonna täiskasvanute kui koolinoorte meistri- ja karikavõistluste ning harrastusspordiürituste korraldamisele-koordineerimisele lisaks tegeleb spordiliit erinevate koolituste organiseerimisega. Koolituste korraldamise ja koolitustel/seminaridel osalemise toetamisega aitame kaasa meie harrastusspordi eestvedajate enesetäiendamisele, mille läbi võidavad kõik meie maakonna inimesed.

Põlva Maakonna Spordiliit tähistas 2015.a. 25.sünnipäeva. Meie spordirahvas, st klubide juhid, harrastusspordi eestvedajad, treenerid, kehalise kasvatuse õpetajad, omavalitsuste sporditöö eestvedajad teavad, et tervise hoidmine on oluliselt kergem kui selle tagasisaamine. Enamus on teinud seda tänuväärset tööd südamega.  Aastapäeva puhul tänukiri ja väike meene sai osaks meie spordikaadrile (50 inimest), kelle jaoks südamega töötamine on iseenesestmõistetav.

Traditsiooniliselt valiti aasta parimad. Põlvamaa kultuuri- ja spordirahval on traditsioon austada aasta "tegijaid" ühisel peol. Koos meiega avaldas soovi tunnustada oma parimaid maakonna tervisenõukogu.
Kultuuri-, spordi- ja tervisevaldkonna 2015.aasta tublimaid tunnustati 6.jaanuaril 2016.a. Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses. Korraldajad - Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspergrupp, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Põlvamaa Tervisenõukogu ja Põlva Maakonna Spordiliit.

Laureaatide austamisõhtu toimus kontsertaktusel, kus astus üles mitmeid muusikalisi tunnustusi võitnud ning rahvusvahelist kuulsust koguv ansambel Trad.Attack!. Trad.Attack! koosneb kolmest energilisest ja üllatusi täis muusikust - Sandra Sillamaa (Eesti torupill, parmupill, saksofon, hääl), Jalmar Vabarna (kitarr), Tõnu Tubli (löökpillid). Ansambel on inspireeritud oma aja superstaaridest, Eesti rahvalaulikutest ja pillimeestest, keda on muusika saatnud tööl, kodus ja pidudel. Nad tõid need muusikud helisalvestiste näol ka endaga koos lavale. Õhtujuhi rolli kandis Jalmar Vabarna.

Spordis esitati erinevatele kategooriatele (7) kokku 51 kandidaati. Valiku tegid maavanem ja 17 klubi esindajad. Parimateks valiti:
 * Aasta naine - orienteeruja DAISY KUDRE
* Aasta mees – kergejõustiklane MAICEL UIBO  
* Aasta neiu – suusataja JOHANNA TREIER
* Aasta noormees – orienteeruja KAREL-SANDER KLJUZIN  
* Aasta veteran – orienteeruja REET JOHANSON
* Aasta treener – KALMER MUSTING (käsipall)
* Aasta võistkond - Põlva Serviti käsipallimeeskond.

Põlva Maakonna Spordiliidu juhatus leidis, et Põlvamaa spordi toetaja aastal 2015 oli PÕLVA TARBIJAT ÜHISTU, juhatuse esimees PEETER URMAN.
Aasta sportlikuma perekonna tiitli pälvis perekond VILLAKO – Piret ja Marek, lapsed Siim, Karoli ja Eliisa Põlvast.

Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi 2015.aastapreemia laureaadid:
Põlvamaa Kultuuripärl 2015 - Andri Aganits - eduka võrkpallihooaja eest Eesti koondises Euroopa liiga mängudel ja Euroopa Meistrivõistlustel. Tunnustuse võtsid üle Andri isa ja ema, sest Andri ise seotud klubihooajaga Itaalias.
Põlvamaa Spordi Elutööpreemia 2015 - Tõnu Nurm - aastatepikkuse aktiivse tegevuse eest  spordi ja liikumisharrastuse propageerimisel, orienteerumisspordi edendamisel Põlva  maakonnas eest
Põlvamaa Aasta Tegija Spordis 2015 - Vaike Meesak - liikumisharrastuse populariseerimise ning Kanepi kihelkonna kõnnisarja läbiviimise eest
Põlvamaa Aasta Tegu Spordis 2015 - Valgjärve Vabatahtlik Päästeselts MTÜ - Valgjärve discgolfi pargi rajamise eest, rreemia võttis vastu Marko Ani.

Eestimaa Spordiliit Jõud tunnustamine:
* Aasta noortetreener Põlvamaalt – Värska OK Peko orienteerumistreener Rein Zaitsev;
* Aasta kohaliku spordielu edendaja Põlvamaalt - Taavi Nagelile  Põlva linnast;
* Aasta piirkondliku spordisündmus -  SÕRESTE MÄKKETÕUS, peakorraldaja Rain Raudnagel. 

2016

Maakonna spordiga tegelevate klubide  üldarv on 40, spordiliidu liikmed on  nendest 27.
Põlva Maakonna Spordiliidul on üks toetajaliige – Põlvamaa Omavalitsuste Liit.
Spordiliidu  tööd juhtis 9 liikmeline juhatus. Aruandeperioodil töötas spordiliidu sekretariaadis 
2 inimest: 
* peasekretär koormusega 1,0  
* raamatupidaja koormusega 0,5
* bussijuht koormusega 0,5.

Põlva Maakonna Spordiliidu üldkogu viidi läbi 19.mail 2016.a. Mammaste Tervisespordikeskuses. Võeti vastu spordiliidu 2016.a. eelarve ja ürituste korraldamise kulude eelarve, kinnitati spordiliidu 2016.a. tegevuskava. Toimusid spordiliidu juhatuse ja revidendi valimised. Põlva Maakonna Spordiliitu juhib järgnevad kolm aastat juhatus koosseisus: Peeter Sibul, Kurmet Karsna, Raul Kudre, Taavi Nagel, Olev Veberson, Davis Kostõgov, Andres Neeme, Nikolai Järveoja, Indrek Käo. Põlva Maakonna Spordiliidu revident järgneval kolmel aastal on Andres Kund. Uus valitud juhatus valis oma esimesel koosolekul, 19.mail Põlva Maakonna Spordiliidu presidendiks Raul Kudre, asepresidendiks Peeter Sibul.

Spordiliidu juhatuse koosolekud kuus korda, nendest kaks vormistati e-koosolekutena.
Maakonna meistrivõistlused toimusid 21 spordialal, karikavõistlused 6 spordialal. Liikumisharrastuse edendamise ja propageerimise huvides on maakonnas korraldatavate ürituste üheks eesmärgiks tuua senisest enam pildile omavalitsustes toimuvaid liikumis-harrastusega seotud üritusi ja sündmusi. Liikumisharrastust  propageerivateks üritusteks on maakonna erinevate omavalitsuste spordibaasides toimuvad Põlvamaa tali- ja suvemängud.

Põlvamaa TALIMÄNGUD 2016 pakkusid võimalust koostööle. Kaks kuud kestnud erinevad ettevõtmised tõid kokku 20 erinevat esindust maakonna erinevatest küladest, omavalitsustest. Talimängudel kavas olnud üheksa alad pakkusid osalemisrõõmu nii igapäevaharrastajatele kui võimalust kõigile erinevaid alasid proovida, leida üles see „midagi", mis ajendaks liikumisharrastusega edaspidigi tegelema. Põlvamaa TALIMÄNGUD 2016 korraldati rahandusministeeriumi kohaliku omaalgatuse programmi, Eesti Kultuurkapitali, Põlvamaa Omavalitsuste Liidu ja Põlva Maakonna Spordiliidu vahenditest, mis võimaldas kõikidel osalenutel tasuta spordist ja liikumisest rõõmu tunda.

Suvemängud toimusid kuues omavalitsuses: Põlva vallas Himmaste külas, Orava vallas Piusal, Kanepi vallas Kooraste külas, Kõlletse vallas Prangli külas, Mooste vallas  Laho külaplatsil, Vastse-Kuuste vallas. Maakonna erinevates omavalitsustes toimunud (külade)suvemänge  toetasime à 150 euroga. 2016.aasta Põlvamaa SUVEMÄNGUDE ülemaakonnalise ettevõtmisena korraldasime kergejõustikuvõistlused ning matkatehnika õppepäeva.

Olime abiks erinevate piirkonnas toimuvate ettevõtmiste korraldamisel: Põlva valla VIII suvemängud Himmaste külas, Põlva valla V võrkpalli karikavõistlused, 38.Peipsi talimängud Räpinas, 43.Peipsi suvemängud Mikitamäel. 

Põlvamaa harrastusspordisari LIIGU TERVISEKS! 2016 toimis koostöös Põlva maavalitsuse, Põlvamaa omavalitsuste, spordiliidu, Räpina Spordiklubi, Värska OK Peko, Spordiklubi Serviti, OK Põlva Kobras, Põlva Terviseklubi, Põlva Matkaklubi, VK Volly, Laheda Spordiklubi, Kõlleste Spordiklubi, Valgjärve VP, Põlva Tenniseklubi, MTÜ Jäälind, Orava Spordiklubi, Mammaste Tervisespordikeskuse, Värska Tervisespordikeskusega.

Põlva Maakonna Spordiliit koordineerib ja korraldab maakonna  kogu spordielu, sealhulgas ka koolinoorte sporditegevust. Koolinoorte oma sportlik süsteem leiab neile jõukohast, arendavat süstemaatilist tegevust ning toimib aastaringselt. 2016.a. maakonnas oli 4 gümnaasiumi, 11 põhikooli, 2 lasteaed-kooli, 1 kutsehariduskool (Räpina Aianduskool), 1 erivajadustega lasteaed-põhikool (Roosi Kool). Maakonna koolinoorte võistlused toimusid 18 erineval alal, võistluspäevi kogunes 26. Maakonna 19 koolist osalesid võistlustel 17. Aktiivsemad koolid – Põlva Ühisgüm-naasium, Värska Gümnaasium, Räpina Ühisgümnaasium, Kanepi Gümnaasium, Vastse-Kuuste Kool, Saverna Põhikool, Tilsi Põhikool, Orava Kool, Mammaste Lasteaed-Kool.

Õpilaste spordimärgi „Noor Lõvisüda" täitmisel lõid aktiivselt kaasa 3 kooli – Mooste Põhikool, Põlva Põhikool, Värska Gümnaasium. „Noor Lõvisüda" märgi omanikeks said 1 Mooste Põhikooli ja 3 Värska Gümnaasiumi õpilast. 
Konkursile Põlvamaa mitmekülgseim õppursportlane 2016 esitati 12 noort kaheksast koolist. Koos maakonna aineolümpiaadide parimatega (kokku 49 noort) käidi tunnustusreisil Valgamaal. Lisaks tunnustati õppeaasta jooksul EKSL finaalvõistlustel esikolmikusse tulnud noori, kukku 43, maavanema ja omavalitsuste liidu ühise tänukirjaga.

Oma maakonna koolinoorte võistlustele lisaks toimusid Põlvamaal mitmed EKSL finaalvõistlused:
* Võrkpalli MINILIIGA Lõuna piirkonna finaal Mesikäpa Hallis – 5T + 5P võistkonda;
* EKSL 1.-5.kl. tüdrukute ja poiste jalgpalli meistrivõistlused Põlvas Lootospark staadionil – 6T + 16P võistkonda
* Aktiivselt osaleti HEATEGEVUSLIKUL TEATEJOOKSUL –  13 kooli, 48 võistkonda, 384 jooksjat.

Väljundiks maakonna võistlussüsteemis osalevate klubide/koolide võistkondadele on osalemine Eesti Koolispordi Liidu ja Eestimaa Spordiliit Jõud võistlustel.

Eesti Koolispordi Liidu vabariiklikel finaalvõistlustel esindasid maakonda ja oma kooli:
* Põlva Ühisgümnaasium (kuni 31.05.2016) – suusatamise võistlustel suurte koolide arvestuses 5.koht, 10.-12.kl.P – 1.koht Egert Aalde; 1.-5.kl. poiste jalgpallis 6.koht.
* Põlva Põhikool (kuni 31.05.2016) - Mr Pritt minikäsipallis 4.koht; 4.-6.kl. võrkpalli MINILIIGA Lõuna piirkonnas poisid III koht, tüdrukud 4.koht; 1.-5.kl. poiste jalgpallis 12.koht.
* Mammaste Lasteaed-Kool (kuni 31.05.2016) - 1.-3.kl Lõuna piirkonna rahvastepallis poiste arvestuses 8.koht, Mr Pritt minikäsipallis 8. koht; Sportland korvpalli 3x3 finaalis 4.-5.kl. tüdrukud 15.koht.
* Põlva Kool (alates 01.09.2016) - valikorienteerumise meistrivõistlustel 1.-9.kl. suurte koolid arvestuses I koht, 6.-7.kl. P 3. Samuel Kolsar, 8.-9.kl. T 1. Johanna Laanoja , 2. Anete Saar; 6.-9.kl. poiste jalgpalli meistriliigas 9.-10.koht; 6.-9.kl. tüdrukute jalgpalli meistriliigas  III koht; 4.-5.kl. rahvastepalli meistrivõistlustel Lõuna piirkonnas tüdrukutel 9.koht, poistel 9.-10.koht.
* Põlva Gümnaasium (alates 01.09.2016) - valikorienteerumise meistrivõistlustel 10.-12.kl. arvestuses võistkondlikult 2.koht.
* Kanepi Gümnaasium - algklaaside TÄHELEPANU, START! 5.koht; 6.-9.kl. poiste jalgpalli rahvaliigas 10.koht.
* Räpina Ühisgümnaasium  - 6.-7.kl. poiste OSAVAIM KORVPALLUR võistkondlikult 6.koht, individuaalselt Andreas Närep II koht; 1.-3.kl. poiste rahvastepallis Lõuna piirkonna 5.koht, tüdrukutel 10.koht; võrkpalli SADOLIN CUP 5.koht; Sportland korvpalli 3x3 finaalis 4.-5.kl. tüdrukud 13.koht, 6.-7.kl. poisid 9.koht Räpina ÜG 1, 20.koht Räpina ÜG 2, 6.-7.kl. tüdrukud 15.koht.
* Värska Gümnaasium – suusatamise võistlustel gümnaasiumide arvestuses võistkondlikult 4.koht, 10.-12.kl. T – 1.koht Emily Raudkepp;  valikorienteerumise meistrivõistlustel 10.-12.kl. arvestuses võistkondlikult 5.koht, valikorienteerumise meistrivõistlustel 1.-9.kl. väikeste koolide arvestuses 2.koht, 1.-5.kl. P 2. Timo Kudre; 4.-5.kl. rahvastepalli meistrivõistlustel Lõuna piirkonnas poistel 9.-10.koht.
* Tilsi Põhikool - algklaaside TÄHELEPANU, START!  8.koht; Sportland korvpalli 3x3 finaalis 6.-7.kl. T  11.koht; valikorienteerumise meistrivõistlustel 1.-9.kl. väikeste koolide arvestuses 6.koht.
* Saverna Põhikool -  6.-9.kl. poiste võrkpalli KOOLILIIGA Lõuna piirkonnas 4.koht.
* Vastse-Kuuste Kool - Sportland korvpalli 3x3 finaalis 4.-5.kl. poised 14.koht; 6.-9.kl. poiste korvpalli maapõhikoolide liigas 6.koht;
* Orava Kool – 1.-3.kl. tüdrukute rahvastepallis Lõuna piirkonna 8.koht; 6.-9.kl. tüdrukute võrkpalli KOOLILIIGA Lõuna piirkonnas 4.koht; 1.-5.kl. tüdrukute jalgpallis 5.-6.koht; 4.-5.kl. tüdrukute rahvastepalli Lõuna piirkonnas III koht.
* Johannese Rosma Kool – suusatamise võistlustel väikeste koolide arvestuses 6.koht;  valikorienteerumise meistrivõistlustel 1.-9.kl. väikeste koolide arvestuses võistkondlikult I koht, 1.-5.kl. P 1. August Jakobson, 8.-9.kl. P 1. Aleksander Kepler.
* EKSL suvemängudel MERI JA PÄIKE esindasid Põlvamaad Põlva Ühisgümnaasiumi noored koos oma kehalise kasvatuse õpetaja Ulvi Mustinguga.

Aktiivselt ja tulemuslikult osalesid meie maakonna esindajad Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlustel:
* Valgjärve valla 4 sulgpallihuvilist esindasid Põlvamaa EMSL Jõud sulgpalli meistrivõistlustel. Saadi häid kogemusi ja tutvusi ning mängukindlust.
* Laskmise meistrivõistlustel osales 20 erinevat laskurit õhkrelvadest ning 43 laskurit sportrelvadest, võistkondlikult saavutati 2.koht, individuaalselt kolm I kohta, üks II koht, kolm III kohta.
* Jahilaskmise meistrivõistlustel osales 4 laskurit, võistkondlikult saavutati 6.koht.
* Vabamaadluse meistrivõistlustel esindas maakonda 9 võistlejat. Võistkondlikult saavutati II koht, individuaalselt võideti kolm I kohta, kolm II kohta ning üks III koht.
* Kergejõustiku meistrivõistlustel lõid kaasa 6 kergejõustikuhuvilist, võistkondlikult saavutati 7.koht, individuaalselt kaks I kohta, kaks II kohta.
* Käsipalli meistrivõistlustel meeste arvestuses toodi Põlvamaale nii I kui ka III koht.
* Käsipalli meistrivõistlustel poiste arvestuses saavuti II ja 4.koht.
* Võrkpalli noortevõistlustel saavutasid noormehed 10.koha (komplekteeritud Põlva, Räpina ja Orava noormeestest.
* Kiirmale meistrivõistlustel lõi kaasa 4 maletajat.
* EMSL JÕUD 70 ja  spordiaastat kokkuvõtval üritusel osales 46 sporditöö eestvedajat-aktivisti. Toetasime spordi- ning liikumisharrastuse eestvedajate osalemist seminar-koolitustel väljaspool Põlvamaad  - raamatupidamise seminar (1 inimene), MSL Jõud kevadseminaril Võrumaal (5 inimest), suveseminaril Kihnu saarel (14 inimest), sügisseminaril Järvamaal (2 inimest), EMSL 70.aastapäeva seminaril (46 inimest).

Mais korraldasime koolituse Põlvamaal – RULLIMINE, VENITAMINE – kuidas iseennast läbi erinevate pehmekoeteraapiate aidata kiiremale taastumisele peale sportlikku koormust ning kuidas vähendada lihasvalulikkust, suurendada liigeste liikuvust ja lihaste elastsust (12 inimest).
Novembris korraldasime arenguseminari – Põlvamaa sport – koostegemistes edasi! (22 inimest). Kutsusime huvilisi kaasa mõtlema, milline võiks ja peaks olema Põlvamaa spordielu, et kõigi spordikogukondade, ka äärealadel asuvate, hääl  haldusreformi käigus tekkinud uute omavalitsuste volikogudesse jõuaks. Mida saaksime koostöös teha, et Põlva Maakonna Spordiliit oleks nähtavam, mõjusam ja kasulikum? 

Traditsiooniliselt valiti aasta parimad. Põlvamaa kultuuri- ja spordirahval on traditsioon austada aasta "tegijaid" ühisel peol. Kultuuri-, spordi- ja tervisevaldkonna 2016.aasta tublimaid tunnustati 6.jaanuaril 2017.a. Varbuse Muusikamõisas. Korraldajad - Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspergrupp, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Põlvamaa Tervisenõukogu ja Põlva Maakonna Spordiliit. Lisaks tavapärasele klubide esindajate poolsele hääletusele toimus sellel aastal esmakordselt parimate valimisel rahva e-hääletus, osales 475 inimest.
Põlvamaa 2016.a. tunnustatud: Annika Rihma (orienteerumine), Elar Hani (vabamaadlus), Doris Kudre (orienteerumine), Karel-Sander Kljuzin (orienteerumine), Ingrit Kala (orienteerumine), Kalmer Musting (käsipall), spordiklubi Serviti N20 suusaneidude teatevõistkond, Põlva Käsipalliklubi meeskond SERVITI, sportlikum perekond – Raudkeppide pere Värskast, spordi toetaja Lihapagar OÜ.

Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi 2016.aastapreemia laureaadid:
Põlvamaa Spordi Elutööpreemia 2016
Reet Külaots - aastatepikkuse pühendunud tegevuse eest elukestva liikumis- ja spordiharrastuse aluste õpetamisel ning edendamisel Põlva maakonnas.
Põlvamaa Aasta Tegija Spordis 2016
Aigar Nuuma - tõukerattasõidu tutvustamise, propageerimise ja edendamise eest.
Põlvamaa Aasta Tegu Spordis 2016 - Eesti Tõukerattaliit - tõukerattaspordi EUROCUP 2016 tõukerataste Euroopa karikasarja kolmanda etapi korraldamise eest

EMSL Jõud 2016.a. tunnustuse pälvisid:
* Aasta noortetreener Põlvamaalt – Põlva Spordikooli ja OK Põlva Kobras noorte orienteerujate treener Kalle Ojasoo;
* Aasta kohaliku spordielu edendaja Põlvamaalt – Jüri Härtsmann Kõlleste vallast;
* Aasta piirkondlik spordisündmus – Põlvamaa orienteerumisteisipäevakud, peakorraldaja Nikolai Järveoja. 


2017

Maakonnas spordiga tegelevate klubide  üldarv oli 40, peale omavalitsuste reformi jäi spordiklubisid maakonda 37. Seoses kolme omavalitsuse/klubi liikumisega reformijärgselt Võru maakonda ja ühe klubi tegevusvaldkonna muutusega, on spordiliidu liikmeid 24.
Põlva Maakonna Spordiliidul on üks toetajaliige – Põlvamaa Omavalitsuste Liit. Spordiliidu  tööd juhtis 9 liikmeline juhatus. Aruandeperioodil töötas spordiliidu sekretariaadis  2 inimest:
* peasekretär koormusega 1,0                   
* raamatupidaja-projektijuht koormusega 0,5
* bussijuht koormusega 0,5.
Põlva Maakonna Spordiliidu üldkogu viidi läbi 3.mail 2017.a. Mammaste Tervisespordikeskuses. Võeti vastu spordiliidu 2017.a. eelarve ja ürituste korraldamise kulude eelarve, kinnitati spordiliidu 2017.a. tegevuskava. 2017.aastal toimusid Põlva Maakonna Spordiliidu juhatuse koosolekud viis korda, nendest üks vormistati e-koosolekuna. Põlva Maakonna Spordiliidu juhatuse otsusega nr 17, 17.aprill 2017 kinnitati Põlva maakonna spordiklubidele tegevuse toetuseks spordiliidu eelarvest 12800 EUR, sh 4000 riigieelarvelisest liikumisharrastuse programmi toetusest, 8800 € riigieelarvelisest spordiliidu tegevustoetusest.
Koostöös maakonna spordiklubide, spordikooli ja üldhariduskoolidega korraldati Põlva maakonna meistri- ja karikavõistlused, koolide ja koolinoorte meistrivõistlused, maakonna suve- ja talimängud, harrastusspordisarja LIIGU TERVISEKS! 2017 tegevuste koordineerimine ja osasarjade korraldamine. Sporditegevuse koordineerimisel, võistlussüsteemide täiendamisel, harrastusspordisarjade  korraldamisel-ellukutsumisel toetutakse jätkuvalt omaalgatusele ja alakesksele juhtimisele. Võistlussüsteemide täiendamisega väärtustame osalejate kodupaiga/-kooli esindamist, samas ka omaalgatust. Mitmed alad korraldavad oma meistrivõistlused lahtised, st loovad võimaluse tugevamaks konkurentsiks, innustamaks Põlvamaa sportlasi end pingutama.

Maakonna meistrivõistlused toimusid 21 spordialal, karikavõistlused 6 spordialal. Liikumisharrastuse edendamise ja propageerimise huvides on maakonnas korraldatavate ürituste üheks eesmärgiks tuua senisest enam pildile omavalitsustes toimuvaid liikumis-harrastusega seotud üritusi ja sündmusi. Liikumisharrastust  propageerivateks üritusteks on maakonna erinevate omavalitsuste spordibaasides toimuvad Põlvamaa tali- ja suvemängud. Kaks kuud kestnud Põlvamaa TALIMÄNGUD 2017  erinevad ettevõtmised tõid kokku 16 erinevat esindust maakonna erinevatest küladest, omavalitsustest, klubidest. Lõpplahenduse said TALIMÄNGUD 21.märtsil jalgpalliklubi LOOTOS eestvedamisel toimunud täringujalgpalliga. Esmakordselt asus 24 jalgpallihuvilist mängulaudade taha, et selgitada TALIMÄNGUDE parimad, samas ka Põlva maakonna esimene võitja täringujalgpallis. Oluline polnud sugu, oluline polnud vanus – olulised olid TAHE ja HASART - need kaks sõna iseloomustasid lõppkokkuvõttes KÕIKIDEL ALADEL KAASALÖÖNUID! Talimängudel kavas olnud alad pakkusid osalemis- ja avastamisrõõmu nii alade igapäeva-harrastajatele kui võimalust kõigile erinevaid uusi alasid proovida, leida üles see „midagi", mis ajendaks alaga edaspidigi tegelema. Uute aladena toimusid koroona, darts, sulgpall, täringujalgpall. Arvestades alade „uudsust", jätkus osalejaid üllatavalt ohtralt. Põlvamaa TALIMÄNGUD 2017 aitasid kaasa kohapealse spordielu elavdamisele, kaasates koostööle kogukonna, kus eri vanuses osalistel oli ühine eesmärk, midagi ära teha, uut õppida-kogeda. 

Istuva Inimese Ajastu tugitooli vabad õhtupoolikud pakkusid Põlvamaa SUVEMÄNGUD 2017 raames võimaluse kaasa lüüa kümnel erineval alal – triatlonis, discgolfis, petankis, tänavakossus, jalgpallis, suvevolles naistele, suvevolles meestele, kergejõustikus, jahilaskmises, orienteerumises. Kus võimalik, toimus arvestus individuaal-võistkondlikult, st võimalus oli kaasa lüüa ka võistkonnaarvestusse mittekuuluvalt,  mis „segas kaarte" võistkonnaarvestuse punktikogumises, aga haaras töösse kogu nö ala aktiivi kaasamise, et võimalikud „punktikogujad" oma tiimi kaasata.
Suvemängude nö vankumatu ala on kergejõustik. Siingi oleme püüdnud tavarutiini murda - muudame alade valikut ja vanuseklasse, toome sisse erinevaid nüansse. Kergejõustikuvõistlused toimusid Laheda vallas Tilsi staadionil. Võisteldi 4 vanuseklassis. Elevust tekitas põhialadega paralleelselt korraldatud 7-võistlus,  kus 100 m ja 1000/600m jooksu, kaugus- ja kõrgushüppe, kuulitõuke, kettaheite ja osaviske tulemused arvestati punktidesse noorte TV 10 olümpiastarti punktitabeli alusel. Suvemängude võistkondlik paremus selgus olenemata vanuseklassist nelja osaleja 7-võistluses saavutatud punktisumma liitmise tulemusena, hasart missugune!
Jahilaskmine – võistlus, kus maakondliku taustaga ettevõtmise  kuupäeva annab meenutada. Harjutatud ja võisteldud on pidevalt, kuid kohapealsetele medalitele võistlemine on jäänud aastate taha. Loodame, et suvemängude korraldamisega andsime ala harrastajatele lisamotivatsiooni ja julgust ka kohapeal võistluste korraldamiseks.
Ja veel – naised! Relvadega on neil nii nagu meestelgi – kui „istub" siis tulemuste üle võib uhkust tunda! Põlvamaa SUVEMÄNGUD 2017 raames osales 14 erinevat esindust ligikaudu 350 osalejaga. Inimesed on oma suhtumises liikumisharrastusse ja selle pooldamisesse teinud tuntava korrektuuri - järjest enam tuntakse rõõmu vabal ajal aktiivselt koos tegutsemisest, üksteise toetamisest!
Olime abiks erinevate piirkonnas toimuvate ettevõtmiste korraldamisel: Põlva valla IX suvemängud Eoste külas, Põlva valla VI võrkpalli karikavõistlused, 39.Peipsi talimängud Värskas, Eesti maavalitsuste suvemängud Värskas. 

Liigu terviseks! 2017 toimis koostöös Põlvamaa omavalitsuste, spordiliidu, Värska OK Peko, Spordiklubi Serviti, OK Põlva Kobras, Põlva Terviseklubi, Matkaklubi Lõunamatkad, Laheda Spordiklubi, Kõlleste Spordiklubi, MTÜ Jäälind, Võrkpalliklubi Volly, Vastse-Kuuste SK Känguru, Eesti Kultuurkapitali, Mammaste Tervisespordi- keskuse ja Värska Tervisespordikeskusega. Liigu terviseks! 2017 osaüritused toimisid täistuuridel: COOLBET suvevolle 8-etapiline sari lõpetati 25.juulil; igal teisipäeval toimunud orienteerumise teisipäevakud lõppesid 26.septembril; rattasõidu huvilised kogesid Mammaste Tervisespordikeskuse radade tõuse ja langusi; jooksjad "tegid tiiru peale" Põlva ja Värska Õrsava järvedele ning mõõtsid Mammaste TSK radasid, JÄÄLINNU jooksu- ja matkasari viis osalejad Saesaare ja Saarjärve ümbrusesse; kõnnihuvilised kogusid tervisekilomeetreid Põlva kõnnikolmapäevakute sarjas. Korraldatud ürituste tulemusena paranes maakonna ühenduste omavaheline usaldus, koostöö. Tugevnes kogukonnatunne, edenes koostöö erinevate huvigruppide (sportlased-liikumisharrastajad, noored-täiskasvanud, õpetajad-treenerid) ja institutsioonide vahel (perekond, kool, spordiklubi, omavalitsus, riik).
"Läbi käidud" hooaegade põhjal saab järeldada mõndagi:
* erinevate alade koondumine sarjadesse on toonud tähelepanu osasarja kõikidele etappidele;
* osasarjad/-üritused on leidnud tuntuse nii meie maakonna kui ümberkaudsetegi maakondade liikumisharrastajate seas;
* oleme tutvustanud maakonna erinevate paikade/omavalitsuste võimalusi liikumisharrastusega  tegelemiseks.

Liigu terviseks! sari on innustanud omaalgatuslikult paljusid jooksma, kõndima, rattaga sõitma, suusatama või pallimänge mängima  ning harrastaja teab kodu lähedal neid võimalusi, kus-mida harrastada ja teha seda endale sobival ajal – see ongi kogu ettevõtmise peamine eesmärk. Meie ettevõtmiste arv on igal aastal erinev, kuid muutumatuks jäävad liikumisharrastuse edendamise eesmärgid:
* suurendada elanikkonna huvi liikumisharrastuse vastu, suunata nende tervisealast teadlikkust ja liikumisharjumuste kujundamist (koolitused, kampaaniad, teavikud, uuringud, jm);
* elavdada spordielu kohtadel, lisada indu ja tegutsemislusti harrastajatele ning eestvedajatele (klubide tugevnemine, liikumissarjade loomine ja traditsioonide arenemine omavalitsustes);
* õpetajate, treenerite, liikumisharrastuse juhendajate koolitamine, kaasamine uute liikumiste ellukutsumisele ja traditsioonilistel üritustel kaasalöömisele;
* "Põlvamaa – rohelisem elu"  tutvustamine spordi ja liikumisharrastusürituste kaudu.

Liikumisharrastuse edendamise ja propageeerimise huvides tuleb maakonnas senisest enam pildile tuua kohalikul tasemel, kogukondades toimuvaid liikumisharrastusega seotud üritusi/sündmusi. Võimaluste loomine, kohaliku initsiatiivi toetamine - märksõnad järgnevaks hooajaks, seda eriti olukorras, kus haldusreform on tuntavalt korrigeerinud omavalitsuste piire ning inimeste ootused ja kindlustunne pole tasakaalus.
Põlva Maakonna Spordiliit koordineerib ja korraldab maakonna  kogu spordielu, sealhulgas ka koolinoorte sporditegevust. Koolinoorte oma sportlik süsteem leiab neile jõukohast, arendavat süstemaatilist tegevust ning toimib aastaringselt.
2017.a. oli maakonnas 4 gümnaasiumi, 11 põhikooli, 2 lasteaed-kooli, 1 kutsehariduskool (Räpina Aianduskool), 1 erivajadustega lasteaed-põhikool (Roosi Kool). Aruandeperioodil toimusid maakonna koolinoorte võistlused 18 erineval alal, võistlus-päevi kogunes 26. Maakonna 19 koolist osalesid võistlustel 17. Aktiivsemad koolid – Väska Gümnaasium, Räpina Ühisgümnaasium, Kanepi Gümnaasium, Põlva Kool, Vastse-Kuuste Kool, Tilsi Põhikool, Orava Kool.
Õpilaste spordimärgi „Noor Lõvisüda" täitmisel lõid aktiivselt kaasa 3 kooli – Mooste Mõisakool, Põlva Kool, Värska Gümnaasium ja Tilsi Põhikool. „Noor Lõvisüda" märgi omanikuks sai 1 Värska Gümnaasiumi õpilane.
Konkursile Põlvamaa mitmekülgseim õppursportlane 2017 esitati 57 noort kaheksast koolist. Koos maakonna aineolümpiaadide parimatega (kokku 49 noort) käis nendest 9 tunnustusreisil. Lisaks nendele tunnustati Põlva Maavanema ja Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimehe allkirjastatud tänukirjaga 48 noort üle maakonna tublide tulemuste eest õppetöös ja spordis.
Oma maakonna koolinoorte võistlustele lisaks toimusid Põlvamaal mitmed EKSL finaalvõistlused:
* EKSL 1.-5.kl. tüdrukute ja poiste jalgpalli meistrivõistlused Põlvas Lootospark staadionil – 6T + 13P võistkonda;
* Aktiivselt osaleti HEATEGEVUSLIKUL TEATEJOOKSUL –  10 kooli, 33 võistkonda, 264 jooksjat. Võistluste korraldamisel järgisime nii  klassirühmade (1.-3.kl., 4.-5., 6.-7.kl, 8.-9.kl, 10.-12. kl.) kui vanuseklasside (J, A, B, C, D, E) süsteemi. Klassirühmade süsteemis viisime läbi sportmängud (korvpall, rahvastepall, võrkpall, jalgpall, minikäsipall, saalijalgpall, OK), murdmaajooksu, murdmaateatejooksu, valikorienteerumise, algklasside Tähelepanu, start!. Vanuseklasside süsteemi kasutasime talvise sisekergejõustiku, kevadise kergejõustiku, lauatennise võistluste korraldamisel.  Õpilaste sünniaastast olenevalt on konkurents "omaealiste" vahel individuaalalal õigem, ka vahendite raskused vanuseklasside puhul ei tekita probleeme. Sujuv mõlema süsteemi kasutamine on  elavdanud koolide/õpilaste osalust. 

Väljundiks maakonna võistlussüsteemis osalevate klubide/koolide võistkondadele on osalemine Eesti Koolispordi Liidu ja Eestimaa Spordiliit Jõud võistlustel.
Eesti Koolispordi Liidu vabariiklikel finaalvõistlustel esindasid maakonda ja oma kooli:
* OSAVAIM KORVPALLUR (kokku osales 13 kooli) - 8.-9.koht Vastse-Kuuste Kool;
8.-9.kl. T III koht – Kristiin Uustalu;
* EKSL finaalvõistlused murdmaasuusatamises: SUURED KOOLID  – 4.koht Põlva Kool (1.-9.kl.), VÄIKESED KOOLID – 4.koht Värska G (1.-9.kl.), GÜMNAASIUMID – 4.koht Värska G;
* EKSL 1.-3.kl. Dumle rahvastepalli piirkonnafinaal – Tüdrukud - 4.koht Põlva Kool, 5.koht Räpina Ühisgümnaasium; Poisid - 1.koht Räpina Ühisgümnaasium, 7.koht Põlva Kool;
* Mr Pritt minikäsipallimängud - 2.koht Põlva Kool I, 8.koht Põlva Kool II;
* Sportland 3x3 korvpalli finaal - 4.-5.kl. P (24 võistkonda) – Viluste PK 17.-24.koht; 6.-7.kl. T (12 võistkonda) – Viluste PK 5.-8.koht; 6.-7.kl. P(24 võistkonda) – Põlva Kool, Värska Gümnaasium 17.-24.koht;
* Võrkpalli KOOLILIIGA Lõuna piirkonna finaal - Tüdrukud (5võistkonda)  – Põlva Kool 5.koht; Poisid (4 võistkonda) – Värska Gümnaasium 2.koht, KOOLILIIGA FINAAL(finaalis 8 võistkonda) – 5.koht Värska G;
* Võrkpalli MINILIIGA  Lõuna piirkonna finaal - Tüdrukud (5 võistkonda) – 5. Põlva Kool; Poisid (5 võistkonda) – 4. Põlva Kool;
* EKSL 1.-5.kl. jalgpalli meistrivõistluste finaal - Tüdrukud (finaalis osales 6 võistkonda) –3.koht Põlva Kool, 5.koht Orava Kool; Poisid (finaalis osales 13 võistkonda) – 11.koht. Põlva Kool, 13.koht Räpina Ühisgümnaasium;
* EKSL Tähelepanu, start! - PF suured koolid (17 võistkonda) – Räpina ÜG 9.koht; PF väikesed koolid (13 võistkonda) – Kanepi G 3.koht, Tilsi PK 12. koht; FINAAL (lubati vaid 6 kooli üle Eesti) – Kanepi G 4.koht;
* EKSL orienteerumise meistrivõistlused - maakonnast kokku 44 osalejat - Põlva Koolist 22, Johannese Rosma Koolist 10, Viluste Põhikoolist 10 ja Värska Gümnaasiumist 6. Gümnaasiumid: 3.koht Värska, 1.-9.kl suured koolid: 2.koht Põlva Kool, 1.-9.kl väikesed koolid: 1.koht Johannese Kool Rosmal, 7.koht Viluste PK. Individuaalselt: Poisid 1.-5. klass - 2.koht August Jakobson (Põlva Kool), 3. Markus Juhkam  4.Karel Jung (mõlemad Johannese Rosma Kool). Tüdrukud 1.-5.klass -  1.koht Anni Linnus (Värska Gümnaasium),  2.koht Hele Jakobson (Põlva Kool). Poisid 6.-7. klass - 2.koht Mattias Võsupärg, 5.koht Andri Kepler (mõlemad Johannese Rosma Kool). Tüdrukud 6.-7.klass  - 3.koht  Geteli Hanni (Johannese Rosma Kool). Poisid  8.-9. klass - 1.koht Aleksander Kepler (Johannese Rosma Kool), 3.koht Samuel Kolsar , 4.koht Martin-Erik Maripuu (mõlemad Põlva Kool). Tüdrukud 8.-9.klass - 5.koht Anete Saar Põlva kool. Poisid 10.-12. klass - 1.koht Karel-Sander Kljuzin, 4.koht Remi Oper (mõlemad Värska Gümnaasium).
* EKSL 6.-9.kl. tüdrukute jalgpalli meistriliiga (8 võistkonda) - 6.koht Põlva Kool, võistkonna parim mängija Rebecca Kähr;
* EKSL 6.-9.kl. poiste jalgpalli meistriliiga (15 võistkonda) - 15.koht Põlva Kool, võistkonna parim mängija Markus Villako;
* EKSL 6.-9.kl. poiste jalgpalli rahvaliiga (10 võistkonda) - 1.koht Põlva Kool  - Markus Lina, Alex Kübard, Ken Martti Holberg, Lauri Land, Kermo Saksing, Gabriel Villako (võistkonna parim mängija), Priit Luuk-Luuken, Sander Johannes Pärna ja õpetaja Toomas Kivend.
* EKSL 10.-12.kl. poiste jalgpalli rahvaliiga (14 võistkonda) - II koht Värska Gümnaasium - Karel-Sander Kljuzin (võistkonna parim mängija), Karel Hinno, Andres Aruots, Kevin Liblik, Tauno Püve,  Raiki Mets, Egert Naruson, Vaiko Vaher, kehalise kasvatuse õpetaja Olver Kaljuvee.
* EKSL 4.-5.kl. Dumle rahvastepall piirkonnafinaal, tüdrukud (10 võistkonda) - 9.-10. Orava Kool, 9.-10.koht Põlva Kool;
* EKSL 4.-5.kl. Dumle rahvastepall piirkonnafinaal, poisid (10 võistkonda) - 7.-8.koht Räpina Ühisgümnaasium, 9.-10.koht Põlva Kool.
* EKSL suvemängudel MERI JA PÄIKE esindasid Põlvamaad Tilsi Põhikooli noored koos oma kehalise kasvatuse õpetaja Davis Kostõgoviga.

Aktiivselt ja tulemuslikult osalesid meie maakonna esindajad Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlustel:
* Laskmise meistrivõistlustel osales 18 erinevat laskurit õhkrelvadest, võistkondlikult saavutati 5.koht; individuaalselt saavutati neli I kohta, neli II kohta, üks III koht. 20 laskurit sportrelvadest, võistkondlikult saavutati 4.koht, individuaalselt kuus I kohta,  kolm III kohta.
* Jahilaskmise meistrivõistlustel osales 3 laskurit, võistkondlikult saavutati 9.koht.
* Käsipalli meistrivõistlustel meeste arvestuses toodi Põlvamaale nii I kui II koht.
* Käsipalli meistrivõistlustel noormeeste arvestuses saavutati I ja 8.koht.
* Võrkpalli noortevõistlustel saavutasid noormehed 13.-14.koha (komplekteeritud Põlva, Räpina ja Orava noormeestest) ning tüdrukud 21.koha.
* Kiirmale meistrivõistlustel lõi kaasa 10 maletajat.
2017.a. talve tähtsündmus oli osalemine 13.Eestimaa TALIMÄNGUDEL Valgas, kus Põlvamaa  saavutas 336,5 punktiga väiksemate maakondade arvestuses 4.koha (arvestusse läks murdmaasuusatamine + 7 paremat ala) : * murdmaasuusatamine 7.koht; * juhtide osas – vallad Raul Kudre 1.koht, Lennart Liba 6.koht, linnad – Janika Usin 2.koht, Kuldar Leis 11.koht, maakonnad – Kaido Kõiv 2.koht, Eve Neemsalu 1.koht); * vabamaadlus II koht; * korvpall III koht (Põlva linn 4.koht, Mooste vald 5.koht, Vastse-Kuuste vald 12.koht, Värska vald 21.-24.koht);
* motokross III koht; * mälumäng 6.-7.koht; * naiste maadlus 7.koht; * laskesuusatamine 9.koht;
* male 10.koht; * lauatennis 11.koht; * mäesuusatamine 13.koht. Põlva linn I koht väikeste linnade arvestuses, väikeste valdade arvestuses Värska vald 6.koht, Vastse-Kuuste vald 7.koht, Mooste vald 9.koht. 2013.a. 12.Eestimaa TALIMÄNGUDEL saavutasime 336 punktiga samuti 4.koha, siis suusaorienteerumine 1.koht, motokross I koht. Konkurents esikolmikusse on tihe, meil "tuleb puudus teisest osalejast" sellistel aladel nagu male, kabe, lauatennis, kus maakonnal läheb arvesse kaks võistkonda, meil enamasti esindatud vaid ühe omavalitsuse võistkond. Osavõtu-, transpordi- ja/või majutuskulu katmine on suureks toeks, et meie inimesed saaksid esindada Põlvamaad - maakonda, kus väärtustatakse  inimeste tervist, eneseteostust, loovust ja kodukoha sporditraditsioone.

Võrreldes eelnevate aastatega on meie omavalitsuste/klubide/koolide osalemisaktiivsus ja arvukus vabariiklikel võistlustel stabiilne. Tulemusi vaadates võib järeldada, et tiitli-võistlustele minnakse kaalutletult,  minnakse "näitama parimat". Järjest enam hakatakse tundma rõõmu osalemisest, koos tegemisest, läbi mille saadakse juurde vajalikke kogemusi, tutvustatakse ennast, leitakse uusi kontakte.

Maakonna täiskasvanute kui koolinoorte meistri- ja karikavõistluste ning harrastusspordi-ürituste korraldamisele-koordineerimisele lisaks tegeleb spordiliit erinevate koolituste organiseerimisega. Koolituste korraldamise ja koolitustel/seminaridel osalemise toetamisega aitame kaasa meie harrastusspordi eestvedajate enesetäiendamisele, mille läbi võidavad kõik meie maakonna inimesed. Toetasime spordi- ning liikumisharrastuse eestvedajate osalemist seminar-koolitustel väljaspool Põlvamaad  - raamatupidamise ja maksumuudatuste seminar (2 inimest), EMSL Jõud kevadseminar Valgamaal (2 inimest), EMSL suveseminar Läänemaal Roostas (9 inimest), EMSL sügisseminar Võrumaal (10 inimest), EKSL koolitusseminar Sankt-Peterburgis (1 inimene), Spordi-koolituse ja –Teabe SA seminar Tartus (4 inimest), Tartu Ülikooli täiendõppeprogramm „Teadus, sport ja meditsiin" (3 inimest), Tallinna Ülikooli koolitus „Kaasaegne liikumisõpetus ja spordi ning vabatahtlikkuse roll noore arengus" (2 inimest). Septembris korraldasime koolituse kehalise kasvatuse õpetajatele Tartus spordiklubis My Fitness – JÕUTREENING noortele – kas ja miks see on vajalik? (18 inimest).

Meie spordirahvas, st klubide juhid, harrastusspordi eestvedajad, treenerid, kehalise kasvatuse õpetajad, omavalitsuste sporditöö eestvedajad teavad, et tervise hoidmine on oluliselt kergem kui selle tagasisaamine. Enamus on teinud seda tänuväärset tööd südamega. Koolitustel/seminaridel osalemise toetamine on ühtlasi tänu meie spordi- kaadrile, kelle jaoks südamega töötamine on iseenesestmõistetav.

Traditsiooniliselt valiti aasta parimad. Põlvamaa kultuuri- ja spordirahval on traditsioon austada aasta "tegijaid" ühisel peol. Koos meiega avaldas soovi tunnustada oma parimaid maakonna tervisenõukogu. Kultuuri-, spordi- ja tervisevaldkonna 2017.aasta tublimaid tunnustati 12.jaanuaril 2018.a. Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses. Korraldajad - Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspergrupp, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Põlvamaa Tervisenõukogu ja Põlva Maakonna Spordiliit.

Alates 1981.a.valitakse ja tunnustatakse aasta parimaid spordis. Alustatud traditsiooni jätkame erinevatest allikatest laekuvate toetuste kaasabil. Erinevatele kategooriatele (8) esitati kokku 43 kandidaati. Valiku tegid maavalitsuse, omavalitsuste liidu ja 16 klubi esindajad. Teistkordselt hääletamise ajaloos sai kaasa häletada ka rahvas, ehk e-hääletusel osalenud 560 inimest. Parimateks valiti – Daisy Kudre, Andero Lusbo, Doris Kudre, Karel-Sander Kluzin, Reet Johanson, Kalmer Musting ning Põlva Käsipalliklubi Serviti ja Põlva Spordikooli A-vkl. käsipalli meeskonnad.
Aasta 2017 sportlikum pere on perekond Jakobson Lutsu külast Põlva vallast. Aasta 2017 spordi toetajaks valiti Põlva Tarbijate Ügistu ja AS Värska Vesi. 
Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi spordi elutööpreemia pälvis Heino Saal, aasta tegija 2017 spordis on Priit Nurmoja ning aasta tegu spordis 2017 on Mammaste suusaradade valmistamine ja korrashoid spordiklubi Serviti poolt. 
Eestimaa Spordiliit JÕUD tunnustas kõikide maakondade noortetreenereid ja omavalitsuste spordielu edendajaid. Põlva maakonnast sai tunnustuse Põlva Jalgpalliklubi Lootos noortetreener Kaido-Meinhard Kukli ning Aasta tegija kohaliku spordielu edendaja kategoorias on meilt Ahti Bleive Taevaskoja külast Põlva vallast.
Ürituste kajastamine (nii eelreklaam kui hiljem tulemuste avaldamine) toimus ja toimub järjepidevalt kohaliku ajalehe KOIT veergudel. Kogu maakonna sporti puudutavat infot saab lugeda (juhendid, tulemused, jm.) internetist Põlvamaa Spordi lehekülgedelt   http://www.polvamaa.ee/spordiliit ja http://www.polvamaa.ee/sport  ja ka FB-s oleme nähtaval https://www.facebook.com/polvaSL/


2018

Spordiliidu moodustavad maakonnas tegutsevad spordiklubid. Maakonnas spordiga tegelevate organisatsioonide  üldarv oli 43, nendest 40 spordiklubi ja 3 spordikooli. Peale omavalitsuste reformi on spordiliidu liikmeid 23. Põlva Maakonna Spordiliidul on üks toetajaliige – Põlvamaa Omavalitsuste Liit.

Spordiliidu  tööd juhtis 9 liikmeline juhatus. Aruandeperioodil töötas spordiliidu sekretariaadis  2 inimest: * peasekretär koormusega 1,0; * raamatupidaja-projektijuht koormusega 0,5; * bussijuht koormusega 0,5.

Põlva Maakonna Spordiliidu üldkogu viidi läbi 8.mail 2018.a. Põlva Jalgpalliklubi LOOTOS klubihoones. Võeti vastu spordiliidu 2018.a. eelarve ja ürituste korraldamise kulude eelarve, kinnitati spordiliidu 2018.a. tegevuskava.

2018.aastal toimusid Põlva Maakonna Spordiliidu juhatuse koosolekud viis korda. Põlva Maakonna Spordiliidu juhatuse otsusega nr 34, 4.aprill 2018 kinnitati Põlva maakonna spordiklubidele tegevuse toetuseks spordiliidu eelarvest 10000 EUR, sh 4500 riigieelarvelisest liikumisharrastuse programmi toetusest, 5500 € riigieelarvelisest spordiliidu tegevustoetusest. 
Koostöös maakonna spordiklubide, spordikooli ja üldhariduskoolidega korraldati Põlva maakonna meistri- ja karikavõistlused, koolide ja koolinoorte meistrivõistlused, maakonna suve- ja talimängud, toimis harrastusspordisarja LIIGU TERVISEKS! 2018 tegevuste koordineerimine ja osasarjade korraldamine. Sporditegevuse koordineerimisel, võistlussüsteemide täiendamisel, harrastusspordisarjade  korraldamisel-ellukutsumisel toetutakse jätkuvalt omaalgatusele ja alakesksele juhtimisele.  Võistlussüsteemide täiendamisega väärtustame osalejate kodupaiga/-kooli esindamist, samas ka omaalgatust. Mitmed alad korraldavad oma meistrivõistlused lahtised, st loovad võimaluse tugevamaks konkurentsiks, innustamaks Põlvamaa sportlasi end pingutama.

Maakonna meistrivõistlused toimusid 21 spordialal, karikavõistlused 2 spordialal. Liikumisharrastuse edendamise ja propageerimise huvides on maakonnas korraldatavate ürituste üheks eesmärgiks tuua senisest enam pildile omavalitsustes toimuvaid liikumisharrastusega seotud üritusi ja sündmusi.

Liikumisharrastust  propageerivateks üritusteks on maakonna erinevate omavalitsuste spordibaasides toimuvad Põlvamaa tali- ja suvemängud. 
2018.aastal  toimusid talvemängud kahes omavalitsuses: Kanepi vallas  ja Räpina vallas. Toetasime nende omavalitsuste talvemängude korraldust à 250 euroga. Kaasatud olid erinevad vanusegrupid lastest kuni eakateni. Kanepi vallas mängiti lauatennist (17 osalejat), sulgpalli (8), suusatati (60), kelgutati, "jõudu katsusid" mälumängurid (30). Räpina vallas mängiti korv(24)-ja võrkpalli (30), toimus vahva suusapäev (80), nt 4-mehesuusa võistlus, kausisuusatamine, kilesussijooks, lumehoki, jt. Loomulikult ei puudunud hernesupp, kuum tee ja soojad saiad.

Veebruaris toimusid mitmed TALVEMATKAD, mis pühendadtud EV100 tähistamisele, nt tervisematk Vastse-Kuustes, matk Eesti Terviseks! Kanepis, matk TERVE EESTI EEST! Põlva-Eoste-Põlva, tervisematk Tilsist Vana-Koiolasse. Suurepärase kingituse vabariigile kui iseendale tegid need 85 särasilmset matkajat, kes 24.veebruari hommikul olid nõuks võtnud tähistada Eesti 100.sünnipäeva liikumisega.  Ülemaakonnalise liikumisüritusena välja kuulutatud Põlvamaa TALIMÄNGUDE 2018 TALVEMATK TERVE EESTI EEST! algas piduliku pärgade panekuga Põlva Vabadussamba juures. Matka pikkuseks trassil Põlva-Himmaste-Eoste-Mammaste-Põlva kujunes 16km. Eostes ootasid matkalisi soe tee ja suupisted, toimusid rahvalikud mängud, külmakraadidele pakkus leevendus süüdatud lõke. Kõik matkalised said võimaluse tasuta ujumiskorrale Põlva Spordikeskuse ujulas kuni märtsi lõpuni. Seda võimalust kasutas 60% matkal osalenutest. Talimängudele teemakohane lõppakord pandi 28.märtsil Mammaste Tervisespordikeskuses esmakordselt Põlvamaa talispordiajaloos toimunud suusakrossi (46)  ning suusahoki (30) võistlustega.
Põlvamaa TALIMÄNGUD 2018 aitasid kaasa kohapealse spordielu elavdamisele, kaasates koostööle kogukonna, kus eri vanuses osalistel oli ühine eesmärk, midagi ära teha, uut õppida-kogeda.

Istuva Inimese Ajastu tugitooli vabad õhtupoolikud pakkusid Põlvamaa SUVEMÄNGUD 2018 raames võimaluse kaasa lüüa üheksal erineval alal – triatlonis, kettagolfis, petankis, tänavakossus (mehed, poisid), suvevolles (naistele, meestele, noortele), kergejõustikus, jahilaskmises, orienteerumises, maastikurattasõidus. 
Suvemängude nö vankumatu ala on kergejõustik. Siingi oleme püüdnud tavarutiini murda - muudame alade valikut ja vanuseklasse, toome sisse erinevaid nüansse. Kergejõustikuvõistlused toimusid Laheda vallas Tilsi staadionil. Võisteldi 4 vanuseklassis. Elevust tekitas põhialadega paralleelselt korraldatud 7-võistlus,  kus 100 m ja 1000/600m jooksu, kaugus- ja kõrgushüppe, kuulitõuke, kettaheite ja osaviske tulemused arvestati punktidesse noorte TV 10 olümpiastarti punktitabeli alusel, hasart missugune! 
Jahilaskmine – võistlus, kus maakondliku taustaga ettevõtmise  kuupäeva annab meenutada. Loodame, et suvemängude jahilaskevõistluse korraldamisega andsime ala harrastajatele lisamotivatsiooni ja julgust ülemaakonnalise võistluste korraldamiseks.
Ja veel – naised relvadega! Relvadega on neil nii nagu meestelgi – kui „istub" siis tulemuste üle võib uhkust tunda! 
Põlvamaa SUVEMÄNGUDel 2018 osales 360 inimest: triatlon - 36, kettagolf - 19, petank - 15, tänavakoss - 40, suvevolle – 36, kergejõustik – 38, jahilaskmine – 22, orienteerumine – 83, maastikurattakross - 71.

Liigu terviseks! 2018 suvised osaüritused toimisid täistuuridel: COOLBET suvevolle 8-etapiline sari lõpetati 31.juulil; igal teisipäeval toimunud orienteerumise teisipäevakud lõppesid 25.septembril; rattasõidu huvilised kogesid Mammaste Tervisespordikeskuse radade tõuse ja langusi; jooksjad "tegid tiiru peale" Põlva järvele ning mõõtsid Mammaste TSK radasid, JÄÄLINNU jooksu- ja matkasari viis osalejad Taevaskoja, Otteni, Saesaare ja Saarjärve ümbrusesse; kõnni-, jooksuhuvilised kogusid tervisekilomeetreid Põlva liikumiskolmapäevakute sarjas; räpinlased avastasid jõuluöistes tuledes koduümbrust; kanepilased korraldasid oma piirkonna kõnni-, matka- ja rattasõidu.

Liigu terviseks! 2018 toimis koostöös Põlvamaa omavalitsuste, spordiliidu, Spordiklubi Serviti, OK Põlva Kobras, Põlva Terviseklubi, Põlva Matkaklubi, Laheda Spordiklubi, Kõlleste Spordiklubi, MTÜ Jäälind, Võrkpalliklubi Volly, Põlva Jahiseltsi, Räpina Spordiklubi, Eesti Kultuurkapitali ja Mammaste Tervisespordikeskusega.

Inimesed on oma suhtumises liikumisharrastusse ja selle pooldamisesse teinud tuntava korrektuuri - järjest enam tuntakse rõõmu vabal ajal aktiivselt koos tegutsemisest, üksteise toetamisest! Liigu terviseks! sari on innustanud omaalgatuslikult paljusid jooksma, kõndima, rattaga sõitma, suusatama või pallimänge mängima  ning harrastaja teab kodu lähedal neid võimalusi, kus-mida harrastada ja teha seda endale sobival ajal – see ongi kogu ettevõtmise peamine eesmärk.

Olime abiks erinevate piirkonnas toimuvate ettevõtmiste korraldamisel: Põlva valla X suvemängud Mammaste Tervisespordikeskuses, 45.Peipsi suvemängud Värskas.

Korraldatud ürituste tulemusena paranes maakonna ühenduste omavaheline usaldus, koostöö. Tugevnes kogukonnatunne, edenes koostöö erinevate huvigruppide (sportlased-liikumisharrastajad, noored-täiskasvanud, õpetajad-treenerid) ja institutsioonide vahel (perekond, kool, spordiklubi, omavalitsus, riik).

"Läbi käidud" hooaegade põhjal saab järeldada mõndagi:
* erinevate alade koondumine sarjadesse on toonud tähelepanu osasarja kõikidele etappidele;
* osasarjad/-üritused on leidnud tuntuse nii meie maakonna kui ümberkaudsetegi maakondade liikumisharrastajate seas;
* oleme tutvustanud maakonna erinevate paikade/omavalitsuste võimalusi liikumisharrastusega  tegelemiseks.

Meie ettevõtmiste arv on igal aastal erinev, kuid muutumatuks jäävad liikumisharrastuse edendamise eesmärgid:
* suurendada elanikkonna huvi liikumisharrastuse vastu, suunata nende tervisealast teadlikkust ja liikumisharjumuste kujundamist (koolitused, kampaaniad, teavikud, uuringud, jm);
* elavdada spordielu kohtadel, lisada indu ja tegutsemislusti harrastajatele ning eestvedajatele (klubide tugevnemine, liikumissarjade loomine ja traditsioonide arenemine omavalitsustes);
* õpetajate, treenerite, liikumisharrastuse juhendajate koolitamine, kaasamine uute liikumiste ellukutsumisele ja traditsioonilistel üritustel kaasalöömisele;
* "Põlvamaa – rohelisem elu"  tutvustamine spordi ja liikumisharrastusürituste kaudu.

Põlva Maakonna Spordiliit koordineerib ja korraldab maakonna  kogu spordielu, sealhulgas ka koolinoorte sporditegevust. Koolinoorte oma sportlik süsteem leiab neile jõukohast, arendavat süstemaatilist tegevust ning toimib aastaringselt.
2018.a. oli maakonnas 3 gümnaasiumi, 11 põhikooli, 1 kutsehariduskool (Räpina Aianduskool), 1 erivajadustega lasteaed-põhikool (Roosi Kool). Aruandeperioodil toimusid maakonna koolinoorte võistlused 17 erineval alal, võistlus-päevi kogunes 23. Maakonna 16 koolist osalesid võistlustel 12. Aktiivsemad koolid – Räpina Ühisgümnaasium, Põlva Kool, Vastse-Kuuste Kool ja Tilsi Põhikool. Õpilaste spordimärgi „Noor Lõvisüda" täitmisel lõid aktiivselt kaasa 3 kooli – Mooste Mõisakool, Põlva Kool ja Tilsi Põhikool. „Noor Lõvisüda" märgi omanikuks said 4 Mooste Mõiakooli ja 2 Tilsi Põhikooli õpilast. Konkursile Põlvamaa mitmekülgseim õppursportlane 2018 esitati 44 noort neljast koolist. Koos maakonna aineolümpiaadide parimatega (kokku 30 noort) käis nendest 10 tunnustusreisil Soomes. Kõiki noori tunnustati  Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimehe allkirjastatud tänukirjaga tublide tulemuste eest õppetöös ja spordis.
Oma maakonna koolinoorte võistlustele lisaks toimusid Põlvamaal mitmed EKSL finaalvõistlused, üleriigilised osaüritused:
* EKSL 1.-5.kl. tüdrukute ja poiste jalgpalli meistrivõistlused Põlvas Lootospark staadionil – 5T + 14P võistkond
* Aktiivselt osaleti HEATEGEVUSLIKUL TEATEJOOKSUL –  9 kooli, 61 võistkonda, 488 jooksjat.
* TV10 olümpiastarti 47.hooajal lõi kaasa 3 kooli 51 osalejaga.
Võistluste korraldamisel järgisime nii  klassirühmade (1.-3.kl., 4.-5., 6.-7.kl, 8.-9.kl, 10.-12. kl.) kui vanuseklasside (J, A, B, C, D, E) süsteemi. Klassirühmade süsteemis viisime läbi sportmängud (korvpall, rahvastepall, võrkpall, jalgpall, minikäsipall, saalijalgpall, OK), murdmaajooksu, valikorienteerumise, algklasside Tähelepanu, start!. Vanuseklasside süsteemi kasutasime talvise sisekergejõustiku, kevadise kergejõustiku, lauatennise võistluste korraldamisel.  Õpilaste sünniaastast olenevalt on konkurents "omaealiste" vahel individuaalalal õigem, ka vahendite raskused vanuseklasside puhul ei tekita probleeme. Sujuv mõlema süsteemi kasutamine on  elavdanud koolide/õpilaste osalust. 

Väljundiks maakonna võistlussüsteemis osalevate klubide/koolide võistkondadele on osalemine Eesti Koolispordi Liidu ja Eestimaa Spordiliit Jõud võistlustel.

Eesti Koolispordi Liidu vabariiklikel finaalvõistlustel esindasid maakonda ja oma kooli aktiivsemalt Räpina Ühisgümnaasiumi, Põlva Koolija Vastse-Kuuste Kooli esindused. EKSL suvemängudel MERI JA PÄIKE esindasid Põlvamaad Viluste Põhikooli noored koos oma õpetajate Krista Salfi ja Esta Sokmaniga.

Aktiivselt ja tulemuslikult osalesid meie maakonna esindajad Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlustel. Osaleti laskmises, jahilaskmises, sulgpallis, käsipallis nii noormeeste kui meeste arvestuses, maadluses, võrkpallis nii neidude kui noormeeste võistkondadega, kiirmales. Meie klubide tubliduse näitajaks on üleriigiliste võistluste suurepärane korraldamine. Põlvas toimusid EMSL Jõud kreeka-rooma, vaba- ja naistemaadluse meistrivõistlused (76 osalejat), EMSL Jõud käsipalli meistrivõistlused meestele (7 meeskonda) ja noormeeste meistrivõistluste I etapp (10 võistkonda), EMSL Jõud neidude võrkpalli meistrivõistlused (20 võistkonda).

Osavõtu-, transpordi- ja/või majutuskulu katmine on suureks toeks, et meie inimesed saaksid esindada Põlvamaad - maakonda, kus väärtustatakse  inimeste tervist, eneseteostust, loovust ja kodukoha sporditraditsioone. Võrreldes eelnevate aastatega on meie omavalitsuste/klubide/koolide osalemisaktiivsus ja arvukus vabariiklikel võistlustel stabiilne. Tulemusi vaadates võib järeldada, et tiitlivõistlustele minnakse kaalutletult,  minnakse "näitama parimat". Järjest enam hakatakse tundma rõõmu osalemisest, koos tegemisest, läbi mille saadakse juurde vajalikke kogemusi, tutvustatakse ennast, leitakse uusi kontakte. 

Maakonna täiskasvanute kui koolinoorte meistri- ja karikavõistluste ning harrastusspordiürituste korraldamisele-koordineerimisele lisaks tegeleb spordiliit erinevate koolituste organiseerimisega. Koolituste korraldamise ja koolitustel/seminaridel osalemise toetamisega aitame kaasa meie harrastusspordi eestvedajate enesetäiendamisele, mille läbi võidavad kõik meie maakonna inimesed.

Toetasime spordi- ning liikumisharrastuse eestvedajate osalemist seminar-koolitustel väljaspool Põlvamaad  - EMSL Jõud kevadseminar Vinnis (1 inimene),  EMSL suveseminar Valgamaal Käärikul (9 inimest), EMSL sügisseminar Narva-Jõesuus (2 inimest), EKSL koolitusseminar Tbilisis (1 inimene), Spordikoolituse ja –Teabe SA seminar Tartus (6 inimest). 
Meie spordirahvas, st klubide juhid, harrastusspordi eestvedajad, treenerid, kehalise kasvatuse õpetajad, omavalitsuste sporditöö eestvedajad teavad, et tervise hoidmine on oluliselt kergem kui selle tagasisaamine. Enamus on teinud seda tänuväärset tööd südamega. Koolitustel/seminaridel osalemise toetamine on ühtlasi tänu meie spordi- kaadrile, kelle jaoks südamega töötamine on iseenesestmõistetav.

Traditsiooniliselt valiti-tunnustati aasta parimad. Põlvamaa kultuuri- ja spordirahval on traditsioon austada aasta "tegijaid" ühisel peol. Tunnustati ka maakonna paremaid tervisedenduses. Kultuuri-, spordi- ja tervisevaldkonna 2018.aasta tublimaid tunnustati 11.jaanuaril 2019.a. Mooste VANAAJAKESKUSES. Korraldajad - Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspergrupp, Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Põlva Maakonna Spordiliit.

Alates 1981.a.valitakse ja tunnustatakse aasta parimaid spordis. Alustatud traditsiooni jätkame erinevatest allikatest laekuvate toetuste kaasabil.
Erinevatele kategooriatele (8) esitati kokku 30 kandidaati. Valiku tegid spordiliidu juhatuse liikmed. Kolmandat korda hääletamise ajaloos sai kaasa häletada ka rahvas, ehk e-hääletusel osalenud 305 inimest. Parimateks valiti – naistest orienteeruja Annika Rihma, meestest motosportlane Andero Lusbo, noortest orienteeruja Johanna Laanoja ja vabamaadleja Hanno Käärik, seenoridest Saima Värton, treeneritest Kalmer Musting, väiksematest võistkondadest OK Põlva KOBRAS N16 teatejooksu trio Anete Saar, Geteli Hanni ja Johanna Laanoja ning suurematest võistkondadest Põlva Käsipalliklubi SERVITI käsipallimeeskond. 
Aasta 2018 sportlikum pere on perekond Piirimaa Tilsist. Aasta 2018 spordi toetajaks valiti AS Pinest.
Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi spordi elutööpreemia pälvis Taima Nurm, aasta tegija 2018 spordis on Ingrid Muuga ning aasta tegu 2018 spordis  kuulub Kagu Motoklubile motokrossi „Isad ja Poja" korraldamise eest. Aasta tervise ja turvalisuse edandaja tiitli pälvis Peeter Tigas. Aasta terviseteo tiitliga pärjati Põlvamaa lasteaedade koolieelikute spordifestivali korraldamine Saverna lasteaed Sipsiku eestvedamisel.
Eestimaa Spordiliit JÕUD tunnustas kõikide maakondade noortetreenereid ja omavalitsuste spordielu edendajaid. Põlva maakonnast said tunnustuse Põlva Maadlusklubi Lapiti noortetreener Elar Hani ning Aasta tegija kohaliku spordielu edendaja kategoorias Kurmet Karsna Räpina vallast.

Ürituste kajastamine (nii eelreklaam kui hiljem tulemuste avaldamine) toimus ja toimub järjepidevalt kohaliku ajalehe KOIT veergudel. Kogu maakonna sporti puudutavat infot saab lugeda (juhendid, tulemused, jm.) internetist Põlvamaa Spordi lehekülgedelt   http://www.polvamaa.ee/spordiliit ja http://www.polvamaa.ee/sport  ja ka FB-s oleme nähtaval https://www.facebook.com/polvaSL/


2019
Põlva Maakonna Spordiliit on Eesti Olümpiakomitee, Eestimaa Spordiliit "JÕUD", Eesti Koolispordi Liidu liige ning teeb tihedat koostööd Põlvamaa omavalitsuste, Põlvamaa Omavalitsuste Liidu, paljude maakondlike ja üleriigiliste ühenduste ning organisatsioonidega. 

Spordiliidu moodustavad maakonnas tegutsevad spordiklubid. Maakonnas spordiga tegelevate organisatsioonide  üldarv oli 39, nendest 36 spordiklubi ja 3 spordikooli. Peale omavalitsuste reformi on spordiliidu liikmeid 23. Põlva Maakonna Spordiliidul on üks toetajaliige – Põlvamaa Omavalitsuste Liit.

Spordiliidu  tööd juhtis 9 liikmeline juhatus. Aruandeperioodil töötas spordiliidu sekretariaadis  2 inimest:
* peasekretär koormusega 1,0
* raamatupidaja-projektijuht koormusega 0,5
* bussijuht koormusega 0,5.

Transporditeenuse osutamise lõpetamisega (autobuss müüdi ära) lõppes 1.oktoobrist spordiliiduga ligi 47 aastat kestnud töösuhe Heino Saalil.

Põlva Maakonna Spordiliidu üldkogu viidi läbi 26.aprillil 2019.a. Põlva Jalgpalliklubi LOOTOS klubihoones. Põlva Maakonna Spordiliidu 2018. majandusaasta aruande kinnitamise kõrval valiti võeti vastu spordiliidu 2019.a. eelarve ja ürituste korraldamise kulude eelarve, kinnitati spordiliidu 2019.a. tegevuskava. Toimusid spordiliidu juhatuse ja revidendi valimised. Koosoleku juhataja, spordiliidu president Peeter Sibul kuulutas välja otsuse – Põlva Maakonna Spordiliitu juhib järgnevad kolm aastat juhatus koosseisus Peeter Sibul, Kurmet Karsna, Taavi Nagel, Davis Kostõgov, Nikolai Järveoja, Indrek Käo, Lennart Liba, Rein Suvi ja Aigar Nuuma. Põlva Maakonna Spordiliidu revident järgneval kolmel aastal on Andres Kund.
Uus valitud juhatus valis oma esimesel koosolekul, 26.aprillil Põlva Maakonna Spordiliidu presidendiks Lennart Liba, asepresidendiks Peeter Sibul.
Maakonna Spordiliidu juhatuse koosolekud toimusid kaheksa korda. Põlva Maakonna Spordiliidu juhatuse otsusega nr 57, 26.aprill 2019 kinnitati Põlva maakonna spordiklubidele tegevuse toetuseks spordiliidu eelarvest 9500 EUR, sh 4500 Eesti Kultuurkapitalilt liikumisharrastuse programmi toetusest, 5000 € riigieelarvelisest spordiliidu tegevustoetusest.

Koostöös maakonna spordiklubide, spordikooli ja üldhariduskoolidega korraldati Põlva maakonna meistri- ja karikavõistlused, koolide ja koolinoorte meistrivõistlused, maakonna suve- ja talimängud, toimis harrastusspordisarja LIIGU TERVISEKS! 2019 tegevuste koordineerimine ja osasarjade korraldamine. Sporditegevuse koordineerimisel, võistlussüsteemide täiendamisel, harrastusspordisarjade  korraldamisel-ellukutsumisel toetutakse jätkuvalt omaalgatusele ja alakesksele juhtimisele.  

Võistlussüsteemide täiendamisega väärtustame osalejate kodupaiga/-kooli esindamist, samas ka omaalgatust. Mitmed alad korraldavad oma meistrivõistlused lahtised, st loovad võimaluse tugevamaks konkurentsiks, innustamaks Põlvamaa sportlasi end pingutama.

Maakonnas toimus 146 erinevat ettevõtmist, mida toetati spordiliidu eeslarvest. Liikumisharrastuse edendamise ja propageerimise huvides on maakonnas korraldatavate ürituste üheks eesmärgiks tuua senisest enam pildile omavalitsustes toimuvaid liikumis-harrastusega seotud üritusi ja sündmusi.
Koostöös Põlva valla ja Ühistranspordikeskusega sai käima ühistransport liinil Põlva-Mammaste-Põlva. Koostöös spordiklubiga SERVITI alustas suusakool täiskasvanutele. 
Liikumisharrastust  propageerivateks üritusteks on maakonna erinevate omavalitsuste spordibaasides toimuvad Põlvamaa tali- ja suvemängud.
Kaks kuud kestnud Põlvamaa TALIMÄNGUDEL 2019 suusatasime (Räpina SUUSA-SÕIT, Kobrase SUUSASÕIT), matkasime (TERVE EESTI EEST! matk Kanepis, TALVE-MATK Lintes, Vastlapäeva MATK Põlvas), mängisime lauatennist (7 vanuseklassi), sulg-palli (2 vanuseklassi) ja dartsi. Harrastasime just selliseid alasid, kus otsustavaks harrastaja enda initsiatiiv-otsus, millistel aladel ta kaasa lööb. Püüdsime säästa tavapäraselt võist-kondade komlekteerimisega tegelenud klubide/ eestvedajate jõudu, ja tõdesime, et eest-vedajate kaasamiseta on toimuvast teadasaamine tagasihoilikum. Kusagil jääb info toppama! Aktiivsed eestvedajad on õnn kohalikule kogukonnale!

Istuva Inimese Ajastu tugitooli vabad õhtupoolikud pakkusid Põlvamaa SUVEMÄNGUD 2019 raames võimaluse kaasa lüüa viiel erineval alal – kergejõustikus, jahilaskmises, suvevolles (naistele, meestele, noortele), tõukeratta sprindis, tõukerattamatkal.
Suvemängude nö vankumatu ala on kergejõustik. Siingi oleme püüdnud tavarutiini murda – muudetud on alade valikut ja vanuseklasse, sisse toodud erinevaid nüansse. Eelseisvaid „suuri suvemänge", 15. Eesimaa Suvemänge, arvestades toimus kergejõustikuvõistlus kahel õhtul – esimesel visked, heited, tõuked, teisel õhtul jooksud, hüpped. Arvestasime „suurtel suvemängudel" kavas olevate vanuseklasside ja aladega. Kergejõustikuvõistlused toimusid Põlva renoveeritud staadionil. Jahilaskmine – võistlus, kus maakondliku taustaga ettevõtmised muutuvad järjest kaaluka-maks. Suvemängude jahilaskevõistluse korraldamine enne „suuri suvemänge"  andis ala harrastajatele lisamotivatsiooni ja kindlust. Tõukerattasprint ja tõukerattamatk – nii Põlvamaal kui mujalgi populaarsust koguva spordiala spordindivõistlus (esmakordne) meelitas kohale tõukerattaspordi eliidi, mis kindlasti tunnustus meie eestvedajatele, kui võimalus kohalikel harrastajatel „võtta šnitti" tegijatelt. 10 km tõukerattamatka rada kulges suures osas Otteni-Taevaskoja võrratutel metsaradadel.
Toetasime suvemängude korraldamist Põlva ja Kanepi vallas. Kanepi vallas oli estvedajaks Spordiklubi Kõlleste, mängud toimusid Koorastes, kavas 5 osavõistlust. Põlva valla suve-mängude eestvedaja Eoste-Valgesoo MTÜ kutsus vallarahva Eoste külaplatsile, kus mõõtu võeti 9 osavõistluses.

Liigu terviseks! 2019 suvised osaüritused toimisid täistuuridel: COOLBET suvevolle 8-etapiline sari lõpetati 30.juulil; igal teisipäeval toimunud orienteerumise teisipäevakud lõppesid 24.septembril; rattasõidu huvilised kogesid Mammaste Tervisespordikeskuse radade tõuse ja langusi; jooksjad "tegid tiiru peale" Põlva järvele ning mõõtsid Mammaste TSK radasid; kõnni-, jooksuhuvilised kogusid tervisekilomeetreid Põlva liikumiskolmapäevakute sarjas; räpinlased avastasid jõuluöistes tuledes koduümbrust; kanepilased korraldasid oma piirkonna kõnni-, matka- ja rattasõidu.

Liigu terviseks! 2019 toimis koostöös Põlvamaa omavalitsuste, spordiliidu, Spordiklubi Serviti, OK Põlva Kobras, Põlva Terviseklubi, Põlva Matkaklubi, Laheda Spordiklubi, Kõlleste Spordiklubi, Võrkpalliklubi Volly, Põlva Jahiseltsi, Räpina Spordiklubi, Eesti Tõukerattaliidu, Põlva Tenniseklubi, Eesti Kultuurkapitali ja Mammaste Tervisespordikeskusega.

Inimesed on oma suhtumises liikumisharrastusse ja selle pooldamisesse teinud tuntava korrektuuri - järjest enam tuntakse rõõmu vabal ajal aktiivselt koos tegutsemisest, üksteise toetamisest! Liigu terviseks! sari on innustanud omaalgatuslikult paljusid jooksma, kõndima, rattaga sõitma, suusatama või pallimänge mängima  ning harrastaja teab kodu lähedal neid võimalusi, kus-mida harrastada ja teha seda endale sobival ajal – see ongi kogu ettevõtmise peamine eesmärk.

"Läbi käidud" hooaegade põhjal saab järeldada mõndagi:
* erinevate alade koondumine sarjadesse on toonud tähelepanu osasarja kõikidele etappidele;
* osasarjad/-üritused on leidnud tuntuse nii meie maakonna kui ümberkaudsetegi maakondade liikumisharrastajate seas;
* oleme tutvustanud maakonna erinevate paikade/omavalitsuste võimalusi liikumisharrastusega  tegelemiseks.

Meie ettevõtmiste arv on igal aastal erinev, kuid muutumatuks jäävad liikumisharrastuse edendamise eesmärgid:
* suurendada elanikkonna huvi liikumisharrastuse vastu, suunata nende tervisealast teadlikkust ja liikumisharjumuste kujundamist (koolitused, kampaaniad, teavikud, uuringud, jm);
* elavdada spordielu kohtadel, lisada indu ja tegutsemislusti harrastajatele ning eestvedajatele (klubide tugevnemine, liikumissarjade loomine ja traditsioonide arenemine omavalitsustes);
* õpetajate, treenerite, liikumisharrastuse juhendajate koolitamine, kaasamine uute liikumiste ellukutsumisele ja traditsioonilistel üritustel kaasalöömisele;
* "Põlvamaa – rohelisem elu"  tutvustamine spordi ja liikumisharrastusürituste kaudu.

Põlva Maakonna Spordiliit koordineerib ja korraldab maakonna  kogu spordielu, sealhulgas ka koolinoorte sporditegevust. Koolinoorte oma sportlik süsteem leiab neile jõukohast, arendavat süstemaatilist tegevust ning toimib aastaringselt. Aruandeperioodil toimusid maakonna koolinoorte võistlused 15 erineval alal, võistluspäevi kogunes 22.             

Oma maakonna koolinoorte võistlustele lisaks toimusid Põlvamaal mitmed EKSL finaalvõistlused, egiitvõistlused:
* Eesti Käsipalliliidu mr.Pritt minikäsipallivõistlusel osaes  5 võistkonda;                 
* Aktiivselt osaleti HEATEGEVUSLIKUL TEATEJOOKSUL  –  11 kooli, 71 võistkonda.
* 48. TV 10 olümpiastarti hooajal lõi kaasa 3 kooli 57 õpilasega.                             
* EKSL valikorienteerumine Kanepis - osales 25 kooli 228 osalejaga, Põlvamaalt 5 kooli 60 osalejaga.
Maakonna 16 koolist osalesid maakonnavõistlustel 15. Aktiivsemad koolid –  Räpina Ühisgümnaasium, Põlva Kool, Tilsi Põhikool, Vastse-Kuuste Kool. Õpilaste spordimärgi "Noor Lõvisüda" täitmisel lõid aktiivselt kaasa 4 kooli – Mooste Mõisakool, Põlva Kool, Tilsi Põhikool ja Saverna Põhikool. "Noor Lõvisüda" märgi omanikuks sai 4 õpilast, 3 Mooste Mõisakoolist, 1 Tilsi Põhikoolist.                                                                                                         
Konkursile Põlvamaa mitmekülgseim õppursportlane 2019 esitati 38 noort. Kõiki neid tunnustati Põlvamaa Omavalitsuste Liidu tänukirja ja meenega, lisaks käisid 10 noort koos maakonna aineolümpiaadide parimatega (kokku 30 noort) tunnustusreisil Soomes.                                          2019.a.korraldasime/võimaldasime osaleda Põlvamaa spordiaktiivil, sh kehalise kasvatuse õpetajatel, mitmetel koolitustel-seminaridel. Koolitustel osalemise kulud kaeti lisaks koolispordi toetusest veel kehalise kasvatuse ainesektsiooni (Põlvamaa OVL) ja koolide/õpetajate endi kuludest. Suurem huvi ja osavõturohkeim oli JÕUSAALIKOOLITUS, osales 14 õpetajat, kes läbisid 10tunnise baaskursuse.                                                                                                          Võistluste korraldamisel järgisime ja järgime edaspidigi nii klassirühmade (1.-3.kl.,4.-5.kl.,6.-7.kl.,8.-9.kl.10.-12.kl.) kui vanuseklasside (J,A,B,C,D,E) süsteemi. Klassirühmade süsteemis viisime läbi sportmängud (korvpall, rahvastepall, võrkpall, jalgpall, minikäsipall, saalijalgpall, OK), murdmaajooksu, valikorienteerumise, algklasside Tähelepanu, start!. Vanuseklasside süsteemi kasutasime sisekergejõustiku, kergejõustiku, lauatennise võistluste korraldamisel. Õpilaste sünniaastast olenevalt on konkurents "omaealiste" vahel individuaalalal õigem, ka vahendite raskused vanuseklasside puhul ei tekita probleeme. Sujuv mõlema süsteemi kasutamine      on elavdanud koolide/õpilaste osalust.                                          Projektist Põlvamaa koolisport 2019 aruannet tehes järeldub:                                     
* Enam koole osaleb võistlustel, mis individuaalsed, kus võistkonnad väiksemad (kuni 4 võistlejat), kus võistkonnad komplekteeritud vanuselt lähedastest klassirühmadest (nt 1.-3., 4.-5., 6.-7., jne), võistlused toimuvad lihtsustatud reeglitega, lühendatud mänguajaga, vm.
* Võistlejaterohkemad on klassirühmad 4.-5., 6.-7., 8.-9.kl., nooremate (1.-3.kl.) puhul mängub rolli vähene ettevalmistus, mis tuleneb sellest, et tunde annavad klassiõpetajad, kellede kehalise kasvatuse ainealane ettevalmistus piirdub täienduskursustega. Vanemate (10.-12.kl.) puhul pööratakse enam tähelepanu õppetööle (eriti 12.kl.). Selles vanuserühmas on maakonna võistlussüsteemis juba muutused toimunud. Peamine osalemine võistlustel, mis individuaalsed; sportmängudest jalgpall ja korvpall 3x3, mis nö aladeülesed.                     
* Maakonnas eraldi meistri- ja rahvaliigasid ei korralda, kes läheb EKSL finaalsüsteemis edasi, valib omale vastavalt ettevalmistusele/kvalifikatsioonile (litsentsiga või mitte) sobiva liiga.                * Tihenenud on side kehalise kasvatuse õpetajate ja Põlva maakonna spordiklubide, spordikoolide (Põlva ja Räpina) juhendajate-treenerite vahel, kes aitavad koolinoorte võistlusi korraldada. Nii  talitades propageerivad spordiklubid oma spordiala, jagavad õpetajatele oma eriala uuemaid teadmisi, leiavad uusi andekaid noori. Maakonnas toimuvatel võistlus- ja harrastusspordi alastel koolitustel ja/või seminaridel osalevad kehalise kasvatuse õpetajad ja treenerid kui üks pere.          * Võistluste läbiviimisel kasutame enamuses maakonna spordirajatisi, vajadusel korraldame võistluse ka teise maakonna spordibaasis (nt sisekergejõustik ja TV 10 olümpiastarti Võru Spordikeskuses). Avarad kaasaegsed spordibaasid võialdavad parandada ja intensiivistada ettevõtmiste korraldamist, tagada osalejatele normaalsed ja ohutud võistlus- ja olmetingimused. Iga spordiala propageerimise huvides ning spordiala meisterlikkuse arengut silmas pidades on oluline, et korraldatava võistluse tingimused vastaksid tegelikele nõuetele.                                      * Väljundiks maakonna koolispordisüsteemis osalevate koolide võistkondadele on osalemine Eesti Koolispordi Liidu finaalvõistlustel. Julgustamaks koole osalema EKSL vabariiklikel võistlustel, toetasime-toetame koole transpordikulude osalisel katmisel.                                            Tähelepanekud:                                                                                                                   
* Kehalise kasvatuse õpetaja kahjuks igale poole ei jõua! Enamuses maakonna koolides toimuvad suurepärased üritused - tervisepäevad, talvepäevad, matkapäevad, kooliolümpiamängud, kohtumised, jm. Andmete esitamisel EKSLi ja isegi spordiliitu, ollakse tagasihoidlikud, sest keegi peab otseselt sellega tegelema. Nt Noore Lõvisüdame normatiivide esitamine - märginormatiive täidetakse enamates koolides kui need 4, kes andmed esitasid. Õpetajail napib aega andmete koondamiseks, sisestamiseks, edastamiseks. Nt Spordinädala üritused, mis koolides toimuvad, on SUPERVAHVAD, kuid kokkuvõtete tegemiseks materjale koondada, kujundada, kuhugi edastada - aega ja peale tööd ka vaimu, kehalise õpetajatel ei jätku.                                                * Õpilaste arvu üldine vähenemine puudutab valusalt just väiksemaid maakondasid. Kui põhikooli vanusastme õpilaste arv Põlvamaal viimaste aastate lõikes on püsinud stabiilne, siis gümnaasiumi vanuses noorte arv on kahanenud eelnevatega võrreldes drastiliselt. Hariduspoliitiline otsus, kus maakonnas on 1 riigigümnaasium, viis ja viib ka tulevikus meie gümnaasiumi vanuses noored mujale või koondab nad ühte kooli.                         
* Populaarsust koguvad ettevõtmised, mis haaravad tervet kooli, toimuvad koolide läheduses, nt üleriigiline Spordinädal, Talvevõlu, vm. Selle tõestuseks on juba neljandat aastat sügisel, septembris toimuv Põlva maakonna koolide maratonijooks, kus koolide 30-liikmelised võistkonnad (15 tüdrukut + 15 poissi) asuvad püstitama oma kooli rekordit maratonijooksus. koos meeskonnana tegutsedes pannakse proovile oma kehaline tublidus (kiirus, jõud, vastupidavus) ning meeskonnavaim (toetamine, kaasaelamine), et läbida 42 195m  ja püüda ületada ka maailmarekord. Mitmel koolivõistkonnal on see õnnestunud! Teist aastat osales Põlva Kool ettevõtmises ka oma algklassidega, nende võistkonna liikmete arv oli küll suurem, 70, aga eesmärk sama! Kasvatusliku õppetunni saavad kõik osalenud noored, nendele kaasa elavad noored - tunnetada, millist pühendumist, tööd ja pingutust nõuab tipptasemel tulemuse saavutamine!                                             
Kindlasti said rõõmu liikumisest need 191 tüdrukut-poissi, kes osalesid Põlvamaa koolide algklasside JALGPALLIPÄEVAL, mis sai teoks koolide, spordiliidu, EKSL, Põlva JK Lootos ja Eesti Jalgpalliliidu koostöös. Hasardiga löödi kaasa erinevates osavusmängudes, -võistlustes. Loomulikut mängiti jalgpalli, seda koos maskottide SIILIPOISI ja JALGPALLIKÄRBSEGA. Oli naeru, aga ka nuttu - õpetaja kutsus väljakult ära, et lasta võistkonnakaaslaselgi kaasa lüüa. Tunnusatud said kõik kaasalöönud!                         
* Märka ja tunnusta! - nii noor, kui nende juhendaja vajavad kindlust, et nad liiguvad õiges suunas. Olgu see tänusõna või meene, kiituskiri või kutse vastuvõtule või hoopis toetuse andmine osalemiseks seminaril-koolitusel, mis kõik võimaldab koolispordis osalejal olla kursis viimase aja trendide ja suundumustega liikumisharrastuses, jagada omandatud teadmisi/infot teistega, et saaks rohkem olema elust ja sportimistahtest rõõmu tundvaid inimesi. Tublide noorte tunnustamie toimub koostöös Põlvamaa Omavalitsuste Liiduga, tublide õpetajate tunnustamine koostöös omavalitsustega.                                                                                                             
Spordiliidu eelarvest finantseeriti noorte ja koolide ametlikke ülemaakonnalisi spordiüritusi, et iga osaleja eii peaks eraldi maksma ja seeläbi ei väheneks osavõtjate arv. Tänu mitmepoolsele (HTM, POL, OV-d KultMin, KULKA) finantseerimisele said ja saavad Põlvamaa koolinoored liikumisest ja koostegemisest tasuta rõõmu tunda.  

Väljundiks maakonna võistlussüsteemis osalevate klubide/koolide võistkondadele on osalemine Eesti Koolispordi Liidu ja Eestimaa Spordiliit Jõud võistlustel.
Koolide võistkonnad, kes osalesid/esindasid Põlvamaad EKSL erinevate alade finaalvõistlustel, tegid seda edukalt.  EKSL finaalvõistlustel osales 4 kooli - Põlva Kool, Räpina Ühisgümnaasium, Johannese Kool, Vastse-Kuuste Kool. EKSL suvemängudel MERI JA PÄIKE esindasid Põlvamaad Kanepi Gümnaasiumi noored koos oma kehalise kasvatuse õpetajate  Maiken Keldu ja Kaidar Taaliga.
Aktiivselt ja tulemuslikult osalesid meie maakonna esindajad Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlustel. Osaleti laskmises, jahilaskmises, sulgpallis, noormeeste käsipallis, maadluses, võrkpallis nii neidude kui noormeeste võistkondadega, kiirmales.
Harrastusspordi suurpeoks olid kindlasti 15. Eestimaa suvemängud Tartus. Põlvamaalt osales suvemängudel 235 inimest. Omavalitsuste võistkondlikus konkurentsis olid esindatud kõik meie kolm valda - Kanepi vald, Põlva vald ja Räpina vald eesotsas oma juhtidega: Piret Rammul, Kaido Kõiv, Lennart Liba ja Mati Tiigimäe. Omavalitsustel oli kavas 12 arvestuslikku ala. Omavalitsuste paremusjärjestus selgitati kergejõustiku ja kuue parema spordiala kohapunktide summeerimisel. Põlva vald  osales 11 alal. Suurte omavalitsuste (kokku osales 21 üle 8000.elanikuga omavalitsust)  arvestuses saavutati 261,5 punktiga 9. koht. Võistkondlikult saavutati 3.koht orienteerumises ja jahilaskmises. Valdade II grupis ( alla 8000.elanikuga omavalitsusi osales kokku 29) saavutas Räpina vald  198,5 punktiga 8.koha ja Kanepi vald 154 punktiga 13.koha. Räpinlased osalesid juhi võistluses, kergejõustikus, mälumängus, tennises, petankis, discgolfis, jalgrattakrossis. Kanepi vald osales orienteerumises, discgolfis, jalgrattakrossis, jahilaskmises ja juhi võistluses, kus vallavanem Piret Rammul saavutas 2.koha. Maakondade paremuse selgitamiseks oli arvestuslike spordialade valik suurem - kavas oli 22 arvestuslikku ala. Suuremate, üle 40 000 elanikuga maakondade grupis arvestati kergejõustiku ja kümne parema spordiala kohapunkte. I koha saavutas 541 punktiga Tartumaa, järgnesid Harjumaa (528 punkti), Viljandimaa (489 punkti), Ida-Virumaa ( 482 punkti), Pärnumaa (466 punkti) ja Lääne-Virumaa (465 punkti). Väiksemate, alla 40 000 elanikuga maakondade grupis arvestati kergejõustiku ja kaheksa parema spordiala kohapunkte. Põlvamaa arvestuslike alade valik ja kohad: juhi võistlus 1. koht, meeste käsipall 1. koht, meeste korvpall 1. koht, orienteerumine 4. koht, tennis 4.koht, jahilaskmine 5. koht, tüdrukute jalgpall 6.koht, mälumäng 6. koht, õhkrelvadest laskmine 7. koht, jalgrattakross 8.koht, naiste võrkpall 9. koht, meeste võrkpall 9. koht, discgolf 10.koht, petank 11.koht, kergejõustik 10. koht. Väiksemate maakondade grupis saavutati 387 punktiga Järvamaa (404 punkti), Võrumaa (394 punkti) ja Jõgevamaa (392 punkti) järel 4.koht. Järgnesid Saaremaa (369 punkti), Valgamaa (356 punkti), Raplamaa (275 punkti), Hiiumaa (263 punkti) ja Läänemaa (148 punkti).
Osavõtu-, transpordi- ja/või majutuskulu katmine on suureks toeks, et meie inimesed saaksid esindada Põlvamaad - maakonda, kus väärtustatakse  inimeste tervist, eneseteostust, loovust ja kodukoha sporditraditsioone. Võrreldes eelnevate aastatega on meie omavalitsuste/klubide/koolide osalemisaktiivsus ja arvukus vabariiklikel võistlustel stabiilne. Tulemusi vaadates võib järeldada, et tiitlivõistlustele minnakse kaalutletult,  minnakse "näitama parimat". Järjest enam hakatakse tundma rõõmu osalemisest, koos tegemisest, läbi mille saadakse juurde vajalikke kogemusi, tutvustatakse ennast, leitakse uusi kontakte.

Meie spordirahvas, st klubide juhid, harrastusspordi eestvedajad, treenerid, kehalise kasvatuse õpetajad, omavalitsuste sporditöö eestvedajad teavad, et tervise hoidmine on oluliselt kergem kui selle tagasisaamine. Enamus on teinud seda tänuväärset tööd südamega. Koolitustel/seminaridel osalemise toetamine on ühtlasi tänu meie spordi- kaadrile, kelle jaoks südamega töötamine on iseenesestmõistetav.
Traditsiooniliselt valiti-tunnustati aasta parimad. Põlvamaa kultuuri- ja spordirahval on traditsioon austada aasta "tegijaid" ühisel peol. Tunnustati ka maakonna paremaid tervisedenduses. Kultuuri-, spordi- ja tervisevaldkonna 2019.aasta tublimate tunnustamisõhtu MEIE KEEL toimus 11.jaanuaril 2020.a. Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuses. Korraldajad - Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspergrupp, Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Põlva Maakonna Spordiliit.
Alates 1981.a.valitakse ja tunnustatakse aasta parimaid spordis. Alustatud traditsiooni jätkame erinevatest allikatest laekuvate toetuste kaasabil. Erinevatele kategooriatele (10) esitati kokku 33 kandidaati. Valiku tegid spordiliidu juhatuse liikmed. Neljandat korda hääletamise ajaloos sai kaasa häletada ka rahvas, ehk e-hääletusel osalenud 319 inimest. Parimateks valiti – naistest orienteeruja Annika Rihma, meestest käsipallur Henri Sillaste, noortest orienteeruja Johanna Laanoja ja käsipallur Alfred Timmo, seenoridest orienteerujad Saima Värton ja Tõnu Nurm, treeneritest Kalmer Musting, OK Põlva Kobras segasprindi teatejooksu võistkond koosseisus Liis Johanson, Raido Mitt, Martin Simpson, Annika Rihma ning suurematest võistkondadest Põlva Käsipalliklubi SERVITI käsipallimeeskond.
Aasta 2019 sportlikum pere on perekond Johanson Orajõe külast Põlva vallast. Aasta 2019 spordisõbraks tunnistati OÜ MARATONSPORT. 

Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi spordi elutööpreemia pälvis tenniseaktivist Enno Toss, aasta tegija 2019 spordis Martin Luts ning aasta tegu 2019 spordis  kuulub MTÜle Traps trampoliinihüppamise tegevuse elavdamise ja võistluste  korraldamise eest. Aasta tervisetegu tiitleid anti välja 2 – Põlva Kooli I olümpiamängud ja Lootospargi staadioni renoveerimine; tervisesõbralikum organisatsioon – Mooste Mõisakool; aasta tervisedendaja – Orienteerumisklubi Põlva Kobras.
Eestimaa Spordiliit JÕUD tunnustas kõikide maakondade noortetreenereid ja omavalitsuste spordielu edendajaid. Põlva maakonnast said tunnustuse Põlva Laskespordiklubi noorte-treener Maire Tiisler;  sportlik ettevõtja ja aktiivne Räpina valla spordielus kaasalööja-eestvedaja Jaano Junson; piirkonna spordisündmuse - V Räpina Raudmehe triatloni korraldamise tunnustuse võttis vastu Räpina Spordiklubi eestvedaja Kurmet Karsna.
EOK poolse tunnustuse – parim maakonna spordiklubi – pälvis Orienteerumisklubi PÕLVA KOBRAS.
Kogu maakonna sporti puudutavat infot saab lugeda (juhendid, tulemused, jm.) internetist Põlvamaa Spordi lehekülgedelt   http://www.polvamaa.ee/spordiliit ja http://www.polvamaa.ee/sport  ja ka FB-s oleme nähtaval https://www.facebook.com/polvaSL/ 
Ürituste kajastamine (nii eelreklaam kui hiljem tulemuste avaldamine) toimus ja toimub Lõuna Eesti Postimehe veergudel.

2020

24.aprillil 1990.a. asutatud Põlva Maakonna Spordiseltsi õigusjärglane Põlva Maakonna Spordiliit sai 30. aastaseks. Koroonapiirangutest tingitud ettekirjutused avalike ürituste korraldamisele kahjuks ei võimaldanud arvukama osavõtjaskonnaga tähistamist korraldada, kuigi selleks plaane sai peetud. Põlva Maakonna Spordiliit on Eesti Olümpiakomitee, Eestimaa Spordiliit "JÕUD", Eesti Koolispordi Liidu liige ning teeb tihedat koostööd Põlvamaa omavalitsuste, Põlvamaa Omavalitsuste Liidu, paljude maakondlike ja üleriigiliste ühenduste ning organisatsioonidega.

2020. aastal oli maakonnas tegutsevate spordiorganisatsioonide  üldarv 39, nendest 36 spordiklubi ja 3 spordikooli. Põlva Maakonna Spordiliidu liikmeskonda kuulub nendest 23. Põlva Maakonna Spordiliidul on üks toetajaliige – Põlvamaa Omavalitsuste Liit.
Spordiliidu  tööd juhtis 9 liikmeline juhatus.
Aruandeperioodil töötas spordiliidu sekretariaadis  2 inimest:
* peasekretär koormusega 1,0
* raamatupidaja-projektijuht koormusega 0,5

Põlva Maakonna Spordiliidu üldkogu viidi läbi 2.juunil 2020.a. Põlva Riigimaja saalis.
Üldkogu kinnitas Põlva Maakonna Spordiliidu 2019. majandusaasta aruande ja Põlva Maakonna Spordiliidu revidendi arvamuse majandusaasta aruande kohta. Üldkogu kinnitas Põlva Maakonna Spordiliidu arengukava 2020 – 2025. Võeti vastu spordiliidu 2020.a. eelarve ja ürituste korraldamise kulude eelarve, kinnitati spordiliidu 2020.a. tegevuskava. Koroonakriisist tingituna seiskunud sportlikud tegevused käivituvad vastavalt olukorra leevendustega. Kevadperioodil ärajäänud ettevõtmised said erinevate alade esindajate poolt otsustatud jõudumööda sügisperioodil taaskorraldada.
2020.aastal toimusid Põlva Maakonna Spordiliidu juhatuse koosolekud seitse korda, milledest kaks koosolekut toimusid reaalse kohalolekuga, viis koosolekut e-keskkonnas. Vaatamata covid-piirangutele said koostöös maakonna spordiklubide, spordikooli ja üldhariduskoolidega korraldatud Põlva maakonna meistrivõistlused, koolide ja koolinoorte meistrivõistlused, maakonna suve- ja talimängud, toimis harrastusspordisarja LIIGU TERVISEKS! 2020 tegevuste koordineerimine ja osasarjade korraldamine.
Piirangud käivitasid korraldajate leidlikkuse uute ettevõtmiste ellukutsumisel – Põlvamaa LIIKUMISMARATON 2020 – 1.märtsist 31.oktoobrini iseseisvale liikumisele suunatud kampaania (eraldi auhinnaloos nende vahel, kes 20 nädala jooksul liikusid vähemalt 20km nädalas), orienteerumise nädala püsirajad, orienteerumise laupäevakud, orienteerumise pühapäevakud, tõukerattasõidu püsirada, jpm.

Sporditegevuse koordineerimisel, võistlussüsteemide täiendamisel, harrastusspordisarjade  korraldamisel-ellukutsumisel toetuti jätkuvalt omaalgatusele ja alakesksele juhtimisele.  Võistlussüsteemide täiendamisega väärtustasime osalejate kodupaiga/-kooli esindamist, samas ka omaalgatust. Mitmed alad korraldasid oma meistrivõistlused lahtised, st loodi võimalus tugevamaks konkurentsiks innustamaks Põlvamaa sportlasi end pingutama.

Maakonnas toimus 125 erinevat ettevõtmist, mida toetati spordiliidu eelarvest. Liikumisharrastuse edendamise ja propageerimise huvides on maakonnas korraldatavate ürituste jätkuvaks eesmärgiks tuua senisest enam pildile omavalitsustes toimuvaid liikumis-harrastusega seotud üritusi ja sündmusi.

Liikumisharrastust  propageerivateks üritusteks on maakonna erinevate omavalitsuste spordibaasides toimuvad Põlvamaa tali- ja suvemängud. Harrastasime just selliseid alasid, kus otsustavaks harrastaja enda initsiatiiv-otsus, millistel aladel ta kaasa lööb. Tõdesime, et tõusnud on inimeste teadlikkus ürituste toimumisest teadasaamisel (võlusõna – sotsiaal-meedia). Tõdesime, et enam osaletakse ettevõtmistes, kus tulemusest olulisem on osalemine (matkad, kõnnid, rattaretked, jms) ning lisaväärtuse andis üritusele tõik, kui osaleja sai teada/avastas/nägi midagi uut ja kindlasti on korraldajatele oluline märksõna „perekesksus".  St aastal 2020 püüdsime säästa tavapäraselt võistkondade komlekteerimisega tegelenud klubide/ eestvedajate jõudu, ja tõdesime, et eestvedajate kaasamiseta on võistlusspordist osalemine tagasihoilikum. Võistlemas olid need, kes konkreetse alaga tegelemisest ja võistlemistest tugevamalt huvitatud, nn juhuharrastajaid võistlemas oli vähem.

Liigu terviseks! 2020 suvised osaüritused toimisid täistuuridel: COOLBET suvevolle 8-etapiline sari lõpetati juulis; igal teisipäeval toimunud orienteerumise teisipäevakud algasid tavapäratult hilja, alles mais ja lõppesid tavapäraselt septembris; rattasõidu huvilised kogesid Mammaste Tervisespordikeskuse radade tõuse ja langusi; jooksjad "tegid tiiru peale" Põlva järvele ning mõõtsid Mammaste TSK radasid; kõnni-, jooksu- rattasõidu, rulluisuhuvilised kogusid tervisekilomeetreid Põlvamaa LIIKUMISMARATONI raames; esmaspäevaõhtused dartsi NÄDALAMÄNGUD pakkusid ala harrastajatele regulaarset tasemekontrolli ning piisavalt oli uusi liitujaid; tennisemängijad leidsid väljakute juurde uue maja ehitamise kõrval aega end ka sportlikus mänguvormis hoida; korda kaks nädalas kogunes Krootuse võimlasse aktiivne sulgpallimängu harrastav seltskond; saime aimu liikumisharrastuse elavdamise uuest võimalusest – BUNGYPUMP kõnnikeppide kasutamisest.
Liigu terviseks! 2020 toimis koostöös Põlvamaa omavalitsuste, spordiliidu, Spordiklubi Serviti, OK Põlva Kobras, Põlva Terviseklubi, Põlva Matkaklubi, Laheda Spordiklubi, Kõlleste Spordiklubi, Võrkpalliklubi Volly, Põlva Jahiseltsi, Räpina Spordiklubi, Eesti Tõukerattaliidu, Põlva Tenniseklubi, Eesti Kultuurkapitali ja Mammaste Tervisespordikeskusega.

Inimesed on oma suhtumises liikumisharrastusse ja selle pooldamisesse teinud tuntava korrektuuri - järjest enam tuntakse rõõmu ja vajadust vabal ajal aktiivselt iseseisvalt või koos pere/lähedastega tegutsemisest, üksteise toetamisest! Liigu terviseks! sari on innustanud omaalgatuslikult paljusid jooksma, kõndima, rattaga sõitma, suusatama või pallimänge mängima  ning harrastaja teab kodu lähedal neid võimalusi, kus-mida harrastada ja teha seda endale sobival ajal – see ongi kogu ettevõtmise peamine eesmärk. 

Põlva Maakonna Spordiliit koordineerib ja korraldab maakonna  kogu spordielu, sealhulgas ka koolinoorte sporditegevust. Covid piirangud räsisid süsteemi aasta esimesel poolel. Võimalus oli aktiivsemalt kasutada individuaalse suunitlusega tegevusi: õpetajate poolt ettenähtud liikumiste täitmised/arvestused Liikumispäevikus,  Põlvamaa LIIKUMIS-MARATON, MOBO, nädala püsirajad, jpm. Kooli tulles püüti kaotatu tasa teha, mitmed kevadel ärajäänud võistlused said teoks sügisel, kui õuessportimine/-liikumine oli olukorrale vastavalt igati soovitatav. Aktiivselt osaleti SPORDINÄDALA ettevõtmistes. Tegelikult võib öelda, et kogu septembrikuu oli üks SPORDIKUU, sest paljud koolid alustasid sportlike ettevõtmiste ja -laagritega juba kooliminekust alates. Järgiti soovitust tegevused õues korraldada. Aruandeperioodil toimus maakonna koolinoortele 15 ülemaakonnalist ettevõtmist.
Oma maakonna koolinoorte võistlustele lisaks toimusid Põlvamaal mitmed EKSL finaalvõistlused, egiitvõistlused:
* Eesti Käsipalliliidu mr.Pritt minikäsipallivõistlusel osaes  6 võistkonda;               
* Aktiivselt osaleti HEATEGEVUSLIKUL TEATEJOOKSUL  –  9 kooli, 51 võistkonda.
* 49. TV 10 olümpiastarti hooajal lõi kaasa 5 kooli 64 õpilasega.                                 
* EKSL valikorienteerumine Põlvamaal Palojärvel - osales 20 kooli 177 osalejaga, Põlvamaalt 6 kooli 55 osalejaga.                                                          

Väljundiks maakonna võistlussüsteemis osalevate klubide/koolide võistkondadele on osalemine Eesti Koolispordi Liidu ja Eestimaa Spordiliit Jõud võistlustel.
Koolide võistkonnad, kes osalesid/esindasid Põlvamaad EKSL erinevate alade finaalvõistlustel, tegid seda edukalt.  EKSL finaalvõistlustel osales 7 kooli - Põlva Kool, Räpina Ühisgümnaasium, Johannese Kool, Vastse-Kuuste Kool, Viluste Põhikool, Tilsi Põhikool, Kanepi Gümnaasium. EKSL suvemängudel MERI JA PÄIKE esindasid Põlvamaad Räpina Ühisgümnaasiumi noored koos oma kehalise kasvatuse õpetajate  Margit Mathieseni ja Jaanus Meitusega.

Aktiivselt ja tulemuslikult osalesid meie maakonna esindajad Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlustel. Osaleti kettagolfis, laskmises, jahilaskmises, noormeeste käsipallis, maadluses, neidude võrkpallis. Osavõtu-, transpordi- ja/või majutuskulu katmine on suureks toeks, et meie inimesed saaksid esindada Põlvamaad - maakonda, kus väärtustatakse  inimeste tervist, eneseteostust, loovust ja kodukoha sporditraditsioone. Võrreldes eelnevate aastatega on meie omavalitsuste/klubide/koolide osalemisaktiivsus ja arvukus vabariiklikel võistlustel stabiilne. Tulemusi vaadates võib järeldada, et tiitlivõistlustele minnakse kaalutletult,  minnakse "näitama parimat". Järjest enam hakatakse tundma rõõmu osalemisest, koos tegemisest, läbi mille saadakse juurde vajalikke kogemusi, tutvustatakse ennast, leitakse uusi kontakte.

Traditsiooniliselt valiti-tunnustati aasta parimad. Põlvamaa kultuuri- ja spordirahval on traditsioon austada aasta "tegijaid" ühisel peol. Tunnustati ka maakonna paremaid tervisedenduses. Kultuuri-, spordi- ja tervisevaldkonna 2020.aasta tublimate tunnustamisõhtu  toimus 29. jaanuaril 2021 Räpina Valla kultuurikeskuses. Piirangutest kammitsetult ja möödunud digikultuuriaastale tagasi viidates toimus ürituse "Põlvamaa jäljed 2020" ettevalmistus, teavitus kui ka korraldus digilahendustega – QR koodid, filmiklipid, live link ürituse toimumisest, jm. Korraldajad - Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspergrupp, Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Põlva Maakonna Spordiliit.

Alates 1981.a.valitakse ja tunnustatakse aasta parimaid spordis. Alustatud traditsiooni jätkame erinevatest allikatest laekuvate toetuste kaasabil. Erinevatele kategooriatele (10) esitati kokku 33 kandidaati. Spordiaasta parimad selgitati avaliku küsitluse, ehk rahvahääletuse  tulemusel tekkinud paremusjärjestuse alusel. Oma panuse edukamate selgitamiseks andsid rahvahääletusel osalenud 717 inimest. Parimateks valiti – naistest orienteeruja Lorely Kõrvel, meestest orienteeruja ja viimaste aastate maratonijooksu meistrivõistluste paremikku kuuluv Raido Mitt, noortest orienteeruja Johanna Laanoja ja maadleja Hanno Käärik, seenoridest orienteeruja Maret Vaher ja triatlonist/jooksuharrastaja Ilmar Tagel, treeneritest Kaido-Meinhard Kukli. Aasta võistkond (väike) arvestuses hääletati võitjaks OK Põlva Kobras teatejooksu N14/16 võistkond - Karoliina Kets, Triin Neeno, Geteli Hanni. Aasta võistkond (seeniorid) – tiitli pälvis OK Põlva Kobras teatejooksu M35/40 võistkond koosseisus Sander Vaher, Silver Eensaar, Arti Albert. Aasta võistkond on Põlva Jalgpalliklubi LOOTOS naiskond. Aasta 2020 sportlikum pere on perekond Rinne Põlva vallast. Aasta 2020 spordisõbraks tunnistati COOP Põlva Tarbijate Ühistu.
Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi spordi elutööpreemia pälvis orienteerumis-aktivist Saima Värton, aasta tegija 2020 spordis on Davis Kostõgov ning aasta tegu 2020 spordis  kuulub Põlva Maadlusklubille Lapiti maadlusalase tegevuse elavdamise ja võistluste  korraldamise eest. Aasta tervisetegu – Põlva Spordikeskuses ujula renoveerimine; Aasta tervisesõbralikum organisatsioon – Põlva Vallavalitsus; Aasta tervisedendaja – MTÜ Meie Stuudio.
Põlvamaa Kultuuripärl 2020 - Nikolai Järveoja – Raamatu KUUSKÜMMEND AASTAT PÕLVA ORIENTEERUMIST 1960-2019 koostamise ja väljaandmise eest.
Eestimaa Spordiliit JÕUD tunnustas kõikide maakondade noortetreenereid ja omavalitsuste spordielu edendajaid. Põlva maakonnast sai noortetreeneri tunnustuse Põlva Jalgpalliklubi LOOTOS noortetreener Avo Jakovits. Kohaliku spordielu edendaja kategoorias pälvis Põlvamaalt tunnustuse Vastse-Kuuste Spordiklubi "Känguru" president ja Vastse-Kuuste Kooli korvpallitreener Mai Nigul. Piirkonna spordisündmuse - Dartsi nädalamängude sarja korraldaja Laheda Spordiklubi sai lisaks ka EOK poolse tunnustuse – parim maakonna spordiklubi.
Kõigile, kes aasta 2020 Põlvamaa kultuuri- ja spordielus kaasa tegid ja tooni andsid, kõigile, kes nende ja iseenda tegemistele kaasa elasid, hoogu andsid, tilluke mõttepaus: "Palju jälgi on sellel väikesel maalapil, kus on meie kodukoht. Mitmed põlvkonnad on siin kõndinud, jätnud maha oma jäljed: mõned sügavamad ja ajas kestvamad, mõned kergelt maapinda puudutavad. Meiegi kõnnime oma eelkäijate jälgedes, aja jälgedes. Jätame endast maha oma jäljed, mida mööda astuvad tulevased põlved, meie lapsed ja lapselapsed." 

Kogu maakonna sporti puudutavat infot saab lugeda (juhendid, tulemused, jm.) internetist Põlvamaa Spordi lehekülgedelt   http://www.polvamaa.ee/spordiliit ja http://www.polvamaa.ee/sport  ja ka FB-s oleme nähtaval https://www.facebook.com/polvaSL/
Ürituste kajastamine (nii eelreklaam kui hiljem tulemuste avaldamine) toimus ja toimub Lõuna Eesti Postimehe veergudel.

2021

2021. aastal oli maakonnas tegutsevate spordiorganisatsioonide  üldarv 39, nendest 36 spordiklubi ja 3 spordikooli. Põlva Maakonna Spordiliidu liikmeskonda kuulub nendest 23. Põlva Maakonna Spordiliidul on üks toetajaliige – Põlvamaa Omavalitsuste Liit.
Spordiliidu  tööd juhtis 9 liikmeline juhatus.
Aruandeperioodil töötas spordiliidu sekretariaadis  2 inimest:
* peasekretär koormusega 1,0
* raamatupidaja-projektijuht koormusega 0,5

Põlva Maakonna Spordiliidu üldkogu viidi läbi 19. mail 2021.a. Zoom keskkonnas. Üldkogu kinnitas Põlva Maakonna Spordiliidu 2020. majandusaasta aruande ja Põlva Maakonna Spordiliidu revidendi arvamuse majandusaasta aruande kohta. Võeti vastu spordiliidu 2021.a. eelarve ja ürituste korraldamise kulude eelarve, kinnitati spordiliidu 2021.a. tegevuskava. 
2021.aastal toimusid Põlva Maakonna Spordiliidu juhatuse koosolekud neli korda, milledest üks koosolek toimus reaalse kohalolekuga, kolm koosolekut e-keskkonnas. Vaatamata covid-piirangutele said koostöös maakonna spordiklubide, spordikooli ja üldhariduskoolidega korraldatud Põlva maakonna meistrivõistlused, koolide ja koolinoorte meistrivõistlused, maakonna suve- ja talimängud, toimis harrastusspordisarja LIIGU TERVISEKS! 2021 tegevuste koordineerimine ja osasarjade korraldamine. 
Koroonakriisist tingituna seiskunud sportlikud tegevused käivitusid vastavalt olukorra leevendustega. Kevadperioodil ärajäänud ettevõtmised said erinevate alade esindajate poolt jõudumööda sügisperioodil korraldatud. Ettevõtmiste kalenderplaani koordineerimisega spordiliidu poolt püüdsime mitte killustada niigi meie üleorganiseeritud harrastajaskonda ja anda korraldajatele tunda rõõmu rohkest osavõtuseltskonnast. Sporditegevuse koordineerimisel, võistlussüsteemide täiendamisel, harrastusspordisarjade  korraldamisel-ellukutsumisel toetuti jätkuvalt omaalgatusele ja alakesksele juhtimisele.  Võistlussüsteemide täiendamisega väärtustasime osalejate kodupaiga/-kooli esindamist, samas ka omaalgatust. Mitmed alad korraldasid oma meistrivõistlused lahtised, st loodi võimalus tugevamaks konkurentsiks innustamaks Põlvamaa sportlasi end pingutama.

Maakonnas toimus 135 erinevat ettevõtmist, mida toetati spordiliidu eelarvest. Liikumisharrastuse edendamise ja propageerimise huvides on maakonnas korraldatavate ürituste jätkuvaks eesmärgiks tuua senisest enam pildile omavalitsustes toimuvaid liikumis-harrastusega seotud üritusi ja sündmusi.
Põlvamaal oli liikumislembelistele inimestele selleks võimalusi mitmeid – jätkasime ülemaakonnalise LIIKUMISMARATONiga (1.märts – 31.oktoober) oma sammude registreerimine sel aastal youmove keskkonnas. Liikumismaratoni individuaalsele arvestusele lisasime asutuste/ettevõtete vahelise sammude kogumise võistluse. Läbi asutustevahelise võistluse võitsime nii mõnegi liikumisharrastaja „näpu“, lõpuks ka tunnustuse, JAH! Liikumine on tervisele hea! MOBO orienteerumise rajad Intsikurmus ja Mammaste Tervisespordikeskuses aastaringselt, erinevad orienteerumispäevakud (nädala o-püsirajad o-teisipäevakud, o-pühapäevakud), suusasari, erinevad kõnni/jooksuüritused kohtadel, ratta- ja tõukerattasõidud, jpm. Koostöös Põlvamaa Arenduskeskuse, spordiliidu ja Pärnu Kolledžiga viisime läbi uuringu Põlvamaamaa elanikkonna liikumisharjumuste ning –hoiakute kohta.
Liigu terviseks! 2021 toimis koostöös Põlvamaa omavalitsuste, spordiliidu, Spordiklubi Serviti, OK Põlva Kobras, Põlva Terviseklubi, Põlva Matkaklubi, Laheda Spordiklubi, Kõlleste Spordiklubi, Võrkpalliklubi Volly, Põlva Jahiseltsi, Räpina Spordiklubi, Eesti Tõukerattaliidu, Põlva Tenniseklubi, Eesti Kultuurkapitali ja Mammaste Tervisespordikeskusega.

Inimesed on oma suhtumises liikumisharrastusse ja selle pooldamisesse teinud tuntava korrektuuri - järjest enam tuntakse rõõmu ja vajadust vabal ajal aktiivselt iseseisvalt või koos pere/lähedastega tegutsemisest, üksteise toetamisest! Liigu terviseks! sari on innustanud omaalgatuslikult paljusid jooksma, kõndima, rattaga sõitma, suusatama või pallimänge mängima  ning harrastaja teab kodu lähedal neid võimalusi, kus-mida harrastada ja teha seda endale sobival ajal – see ongi kogu ettevõtmise peamine eesmärk.

Põlva Maakonna Spordiliit koordineerib ja korraldab maakonna  kogu spordielu, sealhulgas ka koolinoorte sporditegevust. Covid piirangud räsisid süsteemi aasta esimesel poolel. Võimalus oli aktiivsemalt kasutada individuaalse suunitlusega tegevusi: õpetajate poolt ettenähtud liikumiste täitmised/arvestused Liikumispäevikus,  Põlvamaa LIIKUMIS-MARATON, MOBO, nädala püsirajad, jpm. Kooli tulles püüti kaotatu tasa teha, mitmed kevadel ärajäänud võistlused said teoks sügisel, kui õuessportimine/-liikumine oli olukorrale vastavalt igati soovitatav. Aktiivselt osaleti SPORDINÄDALA ettevõtmistes. Tegelikult võib öelda, et kogu septembrikuu oli üks SPORDIKUU, sest paljud koolid alustasid sportlike ettevõtmiste ja -laagritega juba kooliminekust alates. Järgiti soovitust tegevused õues korraldada.
Aruandeperioodil toimus maakonna koolinoortele 13 ülemaakonnalist ettevõtmist, nendest 5 korrespondentsina (Osavaim korvpallur – 2 etappi; NÜKE 4-võistlus – 2 etappi; NOOR LÕVISÜDA – 1 etapp). Spordiliidu eelarvest finantseeriti noorte ja koolide ametlikke ülemaakonnalisi spordiüritusi, et iga osaleja eii peaks eraldi maksma ja seeläbi ei väheneks osavõtjate arv. Tänu mitmepoolsele (HTM, POL, OV-d KultMin, KULKA) finantseerimisele said ja saavad Põlvamaa koolinoored liikumisest ja koostegemisest tasuta rõõmu tunda. Tunnustamaks liikumsharrastuse alast tööd meie koolides, tunnustas Eesti Koolispordi Liit tiitliga AASTA SPORDISÕBRALIKUM KOOL 2021 kahte meie maakonna kooli. Põhikoolide arvestuses pälvis tiitli Põlva Kool ja gümnaasiumide arvestuses Põlva Gümnaasium.
Väljundiks maakonna võistlussüsteemis osalevate klubide/koolide võistkondadele on osalemine Eesti Koolispordi Liidu ja Eestimaa Spordiliit Jõud võistlustel. Koolidevahelisi üleriigilisi võistlusi olukorrast tulenevalt ei toimunud. Küll said teoks EKSL suvemängud MERI JA PÄIKE , kus Põlvamaad esindasid Põlvamaad Põlva Kooli noored koos oma kehalise kasvatuse õpetajate  Ulvi Mustingu ja Toomas Kivendiga. Ka said peetud üleriigilised finaalturniirid 6.-9.kl. tüdrukutele ja poistele ning 10.-12.kl. noormeestele. Meilt osalesid vastavalt Põlva Kooli poisid ja Kanepi Gümnaasiumi noormehed.
Aktiivselt ja tulemuslikult osalesid meie maakonna esindajad Eestimaa Spordiliit Jõud meistrivõistlustel. Osaleti kettagolfis, laskmises, jahilaskmises, noormeeste ja meeste käsipallis, maadluses, neidude võrkpallis.
Osavõtu-, transpordi- ja/või majutuskulu katmine on suureks toeks, et meie inimesed saaksid esindada Põlvamaad - maakonda, kus väärtustatakse  inimeste tervist, eneseteostust, loovust ja kodukoha sporditraditsioone. Võrreldes eelnevate aastatega on meie omavalitsuste/klubide/koolide osalemisaktiivsus ja arvukus vabariiklikel võistlustel stabiilne. Tulemusi vaadates võib järeldada, et tiitlivõistlustele minnakse kaalutletult,  minnakse “näitama parimat”. Järjest enam hakatakse tundma rõõmu osalemisest, koos tegemisest, läbi mille saadakse juurde vajalikke kogemusi, tutvustatakse ennast, leitakse uusi kontakte.

Traditsiooniliselt valiti-tunnustati aasta parimad. Põlvamaa kultuuri- ja spordirahval on traditsioon austada aasta "tegijaid" ühisel peol. Tunnustati ka maakonna paremaid tervisedenduses. Kultuuri-, spordi- ja tervisevaldkonna 2021.aasta tublimate tunnustamisõhtu  toimus 4. veebruaril 2022  Mooste Viinamõisas. Korraldajad - Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspergrupp, Põlvamaa Omavalitsuste Liit ja Põlva Maakonna Spordiliit.
Spordiaasta parimad selgitati avaliku küsitluse, ehk rahvahääletuse  tulemusel tekkinud paremusjärjestuse alusel. Oma panuse edukamate selgitamiseks andsid rahvahääletusel osalenud 482 inimest. 2021 aastal esitati erinevatele kategooriatele (10) kokku 26 kandidaati.
Aasta parimad: Annika Rihma (orienteerumine), Andero Lusbo (motosport). Noored: Geteli Hanni (orienteerumine), Kermo Saksing (käsipall). Seeniorid: Saima Värton (orienteerumine), Ilmar Tagel (jooksmine, triatlon). Treener: Kalmer Musting (käsipall).
Võistkonnad: Põlva Käsipalliklubi meeskond Serviti; väike – Kagumotoklubi külgvankri ekipaaz Robert Lihtsa - Briger Taal ; seenior – OK Põlva Kobras MN35/40 teatevõistkond koosseisus Pille Vinne, Janek Kähr, Tõnis Piirisild, Maret Vaher.
Eesti Kulturkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali  nõukogu aastapreemia liikumisharrastuse ja koolispordi edendamise eest pälvis spordiliidu tegevjuht Ingrid Muuga.
Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi elutöö preemia spordis pälvis orienteerumistreener Kalle Ojasoo, aasta tegija 2021 spordis on laskur Peeter Olesk ning aasta tegu 2021 spordis  kuulub Kõlleste rattamaratonile.
Aasta tervisetegu 2021– Räpina Ühisgümnaasiumi projekt “Köögiviljad toidulaual.”;  aasta tervisesõbralikum organisatsioon 2021– Põlva Lasteaed Lepatriinu ja Tilsi Põhikool; aasta tervisedendaja 2021 - Roosi kooli direktor Eve Salundi.
Eestimaa Spordiliit JÕUD tunnustas kõikide maakondade noortetreenereid ja omavalitsuste spordielu edendajaid. Põlva maakonnast sai noortetreeneri tunnustuse Põlva Spordikooli käsipalli noortetreener Henri Sillaste. Kohaliku spordielu edendaja kategoorias pälvis Põlvamaalt tunnustuse Räpina valla Spordiklubi "Verko" asutajaliige ja Viluste Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja Krista Salf. Piirkonna spordisündmuse - Põlva CUP 2021 meeste käsipallis korraldamisele lisaks sai Põlva Käsipalliklubi ka EOK poolse tunnustuse – parim maakonna spordiklubi.
Kogu maakonna sporti puudutavat infot saab lugeda (juhendid, tulemused, jm.) internetist Põlvamaa Spordi lehekülgedelt  https://sport.polvamaa.ee/    ja  FB-s oleme nähtaval https://www.facebook.com/polvaSL/
Ürituste kajastamine (nii eelreklaam kui hiljem tulemuste avaldamine) toimus ja toimub Lõuna Eesti Postimehe veergudel.

2022

Spordiliidu moodustavad maakonnas tegutsevad spordiklubid.  2022. aastal oli maakonnas tegutsevate spordiorganisatsioonide  üldarv 43, nendest 37 tegutsevat spordiklubi, 3 tegevuse peatanud spordiklubi ja 3 spordikooli. Põlva Maakonna Spordiliidu liikmeskonda kuulub nendest 23. Põlva Maakonna Spordiliidul on üks toetajaliige – Põlvamaa Omavalitsuste Liit.
Spordiliidu  tööd juhtis 10 liikmeline juhatus.
Aruandeperioodil töötas spordiliidu sekretariaadis  2 inimest: peasekretär koormusega 1,0 ;raamatupidaja-projektijuht koormusega 0,5.

Põlva Maakonna Spordiliidu üldkogu viidi läbi 5. mail 2022.a. Põlva JK Lootos klubihoones. Üldkogu kinnitas Põlva Maakonna Spordiliidu 2021. majandusaasta aruande ja Põlva Maakonna Spordiliidu revidendi arvamuse majandusaasta aruande kohta. Võeti vastu spordiliidu 2022.a. eelarve ja ürituste korraldamise kulude eelarve, kinnitati spordiliidu 2022.a. tegevuskava. 2019.aastal valitud spordiliidu juhatuse volituste aeg oli ümber saanud, valiti uus juhatus ja revident. Spordiliidu uue juhatuse liikmete ning revidendi volituste ajaks kinnitati neli aastat. Järgnevad neli aastat juhib maakonna spordiliitu 10 liikmeline juhatus koosseisus: Lennart Liba, Peeter Sibul, Maigi Mäela, Kurmet Karsna, Taavi Nagel, Davis Kostõgov, Indrek Käo, Meelis Kuldkepp, Andres Neeme, Aigar Nuuma. Spordiliidu revident järgneval neljal aastal on Andres Kund.

Harrastusspordi suurim pidu, XIV Eestimaa Talimängud, said teoks 4.-6. märtsini Ida-Virumaa erinevates spordibaasides. Põlvamaa oli esindatud kõigi kolme - Kanepi, Põlva ja Räpina valdadega.Maakondade II grupis (siia kuulub 9 maakonda) saavutas Põlvamaa traditsiooniliste konkurentide Jõgevamaa (364 punkti) ja Valgamaa (357 punkti) järel 3. koha (355 punkti). Tublisse tulemusse panustasid 160 Põlvamaalt pärit erinevate spordialade harrastajat, keda mitmel-mitmel spordialal tunnustati talimängude diplomite-medalitega. 
Koostöös Põlvamaa Arenduskeskusega ja spordiliidu ning Tartu Ülikooli Pärnu kolledžiga  valmis uuring Põlvamaa elanikke liikumisharjumuste ja -hoiakute kohta. Esitlus toimus Zoom vahendusel 3. märtsil. Uuringu tulemused leiatavad - https://sport.polvamaa.ee/et/info/liikumisuuring/
Esmakordselt toimus Elvas (30.-31. juulil 2022) kuue maakonna koostöös „Liikumisharrastuse ja spordi mess“, kus tutvustati erinevaid spordialasid, toimusid erinevad võistlused, töötoad, konverentsid.
2022. aastal oli Põlvamaa EMSL JÕUD suveseminari korraldav maakond. Seminar toimus Valgemetsas 3.-4.augustil ning osalesid 12 maakonna esindused.
Põlvamaa oli sel aastal ka 27. Eestimaa omavalitsusjuhtide suvise mitmevõistluse korraldaja. Kaasa lõi 8 maakonna 30 omavalitsusjuhti.
EKSL suvemängudel MERI JA PÄIKE esindasid maakonda Viluste Põhikooli koolispordis aktiivsemalt kaasa löönud noored (10 noort ja 2 õpetajat).

Maakonnas toimus 162 erinevat ettevõtmist, mida toetati spordiliidu eelarvest. Liikumisharrastuse edendamise ja propageerimise huvides oli maakonnas korraldatavate ürituste jätkuvaks eesmärgiks tuua senisest enam pildile omavalitsustes toimuvaid liikumis-harrastusega seotud üritusi ja sündmusi, mis elavdasid spordielu kohtadel, lisasid indu ja tegutsemislusti harrastajatele ning eestvedajatele; andsid osavõtjatele võimaluse tutvuda erinevate/uute aladega.
Ülemaakondlik liikumisharrastuse ja spordialane tegevus toimis koostöös Põlvamaa omavalitsuste, Põlvamaa üldhariduskoolide, spordiliidu, Räpina Spordiklubi, Räpina Spordikooli, Spordiklubi Serviti, OK Põlva Kobras, Põlva Spordikooli, Põlva Terviseklubi, Põlva Matkaklubi, VK Volly, Laheda Spordiklubi, Vastse-Kuuste SK Känguru, Põlva Käsipalliklubi, SK Mumuu, Kõlleste Spordiklubi, Põlva JK Lootos, Mammaste Tervisespordikeskuse ja Räpina Virgestusradadega.

Peamine tegevuste kajastamine Põlvamaa portaalis - https://www.polvamaa.ee/ , https://sport.polvamaa.ee/
Põlva Maakonna Spordiliidu FB - https://www.facebook.com/polvaSL/ , klubide/omavalitsuste kodulehtedel, piirkondlikus ajalehes Lõuna-Eesti Postimees.

Traditsiooniliselt valiti-tunnustati aasta parimad. Eesti Kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupi elutöö preemia spordis pälvis  Alar Kõiv aastatepikkuse pühendunud panuse eest liikumisharrastuse edendamisel ja korvpallielu eestvedamisel Põlva maakonnas.  Aasta Tegija 2022 spordis - laureaat Timo Varik suurepäraste tulemuste eest Indiaca maailmameistrivõistlustel Luxemburgis. Aasta Tegu 2022 spordis - Eesti Tõukerattaliit tõukerattasõidu maailmameistrivõistluste korraldamise eest Põlvas. Põlvamaa tervisesõbralik tööandja -  PINEST AS; Põlvamaa aasta tervisetegu 2022 - MTÜ Põlva Talisuklõja tegevus; Põlvamaa aasta tervisedendaja 2022 - Tilsi Põhikool.

Eesti Olümpiakomitee tunnustuse -  Põlvamaa edukam spordiklubi 2022 – pälvis Eesti Tõukerattaliit, eestvedaja AIGAR NUUMA, kes tõestas et Eesti, sh Põlva on rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud tõukerattasõidu kants ning on kindlasti põhjust uhked olla suurepäraselt korraldatud tõukerattasõidu maailmameistrivõistlustest Põlvas, kus kaasa lõi 119 sportlast 14 riigist;

Eestimaa Spordiliit Jõud tunnustuse maakondliku noortetreeneri kategoorias pälvis Põlvamaalt Põlva Spordikooli kergejõustikutreener TOOMAS KIVEND, kes annab endast parima, et innustada noori rohkem liikuma ja julgemini sportima ning pingutama ja püüdlema paremate tulemuste poole; Eestimaa Spordiliit Jõud tunnustuse kohaliku spordielu edendaja kategoorias pälvis Põlvamaalt Kagu Vibuklubi vankumatu tandem, oskajad/kogenud juhendajad ANNE ja AIVAR LONDON, kes suudavad oma tegemisi viia nii rahvaüritustele kui tiitlivõistlustele, võimaldades kõigil soovijatel saada oma eduelamus vibulaskmisest; Eestimaa Spordiliit Jõud tunnustuse – aasta piirkondliku spordisündmus – Räpina kergejõustikupäev, eestvedaja KUREMET KARSNA. Kergejõustikuga tegelevatele harrastajatele võistlemisvõimaluste loomise ning kergejõustikutraditsioonide säilitamise ja elavdamise eesmärgil korraldatud startide rohke spordipäev.

Eesti Koolispordi Liidu Aasta SPORDISÕBRALIKUM KOOL – PÕLVA GÜMNAASIUM, aasta SPORDISÕBRALIKUM ÕPETAJA – ULVI MUSTING Põlva Koolist.

Alates 1981.a.valitakse ja tunnustatakse aasta parimaid spordis. Alustatud traditsiooni jätkame erinevatest allikatest laekuvate toetuste kaasabil.
Maakonna spordiaasta paremate konkursil kandideerisid sportlased, treenerid ja võistkonnad, kes esindasid ametlikel tiitlivõistlustel Eestit ja/või Põlva maakonna klubi. Konkursi kümnesse kategooriasse seati üles 46 kandidaati. Spordiaasta parimad selgitati avaliku küsitluse, ehk rahvahääletuse  tulemusel tekkinud paremusjärjestuse alusel. Hääletas  tuhatkond inimest. 
Parimad: naine - Kärt Hüdsi (Põlva JK Lootos), mees – Henri Sillaste (Põlva Käsipalliklubi), neiu – Eliisa Villako (Eesti Tõukerattaliit), noormees – Kermo Saksing (Põlva Käsipalliklubi), naisseenior – Kristi Johanson (Eesti Tõukerattaliit), meesseenior – Ole Musting (Eesti Tõukerattaliit), treener – Kalmer Musting (Põlva Käsipalliklubi); võistkond, väike – Eesti Tõukerattaliidu teatesõidu naiskond; võistkond, noored – COOP Põlva käsipallimeeskond; aasta võistkond – Põlva Käsipalliklubi SERVITI käsipallimeeskond.
Perekond Avikson,  Margit, Marko ja nende lapsed Liisa, Hanna ja Aron tunnistati Põlva Maakonna Spordiliidu juhatuse poolt Põlvamaa 2022. aasta sportlikumaks perekonnaks. Aasta 2022 spordisõbra tiitliga tunnustatakse AS Lõunapagarid.

Kõik kavandatu sai teoks, vaatamata terviseameti soovitustele-ettekirjutustele, sõjauudiste õudusele, hinnatõusule, energiakriisile. Meie aastate eest seatud eesmärk – innustada inimesi omaalgatuslikult jooksma, kõndima, rattaga sõitma, suusatama vmt tegema on saanud reaalsuseks. Üksikult, paariti, väiksemate seltskondadega, peredega – järjest enam oli näha liikumisrõõmu nautijaid.
 

eu